2- Mal ve Vücuda Bir Zarar Geldiğî Zaman Ölümü İstemek ve Gelmesine Duâ Etmekten Sakındırma

Buhâri ve Müslim’in, Enes (radıyallahü anh’den rivayet ettik­lerine göre, Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyur­muştur:

Sakın kimse kendisine dokunan bir zarardan dolayı ölümü iş­etmesin. Eğer kendini ölümü istemekten alıkoyamıyorsa şöyle desin

-Rabbim, yaşamak bana daha hayırlı olduğu müddetçe beni ya­şat; ölümüm bana daha hayırlı olduğu zaman ruhumu al.

Müslim’in Ebû Hüreyre (Hadıyallahü anh) ‘dan rivayetine göre, Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştun

(Hiç biriniz ölümü asla istemesin ve ölüm gelmeden de gelme­sine dua etmesin. Çünkü sizden biriniz öldüğü zaman ameli kesilir. Hem de, müminin ömrü kendisine hayırdan başka bir şey arttırmaz.)

Buhari ve Nesai Ebû Hüreyre (Kadıyallahü anh) ‘den o da Pey­gamber efendimizden; şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir:

(Sakın hiçbiriniz ölümü istemesin; eğer iyi ise umulur ki iyili­ğini arttırır. Şayet kötü ise umulur ki vazgeçer.)

Câbir (Radiyalîahü anh) ‘den rivayet edildiğine göre, Peygambea efendimiz şöyle buyurmuştur:

(Ölümü istemeyiniz. Çünkü, ölümden sonra, âhirete çıkışın korkunçluğu çok şiddetlidir. Hem de Allah, insana tevbe ve dönüşü nasip edinceye kadar Ömrünün uzaması, mutluluktur.)

Buhâri ve Müslim’in rivayetlerine göre, Enes, (Radıyallahıi anh) şöyle buyurmuştur:

(Eğer Rasülüllah, (sallallahü aleyhi ve sellem) Ölümü işlemek­ten nehyetmeseydi, ölmemizi isteyecektik.)

Buhâri de Kays İbn Ebi Hazım (radıyallahü anh) ‘dan şunu nakletmiş;

(Habbab radıyallahü anh) ın yanına gittik. Onu ziyaret ede­cektik. Hasta idi yedi dağla dağlanmıştı. Bize:

(Eğer Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem) bizi. Ölümü is­temekten menetmeseydi, ölümümü isteyecektim.) dedi.

Mervizi’nin Muaviye kölesi Kasım (radıyallahü anh) ‘den riva­yetine göre, Rasûlullah (sallallâhü aleyhi ve sellem) ‘in işiteceği bir tarzda, Sa’d İbn Ebi Vakkas (radıyallahü anh) ölümü istedi. Ra­sûlullah, (sallallahü aleyhi ve sellem) :

(Ölümü isteme, eğer Cennet ehlinden isen kalmak sana daha hayırlıdır, eğer cehennem ehlinden isen, ne acelen, var ki, ona ko­şuyorsun) diye buyurdu.

Hâtib’in, tarih kitabında İbn Abbâs (radıyallahü anh) rivayetine göre, Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi sellem) şöyle buyurmuştur;

(Hiç kimse ölümü istemesin, çünkü kendisine ne hazırlandığını (Yani basma ne geleceğini) bilmez.)

İmam-Ahmed, Ebû Ya’la, Taberani ve Hakim’in, Ümmü’l-Fadl (radıyallâhü anhâ) ’den rivayetlerine göre:

Rasûlullah, (sallallahü aleyhi ve sellem) yanlarına geldi, am­cası, Abbâs (Radıyallâhü anh) hasta idi, şikayetlenip Ölümü İsti­yordu. Rasûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) ;

(Ölümü isteme, eğer sen iyiysen ecelinin ertelenip iyili­ğini arttırman senin için daha hayırlıdır; eğer kötü isen, ecelin er­telenip kötülüğünden vazgeçmen yine senin için daha iyidir, sakın, asla ölümü isteme!) diye buyurdu.

İmam Ahmed’in Ebu Hüreyre (Radıyallâhü anh) ‘den rivayetine göre, Rasûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

Kendisine Ölüm gelmeden hiç kimse ölümü istemesin ve ame­line güvenmeden Ölümün gelmesine dua etmesin.) (1)

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler