Mukaddime

KABİR ÂLEMİ: Şerhu’s-Sudûr bi-Şerhı Hâli’l- Mevtâ ve’l-Kubûr (Ölülerin Hallerini Açıklamakla Gönüllere Açıklık Getiren Ki­tap) Celâlü’d-Dîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr es-Suyûtî eş-Şâfiî (ö.911/1505) Mukaddime Allah’a sonsuz hamdler olsun ki; istediğini gaflet uykusundan uyandırmış, sevdiğini en yüce derece ve makamlara yükseltmiş, yü­künü ondan alıp, onu yanına Alem-i Beka ve Berzaha nakletmiştir. İhlas kaftanına (kefenine) bürünmüş bir şahadetle Allah’tan başka ilah olmadığına,…

Ölümün Başlangıcı

1- Ölümün Başlangıcı İbn Ebi Şeybe ve İmam Ahmed’in … Hasan’dan rivayet terine göre; -Allah Adem ve zürrlyetini yarattığı zaman meleklere (Yer bunları istiap edemez.) demişler. Allah (azze ve celle) : (Ben içlerine ölümü bırakacağım.) demiş. Melekler: (Öyle ise hayat onlara hoş gelmez.) Allah (azze ve celle) : (Ben onların kalplerine emel yerleştireceğim diye onlara etmiştir.) Ebu Nuaym’ın Hilye’de mücahit’den rivayetine göre: Adem…

Mal ve Vücuda Bir Zarar Geldiğî Zaman Ölümü İstemek

2- Mal ve Vücuda Bir Zarar Geldiğî Zaman Ölümü İstemek ve Gelmesine Duâ Etmekten Sakındırma Buhâri ve Müslim’in, Enes (radıyallahü anh’den rivayet ettik­lerine göre, Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyur­muştur: Sakın kimse kendisine dokunan bir zarardan dolayı ölümü iş­etmesin. Eğer kendini ölümü istemekten alıkoyamıyorsa şöyle desin -Rabbim, yaşamak bana daha hayırlı olduğu müddetçe beni ya­şat; ölümüm bana daha hayırlı olduğu…

Allah’a İtaat İle Geçen Uzun Ömrün Üstünlükleri

3- Allah’a İtaat İle Geçen Uzun Ömrün Üstünlükleri Ebû Bekret’e (radıyallahü anh) ’dan rivayet edildiğine göre Bir adamı (Ya Resûllullah İnsanların hangisi daha hayırlıdır?) diye sordu. Rasulluüah (sallallâhü aleyhi ve sellem) cevaben Ömrü uzun olup ameli güzel olandır) buyurdu. Sonra, adam: (İnsanların hangisi daha şerlidir?) diye sordu. ResuÜullah (sallahü aleyhi ve sellem) (Ömrü uzun ameli kötü olandır) diye buyurdu) Olup Hakim,…

Dînî Bir Fitne Korkusundan Dolayı Ölümü İstemek

4- Dînî Bir Fitne Korkusundan Dolayı Ölümü İstemek ve Gelmesine Duâ Etmenin Cevazı Malik’in Ebû Hüreyre (Radıyaîlahü anh) den rivayetine göre! Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) : (Kişi diğerinin kabrinin yanından geçip keşke onun yerinde ol­saydım, demeden kıyamet kopmaz) buyurmuştur. Mâlik ve Bezzâr, Sevbân (radıyallahü anh) ‘den rivayet ettik­lerine göre, Resulûllah (Sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu. Yâ Rabbİ hayırlı ameller…

Ölümün Fazileti

5- Ölümün Fazileti Âlimler demişler ki; (Ölüm mahza yokluk değil. Sırf fena olmak değildir. O, ancak ruhun bedenden ilişkisinin kesilmesidir. Ölüm bir ayrılıştır. Ruh ile beden araşma giren bir perdedir. Ölüm bir değişmektir. Dünyadan ahirete göçmektir.) Ebu’ş-Şeyh (tefsirinde) ve Ebû Nuaym Bilal b. Sa’d’den riva­yet ettiklerine göre o, va’zmda şöyle demiş: (Ey ebed ehli ve ey beka ehli, siz…

Ölümü Anmak ve Ona Hazırlanmak

6- Ölümü Anmak ve Ona Hazırlanmak Ebû Hüreyre (radıyallahü anh) ’dan rivayet edildiğine gön lo demiştir: Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) : (Lezzetleri yıkıp yok eden ölümü çok zikredin) diye büyt yordu. Ebû Nuaym, Ömer b. el-Hattab’m hadisinden aynısını riyşyet etmiştir. Bezzâr, Enes (radıyallahü anh) ‘dan rivayet ettiğine göre Bİeşû-luîîah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: (Lezzetleri yıkıp yok eden ölümü çok anın. Çünkü ölümü…

Ölümü Zikretmeye Yardımcı Olan Şeyler

7- Ölümü Zikretmeye Yardımcı Olan Şeyler Müslim, Ebû Hüreyre (radıyallahü anh) ‘dan rivayet ettiğim göre şöyle demiştir: Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) ; (Kabirleri ziyaret edin, çünkü kabirler ölümü hatırlatır) buyur­du. İbn Mâce ve Hâkim, İbn Mes’ud radıyallahü anh’dan riva­yet ettiklerine göre: Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: (Sizi kabirlerin ziyaretinden nehyetmiştim. Fakat şimdi ziyaret edin. Çünkü kabir ziyareti dünyadan vazgeçilir, ahireti hatırlatır.) Hâkim, Ebu Said’den…

Allah’a Hüsnü Zan Etmek ve Ondan Korkmak

8- Allah’a Hüsnü Zan Etmek ve Ondan Korkmak Buhâri ve Müslim’in Câbir (radıyallahü anh) ’den rivayet ettik­lerine göre, Câbir şöyle demiştir: (Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) ın. vefatından üç Önce işittim ki diyor (Hiç biriniz Allah’a hüsn-ü zan etmeden ölmesin.) İbn Ebi’d-Dünya da, Hüsn-ü Zan konusunda aynısını rivayet etmiş ve şunu da ilâve etmiştir: (…Çünkü Allah’a sû-i zanlarıyla bir millet helak olmuştur.…

Ölüm Korkusu

9- Ölüm Korkusu Kurtubi’nin dediğine göre, rivayette gelmiştir ki, bâzı Peygamberler (aleyhimüs-salatü ve’s-selâm) ölüm meleğine şöyle demişler — Senin hiç elçin yok mu? Önceden onu gönderip taki insanlar senden sakınsınlar. Melek, — Vallahi çok elçilerim var. İlletler, hastalıklar, ihtiyarlık, yaş­lılık, göz ve kulağın bozulması hep benim elçilerimdirler. Bunlar bi­risinde bulunup da, ölümü hatırlamazsa, ruhunu aldığımda ona…