Üzerine Bina Yapılacak Arsaya Zekat Düşer Mi?

Sual: Müteahhidim. Üzerine bina yapmak üzere aldığım arsaya zekât düşer mi? Cevap: İbni Âbidin hazretleri zekât bahsinin başında sâime zekâtını anlatmaya başlamadan hemen evvel diyor ki: “Haraç veya öşür yerini ticaret için satın alırsa ticaret zekâtı vermesi icab etmez. Ona düşen sadece yerin hakkı olan öşür veya haracı vermektir. Ücret ve kira meselesinde arazi öşüriyye…

Sadaka-ı Fıtra Dair

Zengin olan Müslümanların, Ramazan Bayramının birinci günü sabahı fakirlere vermeleri İslâm dînince emredilen, belirli miktardaki sadakaya sadaka-i fıtr denir. Buna “fitre” de denir. Sadaka-ı fıtır vermek Hanefî mezhebinde vâcip, Şâfiî mezhebinde farzdır. Fıtra vermek zekâttan önce, Ramazân-ı şerîf orucunun farz kılındığı sene emrolunmuştur. Fıtrayı Ramazân-ı şerîf ayı içinde veya Ramazandan önce ve bayramdan sonra vermek…

Kurban Hayvanını Kilo İle Satın Almak Caiz Mi?

Sual: Kurban kesmek için bir tosun alan dört kişiye, satıcı şöyle demiş: “Bu tosunu kurban olarak kesiniz, etini tartınız, kaç kilo gelirse, kilosu 23 liradan parasını bana veriniz”. Bu şekilde bir alış-veriş câiz midir? Bu kesilen tosun kurban olarak câiz olur mu? Tosunu kesip, etini tartarak parasını verdiğimiz zaman, bu alış-veriş dinen câiz olan bir…

Vekaleti Alan Kurbanı Kesemezse Ne Yapar?

Sual: Geçen sene kurban bayramında İstanbul’daki kardeşim bayram kurbanını almak ve kesmek üzere beni kendisine umumi vekil tayin etti ve kurban bedelini de peşinen verdi. Fakat ben ehemmiyetsiz bazı sebeplerden kardeşimin kurbanını alıp da kesemedim. Utandığımdan kardeşime de vaziyeti bildiremedim. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Cevap: Bayramda vâcib olduğu halde kurban kesilmemişse, orta halli bir koyun…

7 Kişinin Kestiği Sığırın Eti Nasıl Paylaşılır?

Sual: Yedi kişinin ortaklaşa kurban olarak kestiği sığırın eti nasıl paylaşılır? Cevap: Fâiz olmaması için, eti tartarak, eşit ağırlıkta olarak paylaşmaları lâzımdır. Et ribâ (fâiz) cereyân edebilen mallardandır. Tartmadan bölüşüp helâllaşmak câiz olmaz. Çünki helâllaşmak hediye vermek gibi hallerde olur. Taksimi mümkün olan bir şeyde ortak olanların hisselerini ayırmadan önce hiç kimseye hediye etmeleri câiz…

Kurban Eti Ve Derisi Satılır Mı?

Sual: Kurban eti ve derisi satılır mı? Cevap: Kurban etinden yenilir. Kesen, zengin de olsa, ondan yiyebilir ve onu evi için alıkoyabilir. Üçte birini eşe-dosta ve üçte birini de fakirlere sadaka verse iyidir. Zenginse hepsini tasadduk etse, efdaldir. Kurban etini satmak caiz değildir. Kurban etini satsa, kurban sahih olup; aldığı parayı fakirlere verir ve kurban…

Her Gün Okunması Tavsiye Edilen Dualar Nelerdir?

Sual: Her gün okunması çok faydalı duaları ve adetleri bildirir misiniz? Cevap: Bunlar kıymetli kitaplarda yazmaktadır. Mihrabiyeleri, yani sabah ve akşamdan sonra huvallahülleziyi, yatsıdan sonra âmenerresûlüyü okumalıdır. Her namazdan sonra 11 ihlâs, muavvizeteyn, 67 istiğfar ve 10 subhanallahi ve bihamdihi subhanallahilazim okumalıdır. Bismillahillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün filardi ve lâ fissemâi ve hüvessemîülalîm, sabah akşam…

Duada “Meded Ya Gavs” Demek Şirk Mi?

Sual: “Meded Ya Gavs” veya “Meded Ya Geylanî” gibi ibareleri kullanmak şirk midir? Cevap: Hakikî istigâse olunacak, yalnız Allahü teâlâdır. Bunu bilmeyen hiçbir müslüman yoktur. Fakat başkasından da istigâse olunacağını, mecâz olarak söylemek câizdir. Çünki Kasas sûresinin 15. âyetinde meâlen, “Onun kavminden olan, düşmanına karşı, ondan istigâse eyledi” buyuruldu. Hadîs-i şerîflerde de, “Mahşer yerinde, Âdem…

Dua Ederken Tevessül Ve İstigase Mekruh Mu?

Sual: Tevessül ve istigâse hususunda Aliyyü’l- Kari Şerhu’l-Fıkhı’l-ekber’de ve İbni Ebi’l-İzz Tahavi Şerhi’nde Ebu Hanife’nin şöyle dediğini yazıyor: Dua eden bir kimsenin, filanin hakkı için veya nebilerin ve rasullerin hakkı için veya Beytülharam ve Meş’ari’l-Haram hakkı için senden istiyorum demesi mekruhtur. Ne dersiniz? Cevap: Tevessülün caiz olması nass ile sabittir. Ehl-i Sünnet bunda ittifak etmiştir.…

Eller Ters Çevrilerek Yapılan Dua Var Mıdır?

Sual: Sabah namazı için gittiğim bir câmide, namazdan hemen sonra dünya kelâmı etmeden eller ters çevrilerek “Allahümme ecirnâ minennar” denildiğini gördüm. Bunun aslı nedir? Cevap: Fetava-i Hindiyye kitabında diyor ki: Dört türlü dua vardır: 1) Rağbet duası; 2) Rehbet duası; 3) Tazarru duası; 4) Hufye duası. Rağbet duasında, el içleri semaya doğru açılır. Rehbet duasında…