Önsöz

TUHFETÜ’L-ERÎB FÎ REDD-İ ALÂ EHL-İ SALÎB (Abdüllah bin Abdüllah Tercümân) Bismillâhirrahmânirrahîm Her türlü hamd ve şükür, Allahü teâlâya mahsûstur. Bütün duâlar ve bütün iyilikler, Allahü teâlânın Peygamberi olan Muhammed aleyhisselâma olsun! Allahü teâlâ bana, çok sevdiği Peygamberi Muhammed aleyhisselâmın dînini seçerek, sonsuz lütuf ve ikrâmda bulundu. İslâm dîninin kat’î delîllerine baktım ve anladım ki, en…

Müslüman Oluşum

BİRİNCİ FASIL Müslümân Oluşum ve Tunus Hükümdârının Yanındaki İşlerim: Biliniz ki, ben [Abdullah bin Tercümân] Mayorka adlı ülkedenim. [Allahü teâlâ, bu ülkeyi, müslümânların feth etmesini nasîb eylesin!] Bu memleket, denizin kenârında, 2 dağın arasında, küçücük bir vâdi ile ortasından bölünmüş, ticârî bir merkezdir. 2 tâne limanı vardır. Limanlarda kıymetli mallarla yüklü büyük gemiler yatar. Bu…

Tunus Hatıralarım

İKİNCİ FASIL Tunus beyi Ebül Abbâs Ahmed ve oğlu Ebül Fâris Abdül’azîz’in hükûmetleri zamânındaki durumum: [Abdül’azîz el-hafsî, Tunus kütüphânesinin kurucusudur. 837 [m. 1433]de vefat etti.] Müslümân olduktan 5 ay sonra, Tunus beyi Ebül Abbâs Ahmed bana liman reîsliği memûriyeti verdi. Bundan maksatları, bu hizmet sırasında hıristiyanlar ile müslümânlar arasında meydâna gelecek hâdiselere dâir, elimden pekçok…

4 İncili Yazanlar Ve Uydurdukları Yalanlar

BİRİNCİ KISIM Dört İncîli [Matta, Luka, Markos, Yuhannâ İncîlini] Yazanlar ve Uydurdukları Yalanlar Hakkındadır: Bugün Îsâ aleyhisselâma gönderilmiş olan İncîl, hiçbir memlekette yoktur. Hıristiyanların ellerinde 4 türlü İncîl vardır. Bunları, Matta, Luka, Markos, Yuhannâ yazmıştır. [Birçok İncîlin çeşitli hıristiyan konsillerinde imhâsından sonra, bu 4 İncîl bırakılmıştır.] İncîli ilk değiştiren bunlardır.[1] Filistinli olan Matta, Îsâ aleyhisselâmı…

Kitabın Muhtevası

3. FASIL Hristiyanlığın reddi ve Muhammed aleyhisselâmın Peygamberliğinin Tevrât ve İncîl gibi diğer Peygamberlerin kitâblarındaki delîller ile isbât edilmesi: Bu fasılda, hristiyanlığın bozukluğunu, İncîl kitâbının hükümleri ile ve dört ayrı kişi tarafından yazılan İncîllerdeki sözlerle ortaya koyacağız. Ayrıca, şu anda ellerinde bulunan kitâplardaki evvelki Peygamberlerden nakledilen sözleri açıklayarak, Peygamberimizin nübüvvetini bir defa dahâ isbât edeceğiz.…

Hristiyanların İtikatlarındaki Ayrılıklar

İKİNCİ KISIM Hıristiyanların din ve i’tikâdlarında mevcûd olan ayrılıklar ve onların fırkaları hakkındadır: Hıristiyanlar i’tikâdlarında 72 fırkaya ayrılmışlardır. 1. fırkanın i’tikâdına göre, –hâşâ– Îsâ aleyhisselâm Allah’dır, hâlık ve bârîdir! Yerleri, gökleri yaratmıştır. Şimdi onlara deriz ki: Siz yalancı ve kâfir olmuş ve İncîllerinize muhâlefet etmişsiniz. Zîrâ Matta İncîlinin 26. faslında şöyle denilmektedir: (Îsâ aleyhisselâm, yahûdîlerin…

Hristiyanlığın Bozuk Kaideleri

3. KISIM Hristiyanların bozuk kâideleri hakkındadır: Hristiyanların esâs kâideleri 5 tanedir: 1– Vaftîz olmak. 2– Teslîse [tirinite] inanmak. 3– Oğul uknumunun hazret-i Meryem’in karnında, Îsâ aleyhisselâmın cesedi ile cesedlendiğine inanmak. 4– Kurbana inanmak. 5– Papaza günâh itirâf etmek. Hristiyanların ileri gelenleri, bu 5 esâs kâide üzerinde ittifâk etmişlerdir. İçlerinden pek azı bundan ayrılmışlardır. Şimdi bu…

İnanç Ve Şeriatlarının Tenkidi

DÖRDÜNCÜ KISIM Hıristiyanların İnanç ve Şerî’atlarının Tenkîdi: Bütün hıristiyanlar, bugüne kadar aşağıda açıklayacağımız inançlara bağlanmışlar ve onu terk etmemişlerdir. Bu inançların hepsi bâtıl ve küfürdür. Bir kısmı diğer bir kısmını yalanlar veyâ zıttını söyler. Bu inançları, onlara tertîb edip yazan kendi eski adamlarından ve Roma şehri ahâlisinden Şemûnü’s-Safâdır. [Bunun Petrus olduğu da söylenilmektedir.] Îmân ve…

İsa Aleyhisselam İlah Değildir

BEŞİNCİ KISIM Îsâ aleyhisselâmın İlâh Olmayıp, Mahlûk, Bir İnsan ve Bir Peygamber Olduğu Açıklanmaktadır: Hıristiyanların, “Îsâ Allahdır. Allah’ın oğludur, mahlûkâtın yaratıcısıdır gibi, küfre varan i’tikâdlarını, eldeki mevcûd dört İncîlin müellifleri de red ve iptal etmişlerdir. Şöyle ki: Matta İncîlinin 1. bâbında, hazret-i Mesîh’in nesebi, Mesîh ibni Dâvud ibni İbrâhîm, diye yazılıdır. Bu açıklama, Mesîh aleyhisselâmın,…

İncillerdeki Ayrılıklar

ALTINCI KISIM 4 İncîli yazanların, aralarındaki ayrılıklar ve yalanları hakkındadır: Açık olarak bilinmektedir ki, 4 İncîli yazan bu 4 kişi, bir çok husûslarda ihtilâf etmişlerdir. Bu husûs, onların yalanlarına başlıca delîldir.[1] Eğer hak üzerine olsa idiler, hiçbir şeyde ihtilâfları olmazdı. Allahü teâlâ, Muhammed aleyhisselâma indirmiş olduğu Kur’ân-ı kerîmde, Nisâ sûresi 82. âyetinde meâlen, (Bu Kur’ân-ı…