Yatsıdan Sonra Konuşmak Mekruh Mu?

Sual: Yatsıdan sonra konuşmak mekruh mudur? Cevap: Yatsıyı kıldıktan sonra faydasız şeyler konuşmak, sohbet etmek (müsâmere) mekruhtur. Hazret-i Peygamber “aleyhisselam”, yatsıdan evvel uyumayı; yatsıdan sonra konuşmayı sevmezdi (Buharî, Müslim, Tirmizi). Hadis-i şerifte buyuruldu ki: “Yatsıdan sonra sohbetten sakınınız” (Abdurrezzâk). Resulullah aleyhisselâm, “Yatsı namazından sonra sohbet yalnız namaz kılana, yolcuya ve gerdeğe girene câizdir” buyurmuştur. Tahâvî,…

Amiller

Âmiller iki kısımdır: 1- Lafzî âmiller (58 tane) 2- Ma’nevî âmiller (2 tane) Lafzî âmiller de iki kısımdır: a) Semâî âmiller (49 tane) b) Kıyâsî âmiller (9 tane) I – LAFZÎ ÂMİLLER A – SEMÂÎ ÂMİLLER Semâî âmiller 49 tanedir ve 5 gruptur: 1- Harf-i Cerler ( حُرُوفُ الجَْر ) Sadece bir ismi cer eden…

Adet Zamanını Unutan Kadın Ne Yapar?

Sual: Adet zamanını unutan kadın ne yapar? Cevap: Zannına göre hareket eder. Hayzını şaşıran kadın günlerinin sayısını unutur da yerini meselâ, ayın başında veya sonunda olduğunu bilirse ne yapar? Mesela bu kadın ayın sonunda temizlendiğini bilir de günlerinin sayısını bilemezse, 20 güne kadar her namaz vakti için abdest alır. Çünkü bu müddet zarfında temiz bulunduğunu…

Ma’muller

Ma’mûller iki kısımdır: 1- Doğrudan ma’mûl olanlar ( 25 tane ) (المعمول بالأصالة ): a) Merfû (9 tane) b) Mansûb (13 tane) c) Mecrûr (İsimlere mahsus) (2 tane) d) Meczûm (Fiillere mahsus) (1 tane) 2- Dolaylı Olarak Ma’mûl Olanlar ( 5 tane) (المعمول بالتبعية، التوابع ): Bunların i’râbları metbûlarının irâbları gibi olur. I – DOĞRUDAN…

İ’rablar

I – İ‘RÂB ALÂMETLERİ İ‘râb alâmetleri ya hareke, ya harf veya haziftir: A – HAREKELER Harekeler üç tanedir: 1- Zamme 2- Fetha 3- Kesra B – HARFLER Harfler dört tanedir: 1- Vâv 2- Yâ 3- Elif 4- Nûn C – HAZİFLER Hazifler üç tanedir ve fiile mahsustur: 1- Harekenin hazfi 2- Son harfin hazfi 3-…

Hazreti Hamza’nın Müslüman Olması

İslâmiyet’in sesi, her geçen gün kulaktan kulağa yayılıp, daha ötelere taşıyordu. Bu hal, Kureyşli müşrikleri çıldırtıyor, bütün gayretlere rağmen, İslamiyetin yayılmasına mâni olamıyorlardı. “Delâilü’n-Nübüvve” ve “Me’âricü’n_Nübüvve”de şöyle bildirildi: Müşriklerden, Velîd adında birinin bir putu vardı. Safâ tepesinde toplanırlar, bu puta ibadet ederlerdi. Bir gün, Peygamber efendimiz, onların yanına gitti ve müşrikleri îmâna dâvet etti. Kâfir…

Salavat Getirmenin Hükmü Nedir?

Sual: Hazret-i Peygamber’in ismi anıldığı zaman salavat getirmek farz mıdır? Cevap: Salavat getirmek ömründe bir defa farz, her zikir edildikçe fetvâya göre müstehabdır. İmam Tahâvî’ye göre her zikredildiğinde vâcibdir. kur’an-ı kerimde “Şüphesiz Allah ve melekleri, Nebi aleyhisselâma salât ederler. Öyleyse ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm ediniz”! (Ahzâb: 56) buyurulmuştur. Hadis-i şerifte…

Emir Timur’a Bakışımız Nasıl Olmalı?

Sual: Timur hakkındaki düşüncenizi merak ediyordum. Bazıları saf Türk olduğunu, bazıları Moğol olduğunu iddia ediyor. Timur’un Yıldırım Bayezid’i esir aldıktan sonra ona hürmet ettiğini, kaçırma teşebbüsü olduktan sonrada kafese koyduğu söyleniyor;bazıları bu hürmeti şanına yakıştıramadığı için Timur’dan kapalı bir araba istediğini iddia ediyor. Timur hakkındaki biyografik yazılarda çok zalim biri olduğunu okudum. Diktiği kafatası kulelerini,…

Osmanlıyı Eşarilik Mi Geri Bıraktı?

Sual: Bazı Osmanlı tarihçileri ve ilahiyatçılar, Osmanlıların Matüridiliğinin kâğıt üzerinde olduğunu, aslında koyu bir Eş’arî tatbikatının bulunduğunu; bilhassa Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethinden sonra Eş’arî Arap ulemasının nüfuzunun arttığını; bu sebeple de pozitif bilimlerin gelişmediğini söylüyorlar. Ne dersiniz? Cevap: Osmanlı Devleti’nde, Arap memleketlerinin fethinden önce de yetişen âlimlerin çoğunun ilim silsilesi Eşarî âlimlerine uzanır. Arap…

Osmanlıdan Bugüne Kalan İlim Mirası Nedir?

Sual: Osmanlı devrinden bugüne kalan ilim ve fen mirası nedir? Bugün mesela neden bir ilacın ismi Türkçe değildir? Cevap: Bugünki manada ilmin teknolojiye sistematik olarak aktarımı 19. asrın başlarındadır. Aslında Osmanlı zannedilenin aksine, Dünya’daki teknolojik ilerlemeleri takip etmekle birlikte katkılar da yapıyordu. Mesela Emin Paşa tarafından fransızca olarak 1840 senesinde neşredilen roket teknolojine dair kitaptan…