Nûr-i âlemsin bugün hem dahî mahbûb-i Hudâ

Eyleme âşıkların bir lahza kapından cüdâ

Gitmesin nâm-ı şerifin bu dilimden dem-be-dem

Dertli gönlüme devâdır cân bulur ondan safâ

Umarım her bir adın başka şefâat eyleye

Ahmed ü Mahmûd, Ebû ’l-Kâsım Muhammed Mustafâ

Çünki denildi ona “Ve’ş-Şems”dahi “Ve’d-Duhâ”

Rûyuna alnınamihr ümâhı benzetsem n’ola

Bu libâs u hây hûy u tantana nedir dilâ

Eğnine hil’at yeterken bir palâs u bir abâ

Cürm ü isyânım bir bîrûndur gerçi hadden serverâ

Sen şefâ ’at kânısın geldim sana şefkat uma

Bu Muhibbî tövbe eyler, tövbesin eyle kabûl

Fitne-i şeytândan sakla onu yâ Rabbenâ

KANÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN (MUHÎBBÎ)

Benzer Yazıları Okumak İçin Tıklayınız

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler