Avamil Kitabı

Avâmil Risalesi (رِساَلَةُ الْعَواَمِلِ) İmam Birgivi hazretleri tarafından yazılmış bir Arabi gramer kitabıdır. Medreselerde Maksud kitabından sonra, İzhar kitabından önce okutulur. (Sıralama umumiyetle şöyledir; Emsile, Bina, Maksud, Avamil, İzhar, Kafiye) Avamil kitabında Arabi olarak 100 misal mevcuttur. 60 tanesine Amil, 30 tanesine Ma’mul ve 10 tanesi İ’rab adları verilir.   Amiller         …

Amiller

Âmiller iki kısımdır: 1- Lafzî âmiller (58 tane) 2- Ma’nevî âmiller (2 tane) Lafzî âmiller de iki kısımdır: a) Semâî âmiller (49 tane) b) Kıyâsî âmiller (9 tane) I – LAFZÎ ÂMİLLER A – SEMÂÎ ÂMİLLER Semâî âmiller 49 tanedir ve 5 gruptur: 1- Harf-i Cerler ( حُرُوفُ الجَْر ) Sadece bir ismi cer eden…

Ma’muller

Ma’mûller iki kısımdır: 1- Doğrudan ma’mûl olanlar ( 25 tane ) (المعمول بالأصالة ): a) Merfû (9 tane) b) Mansûb (13 tane) c) Mecrûr (İsimlere mahsus) (2 tane) d) Meczûm (Fiillere mahsus) (1 tane) 2- Dolaylı Olarak Ma’mûl Olanlar ( 5 tane) (المعمول بالتبعية، التوابع ): Bunların i’râbları metbûlarının irâbları gibi olur. I – DOĞRUDAN…

İ’rablar

I – İ‘RÂB ALÂMETLERİ İ‘râb alâmetleri ya hareke, ya harf veya haziftir: A – HAREKELER Harekeler üç tanedir: 1- Zamme 2- Fetha 3- Kesra B – HARFLER Harfler dört tanedir: 1- Vâv 2- Yâ 3- Elif 4- Nûn C – HAZİFLER Hazifler üç tanedir ve fiile mahsustur: 1- Harekenin hazfi 2- Son harfin hazfi 3-…