KABİR ÂLEMİ:

Şerhu’s-Sudûr bi-Şerhı Hâli’l- Mevtâ ve’l-Kubûr

(Ölülerin Hallerini Açıklamakla Gönüllere Açıklık Getiren Ki­tap)

Celâlü’d-Dîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr

es-Suyûtî eş-Şâfiî (ö.911/1505)

Mukaddime

Allah’a sonsuz hamdler olsun ki; istediğini gaflet uykusundan uyandırmış, sevdiğini en yüce derece ve makamlara yükseltmiş, yü­künü ondan alıp, onu yanına Alem-i Beka ve Berzaha nakletmiştir.

İhlas kaftanına (kefenine) bürünmüş bir şahadetle Allah’tan başka ilah olmadığına, şeriki bulunmadığına şehâdet ediyorum. Yi­ne şehadet ediyorum: Muhammed (aleyhi’s-sâlâtü ve’s-selâm) Onun kulu ve rasulüdür. En şerefli bir din ile göndermiş ve kendisine en kerim bir şekilde dost olmuş. Ona ve yüce âl ve ashabına salat ve rahmet olsun. (Amin) .

Bu kitap ruhların şiddetli bir iştiyak ile Öğrenmek istediği Ber-zah (1)  âlemi hakkında yeterli ve dertleri giderecek malumatı içine almaktadır.

Bunda şu konulan işledim:

Ölümün fazilet ve durumu, ölüm meleğinin ve yardımcılarının sıfatları, sekeratta ölünün basma gelen durum; ruhun bedenden ay­rılıp Allah’a yaklaşmasından sonraki hali, ruhun diğer ruhlarla top­lanması ve bundan sonra bir yerde yerleşmesi, kabrin durumu, ölü­yü sıkıştırması, fitnesi, azabı ve darlığı, kabirde faydalı olan şey­ler.. Bütün bu konuları bu kitapta zikrettim. Ölüm hastalığının baş­lamasından ta haşirde sûra üfürülünceye kadar olan bütün bu mer­halelere açıklama getirdim. Bu konuda merfu’ (2)  hadislerden, mev­kuf! (3)  ve maktu’ sözlerden naklettim. Bu naklimi hadis kitapların­dan ve mûtemed hadis İmamlarından araştırarak yaptım. (Tezkiretû’l-Kurtubi) ‘de olan kısmı da tenkih (4)  ve tahric (5)  ile beraber on­da olmayan bir çok fazlalıkları da yazdım. !

Eserin adını (Şerh us-Sudur bi Şerhi Hâli’l Mevta ve Ehli’l Kubûr) (Ölülerin Hallerini Açıklamakla Gönüllere Açıklık Getiren Ki­tap) koydum. .

Ümid ediyorum ki, Allah ömür verirse biri kıyamet alâmetleri hakkında, diğeri diriliş halleri, kıyamet, Cennet ve Cehennem hakkında geniş olarak bir iki kitap buna ilâve edeceğim. Allah bunu minnet ve keremiyle gerçekleştirsin

Ebû Naym, Mücahid’den, arkalarında dirilecekleri güne kadar bir berzah vardır. mealindeki ayeti kerime hakkında şöyle rivayet etmiştir: Ayette bahse­dilen berzah, ölüm ile diriliş arasıdır.

(1)  Berzah dünya ile ahiret arasında olan ve ruhların onda beklediği alemin is­midir. Lügatte berzah (aralık) demektir

(2)  Merfu’, senedi Peygamber (aleyhisselam) ‘e kadar yükselen hadis demektir

(3)  Mevkuf senedi sahabelerde duran söz demektir

(4)  Tenkih: Elemek (5) Tahriç hadisi senediyle rivayet etmek demektir

(5)  El-Mü’minun, 100

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler