Sual: Bir mecliste verilen üç talâk bir talâk mı sayılır?

Cevap: Bir mecliste verilen üç talâk üç ayrı talâk sayılır. Tarafların hemen ayrılmaları icab eder. Bir daha evlenemezler. Ancak kadın bir başkasıyla evlenip, bu evlilik ölüm veya talâk ile biterse, iddet bekleyip isterse eski kocasıyla yeni bir nikâh kıyabilir. Asırlarca böyle bilinmiş ve tatbik olunmuştur. İbni Teymiyye’den başka kimse, bir mecliste verilen üç talâkın bir talâk olacağını söylememiştir. Bu sözü, icmaya aykırıdır. Müctehidler bir hususta icma ettikten sonra, buna muhalif ictihad sahih olmaz.

İbn Abbas’ın rivayet ettiği “Peygamber  aleyhisselâm  devrinde, Hazret-i Ebubekir’in devrinde ve Hazret-i Ömer’in hilâfetinin ilk iki senesinde üç talâk bir talâk sayılırdı” haberini  (Müslim, Talak, 15;  Ahmet bin Hanbel, Müsned, I, 314)  ve yine İbn Abbas’ın rivayet ettiği, “Rükâne, karısını bir mecliste üç talâk ile boşamıştı ve bunun için çok üzülüyordu. Peygamber  aleyhisselâm  ona, “Onu nasıl boşadın?” diye sordu. Rükâne “Üç talâk ile boşadım” dedi. Rasulullah  aleyhisselâm  ona, “Tek mecliste mi?” dedi. O da “Evet” cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselâm “O bir talâktır. İstersen ona dönebilirsin” buyurdu mealindeki hadisler (Ebû Dâvûd, Talâk 10;  Tirmizî, Talâk 2;  Ahmet bin Hanbel, Müsned, I, 265)  buna delil değildir.

Şeriatte hadis-i şeriflerle değil, bunlara istinad eden içtihatlarla amel edilir. İhtilaf mevzuu olan, bir mecliste üç talâk değil, talak-ı bet denilen “seni elbette boşadım” sözüyle talâktır. Resulullah aleyhisselâm Rügâne’ye böyle söylerken ya bunu kast etmiş; ya da üç talâkı teyiden söylediğini anlamıştır. Nitekim erkek zevcesine bir veya farklı meclislerde birden fazla talâk söylerse, eğer, sonrakiler önceki beyanın teyidi veya haberi ise, bunlar talâk sayılmaz; bu halde tek talâk vardır. Bazıları ise neshe hüküm vermişlerdir. Zira Resulullah aleyhisselamın bir mecliste verilen üç talâkı üç talâk saydığını gösteren hadis-i şerifler de vardır.

 

Sual: Ayın 20’sinde seni boşamazsam üç defa benden boş ol dese, ne lâzım gelir?

Cevap: Ayın 20’sinden önce bir kere boşarsa, yemini yerine gelir. Sonra dilerse tekrar alabilir. (İbn Âbidîn.)

 

Sual: Kocanın karısını üç talâkla boşaması meselesinde, boşama ifadesi arka arkaya üç kez tekrarlanırsa üç talâk gerçekleşmiş olur mu? Yoksa “Kadın bir temizlik süresi içinde ancak bir kez boşanabilir. Üç talâkın aynı anda verilmesini Peygamber efendimiz tek talâk saymıştır” ifadesi dolayısıyla, bu üç talâğın ayrı ayrı verilmesi mi gerekir?

Cevap: Boşanma kadının hayz görüp temizlendiği bir zamanda hiç el sürmeden bir defa açık talâk ile boşamak suretiyle gerçekleşir. Bunun hilafına olan boşamalarda, meselâ hayz görüp temizlenmeden evvel bir talâk vermek veya bir defada üç talâk vermek bid’at ve günah olmasına rağmen muteberdir, sahihtir. Bu hususta icma vardır. Ahmed Davudoğlu “Dini Tamir Davasında Din Tahripçileri” adlı eserinde bu meseleyi uzun uzadıya ele alıyor. Eğer boşama ifadesi ayrı birer boşama olarak değil de, önceki talâkı teyid için söylenmişse, ayrı bir talâk sayılmaz.

 

Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Kitabını Okumak İçin Tıklayınız.

 

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler