3 Talaklı Boşamada Hulle Şart mıdır?

Sual: Hulle nedir? 3 talakla yapılan bir boşamada hulle şart mıdır? Başka kurtarır bir yol var mıdır? Cevap: Dürrü’l-muhtar kitabında kadını boşamayı anlatırken diyor ki “4 mezhebe göre de, sahih olan nikahtan sonra, bir araya gelmemiş olsalar bile 3 defa boşayan veya bir defa (3 kere boşadım) diyen kimse, bu kadını tekrar nikah yapabilmesi için, bu…

Talak Hakkı Başkasına Bırakılabilir mi?

Sual: Erkek talak hakkını başkasına bırakabilir mi? Cevap: Erkeğin talak hakkını başkasına bırakması 3 türlü olur: 1) Tefvid: Buna Temlik de denir. Talakı zevcenin mülküne bağlamaktır. Zevc, zevcesine (İşin, senin elinde olsun) veya (Kendini sen boşa) yahut (Diler isen boşsun) gibi 3 cümleden birini söylemesi ile olur. Kadın, ancak o mecliste kendisini boşayabilir. Erkek, sözünden…

İddet Zamanı Ne Kadar Sürer?

Sual: İddet zamanı nedir? Kaç çeşittir? Ne zaman biter? Cevap: Kocasının ölümüyle dul kalan veya talak, yâni boşama sebebiyle evliliği sona eren kadının, başkasıyla yeniden evlenebilmesi için beklemesi gereken zamana denir. İddet bekleme bakımından kadınlar 5 çeşittir: 1) Hâmile olup, kocası vefât eden kadının iddeti, çocuğu olunca biter. Kur’ân-ı kerîm’de meâlen buyruldu ki: “…Hâmile kadınların iddetleri…

Dinimizde Talak (Boşanma) Hükümleri Nasıldır?

Sual: Dinimizde talak (boşanma) hükümleri nasıldır? Cevap: Talak kelimesi, lügatte, bağlı bir şeyi çözmek demektir. Zevceyi boşamakta kullanılır. Yani, nikah bağını çözmektir. Boşanmak için konulmuş olan kelimeleri erkeğin zevcesine karşı söylemesi ile talak hâsıl olur. Bu kelimelerden birini söyler söylemez hâsıl olan ayırmaya talak-ı bain denir. İddet zamanı geçtikten sonra hâsıl olan talaka, talak-ı ric’i…

Kitabü’t-Talak

7– KİTÂB-ÜT-TALÂK “Talâk”, lügatda bağlı bir şeyi çözmek demektir. Fakat, kadın için talâk, başkası için ıtlâk denir. Şerî’atde, şimdi veyâ gelecekde, boşanmak için konulmuş olan kelimeler ile nikâh bağını çözmektir. Âlimler, talâka âid meseleleri ve hükümleri aşağıdaki bâblara göre bildirmişlerdir. Bu bâblar: “Bâb-üs-sarîh, bâb-ü talâk-i gayr-il-medhûli bihâ, bâb-ül-kinâyât, bâb-ü tefvîd-it-talâki, bâb-ül-emr-i bi’l-yedi, bâb-üt- ta’lîk, bâb-ü…

Talakta Kinayeli Sözler Geçerli Olur mu?

Sual: İslam hukukunda talak geçerli olması için kinayeli ifadeler kullanılabilir mi? Bu hususta fıkıh kitaplarında ne yazmaktadır? Cevap: Talâk olması için, önce sahîh olan nikâhın bulunması lâzımdır. İslâm nikâhı bulunmayan 2 eş arasında talâk olmaz. Fâsid nikâhla evli olanın talâk vermesi sahîh olmaz. Ric’î olsun, bâin olsun, 3’ten az olarak boşanmış kadın, iddet zamânında iken…

Hulle Nedir? Caiz midir?

Sual: Hulle nedir? İslam hukukunda hulle var mıdır? Cevap: Hür olan zevcesine, ric’î veyâ bâin 3 talâk verirse, yanî başka başka 3 zamânda birer kere boşarsa veyâ bir defa, (3 kere boşadım) derse, eski nikâh büsbütün bozulur. Bu kadını tekrâr alabilmek için, hulle lâzım olur. Bir kadın her çeşit’, iddet zamânı içinde, hiç kimse ile…

Bir Mecliste Verilen 3 Talak 1 Talak Sayılır Mı?

Sual: Bir mecliste verilen üç talâk bir talâk mı sayılır? Cevap: Bir mecliste verilen üç talâk üç ayrı talâk sayılır. Tarafların hemen ayrılmaları icab eder. Bir daha evlenemezler. Ancak kadın bir başkasıyla evlenip, bu evlilik ölüm veya talâk ile biterse, iddet bekleyip isterse eski kocasıyla yeni bir nikâh kıyabilir. Asırlarca böyle bilinmiş ve tatbik olunmuştur.…

Kinaye Sözle Boşanma Olur Mu?

Sual: Zevcesi ile münakaşa ederken “Seni bıraktım” sözü söylense boşanma olur mu? Cevap: Talâkta kinâye lafızları, 3 çeşittir: 1-Kalk, çık, git gibi, talâka ihtimali olan lafızlardır. Bunlardan “kalk, git, aramızdaki niza bertaraf olsun” mânâsı da kast edilmiş olabilir. 2-Hem talâka, hem de kötülemeye ihtimali olan lafızlardır. “Sen bâinsin (ayrısın)” tabiri, hem evlilikten ayrısın, hem de hayırdan ayrısın…

Boşanmak Niyeti Olmadan Boşadım Demekle Talâk Olur Mu?

Sual: Bir kimse karısına seni boşadım dese ama boşanmayı kasdetmese, talâk vaki olur mu? Cevap: İbni Âbidîn hazretleri diyor ki: Sarih (açık) söz kazâen niyete muhtaç değildir, fakat diyâneten niyete muhtaçtır. Yani adam zevcesine “Boşsun” gibi boşanma için kullanılan açık bir sözü söylese, ama “Meşguliyetin yok” mânâsını kasdetse, kadın da bunu mahkemeye intikal ettirse, kâdı boşanmaya hükmeder.…