Sual: İmam ve müezzinlerin maaşla çalışması câiz midir? Fıkıh kitaplarında bu mevzuda ne yazmaktadır?

Cevap: Evet, imam ve müezzinlerin maaş alması câizdir. Bu işler ilk zamanlar fahrî olarak yapılırdı. Mütekaddimîn-i fukaha (hicri 300 tarihine kadar yetişen fakihler) ibâdet ve tâat karşılığında ücret alınmasını men etmişlerdir. Müteahhirîn-i fukaha (hicri 300 senesinden sonra yetişen fakîhler) ise ders okutma, Kur’ân-ı Kerîm’i öğretme, ezân okuma, imamlık yapma karşılığında ücret alınmasının câiz olduğuna fetva vermişlerdir. Aksi takdirde bu işi yapan kimselerin azalacağı, din hizmetlerinin zayıflayacağı düşünülmüştür. Aldıkları maaş yaptıkları işin değil, orada o saatte hazır bulunmalarının karşılığıdır. (İbni Abidin, Vakıf bahsi)

Muayyen bir ücret ile tutulan imamın imamlığı mekrûh olur. İmamın karşılık beklememesi ve zühd sahibi olması lâzımdır. Belirlenen imamlık ücretini vermek vâcibdir. Zira (Fetâvâ-yı Hucce) de diyor ki: Dîni ilimleri öğrenmek için üstadlık ücreti, müezzin ve imamlık ücreti, hatm-i Kur’ân ve benzeri hayırlı işlerin ücretlerini, belirlendikleri kadar vermek vâcibdir. Çünki bunlar verilmezse hayırlı işlerin yapılması engellenmiş olur. Ama sarf, nahiv, şiir, hat ve benzerlerini öğretmek ve yapması helal ve mübah olan meslek ve sanatları öğretmek için muayyen ücret tayin etmek ittifakla câizdir. Öğrenmesi ve yapması günah olan sanat ve meslekleri öğretmek için ücret almak haramdır. Meselâ müzik ve def ve ney ve çalgı âletleri çalmayı öğretmek için ücret tayin etmek ve vermek böyledir. (Tergibü’s-salat)

Benzer Suallerin Cevaplarını Okumak İçin Tıklayınız.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler