Sual: Televizyonda, resimde, filmde, bilgisayarda avret yerine şehvetle bakmakla hürmet-i müsahere olur mu? Gözünün önüne avret yeri gelse, şehvet duysa, bunlarla hürmet-i müsahere olur mu? Kocanın amcasıyla, dayısıyla hürmet-i müsahere olsa, nikâh bozulur mu? Ya da kimlerle olursa bozulur?

Cevap: Hürmet-i musahere bir kadınla cinsî temasta bulunmak yahud çıplak tenine ve başındaki saçına şehvetle dokunmak veya fercinin içine şehvetle bakmak suretiyle meydana gelir. Bu kadının annesi ve kızının o adamla evlenmesi yasak olur. Bu adamın oğlu veya babası da o kadına yasak olur. Dokunmak ve bakmakta şehvetin sınırı, erkeğin âletinin hareket etmesi yahut sertse hareketin ziyadeleşmesidir. Kadın veya yaşlılarda gönlün meyletmesi, ürpermesi, o kişi ile cinsî teması gönülden arzu etmektir.

İtibar, dokunurken ve bakarken şehvetli bulunmayadır. Binaenaleyh şehvetsiz dokunur da, sonra elini çektiği halde bu dokunmadan şehvete gelirse, hürmet-i musahere olmaz. Bakmakta da şehvet şarttır. Nitekim gözünü yumduktan sonra şehvete gelse hürmet-i musahere olmaz. Şehvetin baktığı kadına duyulması şarttır. Bakıp başkasını düşünerek düşündüğü kadına duyarsa hürmet-i musahere olmaz.

Bunun dışında şehvetle bile olsa bakmakla, TV, resim ve aynada yahud su ve cam içinde şehvetle bakmakla, hatta bakıp meni gelmekle hürmet-i musahere olmaz. Yalnızca kadının fercinin içine (yuvarlak kısmına) şehvetle bakınca olur. Bunun da meydana gelmesi çok ihtimal dışıdır. Kocanın amcası veya dayısıyla hürmet-i musahere olmaz. Yalnızca usul ve füru ile, yani adamın oğlu veya babası ile olabilir (İbni Âbidin, Namazın Şartları Bahsi, Haram Olan Kadınlar Bahsi).

Hürmet-i musaherenin kadından gelmesi fevkalâde zordur. Vesvese etmemeli, bu mevzuyu hiç düşünmemelidir.

 

Sual: Aralarında nikâh bulunmayan bir erkek ile bir kadın, halvet olsalar, yani baş başa kalsalar, bunlar arasında hürmet-i musahere doğar mı? Yani mesela bu kadının annesi ile bu erkek evlenebilir mi?

Cevap: Halvet, hürmet-i musahereyi icab ettirmez.

 

Sual: Hürmeti-i müsaherenin hiç bir çözümü yok mudur? Muhakkak zevcesini boşamak zorunda mıdır? Zevcesi ebedî haram mı olur?

Cevap: Hürmet-i müsahere olmuşsa, eşlerin derhal ayrılması gerekir. Aksi halde mahkeme kendilerini ayırır. Ebedi haram olurlar.

 

Sual: Kayınvâlide ve damadı arasında hürmet-i musahere olursa, sadece damadla kızın nikâhı mı gider, kayınvâlide ile kocasının nikâhı da bozulur mu?

Cevap: Damad ile zevcesinin nikâhı gider.

 

Sual: Aralarında hürmet-i müsahare olan iki kişi evlenebilir mi?

Cevap: Evet. Karı-koca arasında zaten hürmet-i müsahare vardır.

 

Sual: İki kişi arasında hürmet-i musahere teşkil edecek bir hal cereyan etse, bu iki kişinin çocukları birbiri ile evlenebilir mi?

Cevap: Zina eden şahsın usûl ve fürûuna zina ettiği kadının usûl ve fürûu helâldir. Aralarında hürmet-i musahere olan iki kişinin çocukları veya anne-babası birbiriyle evlenebilir. (İbni Abidin)

 

Sual: Erkek ile erkek, kadın ile kadın arasında hürmet-i musahere olur mu?

Cevap: Olmaz. Bir adam bir adamla cinsî münasebette bulunsa bile, o adamın kızını alabilir. Bu fiil kadınlar arasında da olsa hürmet-i musahere icabetmez. (İbni Abidin)

 

Sual: Hakkında hürmet-i müsahere meydana gelen Hanefî’nin, bu şekilde hürmet-i müsahereyi kabul etmeyen Şâfiî mezhebine göre nikâh tazelemesi mi gerekir?

Cevap: Hürmet-i musahereye maruz kalan kişi, Hanefî ise derhal ayrılması gerekir. Şâfiî ise, nikâhı devam eder. Çünki bu mezhebde hürmet-i musahere sadece sahih nikâh ile teşekkül eder. Hanefî mezhebindeki kimse, zor vaziyette ise Şâfiî mezhebini taklid edebilir. Nikâhı bozulmaz. Ancak nikâhı Şâfiî mezhebine göre sahih değilse, yeniden bu mezhebe göre nikâh yapmaları gerekir.

 

Sual: Hanefî mezhebinde hürmet-i musaharanın delili nedir?

Cevap: Mukallid delil aramaz. Fıkıh kitaplarında müctehidlerin söylediği söze tâbi olur. Zira İmam Ebu Hanife gibi müctehidlerin ictihadlarını dayandırdığı hadîs-i şeriflerin hepsi bugüne intikal etmemiştir. Bu ictihadların delilinin olmadığı söylenemez. Nassdan bir delili yok ise bile, kıyas etmiş olabilir. Dinde, kıyas da delildir. Nitekim kayınpeder, kayınvalide, üvey anne, üvey kız ile evlenmeyi yasak eden nasslar vardır. Hürmet-i musaharanın evlenme engeli teşkil ettiğine, Fetih sahibi hadîs-i şeriflerden, Sahabe ve Tâbiine ait eserlerden delil getirmektedir.

 

Sual: Birinden şunu işittim: “Evlenmeden önce kaynanasının, isteyerek veya istemeyerek avret yerini görse, şehvetli veya şehvetsiz baksa, bu kadının kızı Hanefî fıkhına göre o kimseye haramdır.” Böyle bir şey var mıdır? Varsa kadının saçı da avret yeridir. Başı açık gezen bir kadının kızını almak câiz olur mu?

Cevap: Bakmakla hürmet olmaz. Ancak bir kadının fercinin içine şehvetle bakarsa hürmet doğar. Bu kadının kızını alamaz. Böyle bir şey de kolay kolay olamaz.

 

Sual: Neye dokunsam, neye baksam şehvetleniyormuşum gibi oluyor. Diyelim, eşime şehvetliyim. O an hürmet-i müsahere olacak birine dokunduğumda sanki şehvet duyuyorum gibi geliyor. Her hangi bir şekilde şehvetliyken birine dokunulsa şehvet duyuyormuş gibi olsa hürmet-i müsahere oluyor mu?

Cevap: Gibi ile olmaz. Bir kadın, kayınpederine veya oğluna şehvetle dokunursa, Hanefî mezhebinde kocası kendisine haram olur. Bu da kolay kolay olacak bir şey değildir. Hürmet-i müsahere teşekkül etmesi zordur. Vesvese caiz değildir. Şâfiî mezhebinde böyle hürmet-i musahere yoktur. Bunu düşünürsünüz.

 

Sual: Bezzâziyye’de diyor ki: “Bir baba ile kızı arasında hurmet-i musahere hâsıl olursa, kızın anası ile, yani adamın zevcesi ile adam arasındaki nikâh bozulmaz. Kadın başkası ile evlenemez. Adamın bu kadını boşaması lâzım olur. Bu kadın ile evli kalması ebedî haram olur”. Birinci meselede adam kadını boşamazsa ne olur?

Cevap: Mahkeme aralarını ayırır. Kadın iddeti bittikten sonra başkası ile evlenebilir. Çünki hürmet-i musahere ve süt emmek ile nikâh kendiliğinden ortadan kalkmaz. Yalnız nikâh fâsid olur. Kadının başkasıyla evlenmesi, ancak birbirlerinden ayrıldıktan veya hâkim ayırdıktan sonra helâl olur. Fâsid nikâhta, karı-kocanın birbirlerini terk etmesi zifaftan sonra ise, ancak seni bıraktım veya yolunu serbest bıraktım gibi sözlerle tahakkuk eder. Zifaftan önce ise; bazılarına göre hem sözler, hem de dönmemek kasdıyla terk etmekle, bazılarına göre ise her iki surette ancak sözle olur. Hattâ kadını terk eder de iddetinin üzerinden seneler geçerse, başka kocaya varamaz. (İbni Abidin-Muharremat Bahsi)

 

Sual: 19 yaşındaki erkek kardeşim, ergenlik başlarında 12 yaşındayken annemizle yan yana televizyon seyredenken kazara hürmet-i musahere olduğunu söyledi. Bunu anne babamıza asla söyleyemeyiz. Anne babamız, fıkıh bilgileri az, ama inançlı ve onurlu insanlardır. Söylemesek bir mesuliyet doğar mı? Alo Fetva hattını aradım. “Şâfiî ile amel edin. Kaldı ki anne ve baba ile kesinlikle hürmeti müsahere olmaz” dediler. Ama aralarındaki nikâh Şâfiî’ye göre değil.

Cevap: 12 yaşında bir çocuğun annesinin çıplak tenine şehvet ile dokunduğuna inanmak çok zordur. Bir kere hürmet-i musahere, bir kadının çıplak tenine şehvet ile dokunmakla olur. Bu da âletinin dokunduktan sonra sertleşmesi ile anlaşılır. Hürmet-i musahere, hele anne ile, kolay kolay hâsıl olacak bir şey değildir. Vesvese veya mevzuyu iyi bilmemekle alakalı olabilir.

Üçüncü bir şahsın şehvetle dokundum demesiyle, eşlerin ayrılması gerekmez. Kadının bunu tasdik etmesi ve erkeğin de kabul etmesi gerekir. Ama o anda eğer aleti kalkık halde kadına sarılmış ise, veya ağzından öpüyorsa, yahud kadının göğsünü sıkıyorsa, o zaman şehvetli olduğu anlaşılır ve kocanın itirazına mahal kalmaz. Üçüncü şahıs hakikaten şehvet ile dokunmuş olsa bile, bunu ikrar etmesi de gerekmez. Böylece eşlerin ayrılmasına hacet kalmaz. Yoksa üvey annesine kızan her oğul, gidip sarılır, sonra da babasına bu kadını boşa, hürmet-i musahere oldu der.

Oğlun, (babanın karısına) dokunma nedeniyle lezzet duyduğunu haber vermesi halinde, baba, onun doğru söylediğini kuvvetle zannetmelidir. Aksi takdirde hürmet-i musahere hâsıl olmaz.

Mülkü (yani evlilik gibi bir hukukî statüyü) giderecek haberin ya tarafların (karı veya kocanın) ikrarı, yahud iki kişinin şahitliği ile gelmesi gerekir.

Hürmet-i musaherenin şehvetli dokunuşla da oluşu Hanefî mezheplerinde sabittir. Maliki, Şafii ve Hanbeli mezheplerinde başka yollarla sabit olur. Âyet veya hadis olmaması ölçü değildir. İmam Ebu Hanife bir hadis görmüş, ama bu hadis bugüne intikal etmemiş olabilir.

 

Sual: Hürmeti müsahere olacak birisine kocası zannedip şehvetle baksa, bununla hürmeti müsahere olur mu?

Cevap: Bakmakla hürmet-i müsahere olmaz.

 

Sual: Mâlikî mezhebinde hürmet-i musahare var mıdır?

Cevap: Mâlikî de Şâfiî gibidir. Yani ancak nikâh altındaki zifaf ile hürmet-i musahare meydana gelir. Ancak Mâlikî’de fâsid nikâh zifafı da hürmet-i musahareye sebep olur. Zina, şehvetle dokunma Hanefî dışındaki üç mezhebde de hürmet-i musahare meydana getirmez.

 

Sual: Üvey anne ile hürmet-i musahere olsa nikâh bozulur mu?

Cevap: Kadının kocasıyla nikâhı bozulur.

 

Sual: Hürmet-i müsahere olması için gerçekten şehvet duymak ile şehvet duyuyormuş gibi olmak ayrı bir şey midir? Yoksa normalde hiç olmayacak bir halde bile şehvet duyuyormuş gibi olmakla hürmet-i müsahere doğar mı?

Cevap: Şehvet duyuyormuş gibi olunmaz. Bu, vesvesedir. Şehvet duymak erkek için aletinin hareketlenmesi; kadın için o erkekle yatmayı arzulayarak ürpermek demektir.

 

Sual: Baldız ile hürmet-i musahare olur mu?

Cevap: Her ne kadar muvakkat evlenme engeli varsa da, İbni Âbidin’de açıkça, baldızla zina bile etse zevcesiyle hürmet-i musahare olmaz diyor.

 

Sual: Bir kimse, boşandığı kadının sonraki evliliğinden olan kızı ile evlenebilir mi?

Cevap: Hayır. Hürmet-i musahare teşekkül etmiştir.

 

Sual: Baldız ile hürmeti musahare olur mu?

Cevap: Herkesle olabilir. Yabancı bir kadınla evli veya bekârken beraber olmak, hatta çıplak tenine şehvetle dokunmak hürmet-i musahare hâsıl eder. Bu kadının annesi ve kızıyla evlenemez. Kız kardeşiyle evlenebilir. Ancak iki kızkardeş ile yahud bir kadın ve yeğeni ya da teyzesi veya halası ile aynı anda evli olamaz.

 

Sual: Bir kadının kayınvalidesi, kendi kardeşinin kızını emzirse, yani yeğeni süt kızı olsa, bu kadın bu süt kızın babası olan eşinin dayısıyla hürmet-i musahare olsa, kadınla kocanın nikâhı zarar görür mü?

Cevap: Süt kardeşlikte hürmet-i musahare cereyan edebilir. Süt kızına şehvetle dokunsa, zevcesi haram olur. Ama bir kadın, kocasının amcası veya dayısına şehvetle dokunsa, hatta zina etse bile, kocası ile arada hürmet-i musahare doğmaz. Üvey oğul, kayınpeder; süt oğul ve süt baba ile olsaydı, olurdu.

 

Sual: Baldızla hürmeti müsahare olur mu?

Cevap: Baldızla olan hürmeti müsahere, diğerlerine benzemez. Yani karısı kendisine ebedî haram olmaz. Nikâhı bozulur ise de, isterse zevcesiyle nikâh tazeler; isterse iddet bitince baldızı ile evlenebilir. Ama mesela kayınvalidesiyle veya üvey kızıyla hürmet-i musahare olursa, zevcesi boş düşer ve tekrar evlenemez.

 

Sual: Baldız ile hürmet-i müsahere olursa nikâh düşer mi?

Cevap: Düşmez. Baldız ile mahremiyet geçicidir. Yani zevcesi ölse veya ayrılsa evlenebilir.

 

Sual: Bir kadın kendi anasına babasına șehvetle dokunsa, kadının kocasıyla nikâhı gider mi?

Cevap: Sadece anne ve babasının nikâhı bozulur.

 

Sual: Bir kimse zina ettiği kadının başkasından olan çocuğu ile evlenebilir mi?

Cevap: Hayır, hürmet-i musahare olmuştur. Bu kadının annesi ve kızı ile evlenemez.

 

Sual: Küçük yaştaki çocuğuna şehvetle dokunsa hürmet-i müsahere olmaz deniyor. Hürmet-i müsahere sadece büyüklerle mi olur?

Cevap: Hürmet-i müsahere bülûğa ermiş veya çok yaklaşmış gösterişli çocukla olur. Küçük çocukla olmaz.

 

Sual: Bir kadın, aynı zamanda kumasının babası olan kocasının dayısına yanlışlıkla șehvetle dokunsa, kocasıyla hürmet-i musahare olur mu?

Cevap: Hayır. Çünki bu kişi kadın farz edilse, kocasına mahrem değildir.

 

Sual: Hürmet-i müsahere nedir? Bir yakınım, bilerek, hoşuna gitmesi için bir adama dokundum diyor. Daha doğrusu elini çarpmış, o an çekmemiş, sonra çekmiş. Bilerek, hoşuna gitsin diye dokunmak, hürmet-i müsahere olur mu? Bir de ince bir pardesü üstünden hürmet-i müsahere olur mu? İnce ve kalın nasıl ayırd edilir?
Cevap: Bir kadın bir erkeğin veya bir erkek bir kadının çıplak tenine şehvetle dokunur veya cima ederse, bu kadın bu erkeğin oğlu veya babası, adam da bu kadının annesi veya kızı ile evlenemez.

 

Sual: Bir adam dayısının kızına şehvetle dokunmuş olsa, bu adamın karısı da bu dayıya şehvetle dokunsa, bu karı kocanın nikâhı hürmet-i musahara cihetinden bozulur mu?
Cevap: Hayır.

 

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler