Sual: Ehli sünnet alimlerinin Vehhabilerin fikirlerini reddetmek için kitaplar yazmışlar mıdır? Yazmışlarsa bu kitaplar nelerdir?

Cevap: Ehl-i sünnet âlimleri, Vehhâbîleri red için, yüzlerce kitap yazdı. Bunlardan bazı meşhur olanlarının isimleri aşağıdadır:

1) Medine-i münevverenin Şâfiî ulemasından Muhammed ibni Süleyman’ın “rahmetullâhi aleyh” çok kıymetli “Fetva” kitabıdır.

2) Mekke-i mükerreme Reis-ül-uleması Ahmed Zeyni Dahlan-ı Şâfiî’nin “Ed-dürerü’s-seniyye” kitabı, İstanbul’da Belediye kütüphanesinde, [1079] numarada mevcuttur. İstanbul’da, ofset yolu ile tekrar bastırılmıştır.

3) Mustafa Kirimi’nin “rahmetullâhi aleyh” “Risâletü’s-sünniyin firreddi alel-mübtedîin” kitabı, Belediye kütüphanesinde, [992] numarada mevcuttur.

4) Müncid kitabında, “Hâlidi” kelimesinde yazılı olan Davud bin Süleyman Bağdâdî’nin “rahmetullahi teâlâ aleyh” “Minhatü’l-vehbiye” kitabı, Belediye kütüphanesinde, [292] numarada mevcuttur. İstanbul’da tekrar bastırılmıştır.

5) Muhammed Ebû Zühre, “Tarihu’l-mezahibi’l-İslâmiyye”de, vehhâbîleri ve bunların bidat ehli olduklarını uzun bildirmektedir.

6) Allame İbni Âbidin “rahmetullahi teâlâ aleyh” Dürrü’l-muhtar haşiyesinde, 3. cilt, 309. sayfada buyuruyor ki: “Zamanımızdaki mezhepsizler kendilerine müslüman deyip, kendi îtikatlarına inanmayanlara müşrik, yani kâfir diyor. Bunun için, Ehl-i sünneti ve âlimlerini öldürmek sevaptır diyorlar. 1818’de, Ehl-i sünnet bunlara zafer bulup, kahr ve perişan oldular”. Yukarıdaki yazının fotokopisi, “Kitabü’l-eyman” kitabı ile İstanbul’da neşrolunmuştur.

7) Zebid müftüsü, Seyyid Abdurrahmân “rahmetullahi teâlâ aleyh” diyor ki: Ehl-i sünnetten ayrılanları red ve bozuk olduklarını bildirmek için, şu hadis-i şerifi okumak yetişir. Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyurdu ki “Arabistan’ın şark tarafından bir kimseler çıkar. Kurân-ı Kerîmi okurlar. Fakat, Kurân-ı Kerîm, bunların boğazlarından aşağıya gitmez. Ok yaydan çıkar gibi İslamiyetten çıkarlar. Yüzleri de hep tıraşlıdır”. Çoğunun en mühim vazifelerinden biri, başı tıraş etmektir. Yanaklarını tıraş edip, yalnız çeneleri üzerinde sivri sakal bırakırlar. Bu hadis-i şerif, doğru yoldan çıktıklarını göstermektedir.

8) Osmanlı son devri şeyhülislam ders vekili Zâhidü’l-Kevseri’nin “rahmetullahi teâlâ aleyh” “Esseyfü’s-sakil” kitabına yazdığı tekmilesinde ve “Makalat”ında, İbni Teymiyye’nin ve İbni Kayyım’ın fikirleri izah ve reddedilmektedir.

9) 96. şeyhulİslam Seyyid Muhammed Ataullah efendinin “rahmetullahi teâlâ aleyh” “Vehhâbîlere reddiye” kitabı meşhurdur.

10) “Müslümana nasihat” kitabı türkçedir. Fethu’l-mecid kitabından parçalar alınarak, her birine, İslam âlimlerinin kitaplarından cevaplar verilmiştir. İlk baskısı, [m. 1970] de İstanbul’da yapılmıştır. İngilizce tercümesi de “Advice for the Muslim” ismiyle bastırılmıştır.

11) Yusuf-i Nebhani’nin “rahmetullahi teâlâ aleyh” “Şevahid-ül-hak” kitabı, İbni Teymiyye’yi kuvvetli vesikalarla çürütmektedir.

12) Yusuf-i Nebhani’nin “rahmetullahi teâlâ aleyh” “Es-sihamü’s-saibe” kitabı da, mezhepsizleri, âyet-i kerimelerle ispat ederek reddetmektedir.

13) Ahmed Dahlan “Hülâsatü’l-kelam” ve “El-fütuhatü’l-İslâmiyye” kitaplarında, mezhepsizlerin iftirâlarına vesikalarla cevap vermiştir.

14) İmâm-ı Sübki “rahmetullahi teâlâ aleyh” “Şifaü’s-sikam” kitabında, Resûlullahı ve Evliyâyı ziyaretin ve ruhlarından istigase etmenin câiz olduğunu ispat etmektedir. Mısır’da Bulak Matbaasında, 1900’de basılmıştır. İstanbul’da, ofset yolu ile çeşitli baskıları yapılmıştır.

15) Abdülvehhab oğlu Muhammed’in kardeşi şeyh Süleyman, Ehl-i sünnet âlimlerinden idi. Kardeşi Muhammed’in yeni bir çığır açtığını anlayınca, onun kitaplarına reddiyeler yazdı. Bunlardan “Savaiku’l-ilâhiyye fir-Redd-i alel-vehhâbîye” kitabı 1975’de İstanbul’da ofset ile tekrar bastırılmıştır.

16) Haleb kadısı, Şâfiî âlimlerinden Muhammed bin Ali Zemlikani “rahmetullahi teâlâ aleyh” “Dürretü’l-madıye firreddi-alâ-ibni Teymiye” kitabında, Peygamberlerin kabirlerinden istigase etmenin câiz olduğunu ispat etmektedir.

17) Rumeli Kadı-askeri Ehi-zade Abdülhalim bin Muhammed “rahmetullahi teâlâ aleyh” “Fi-isbati’l-keramati-lil-Evliyâ halelhayat ve badelmemat” kitabında, Evliyânın öldükten sonra da kerâmet sâhibi olduklarını ispat etmektedir. Kendisi, [m. 1590] senesinde vefât etmiştir.

18) Hasan Can Fârukî’nin “rahmetullahi teâlâ aleyh” “El-akâidü’s-sahiha fi terdidi’l-vehhâbîye” kitabı, Arabî olarak, Hindistan’daki vehhâbîlerin İslamiyeti içerden yıktıklarını ispat etmektedir.

19) Büyük âlim ve Velîyi kâmil Seyyid Abdülhakîm efendi “rahmetullahi teâlâ aleyh, “Keşkül” kitabındaki yazısını şöyle bitirmektedir: Keşif ve şuhûd sâhibi olan milyonlarca âşık, Fahr-i âlemi “sallallâhü aleyhi ve sellem” ziyaret ederek, Allahü teâlânın sonsuz nimetlerine kavuşmuşlardır. İmamü’l-eimme ve siracü’l-ümme Ebû Hanîfe Numan bin Sâbit hazretleri ziyaret ederken, “Ey Seyyidler seyyidi! Senin için geldim. Benden râzı olmanı rica ediyorum. Sana sığınarak korunuyorum!” diyerek başladığı kasidesi meşhurdur.

20) “Sebilü’n-necat” kitabı Arabî olarak Hindistan’daki vehhâbîlerin bozuk ve sapık inanışlarını bildirmekte, bunlara vesikalarla cevap vermektedir. İlk olarak 1974’de Hindistan’da basılmış, İstanbul’da ofset yolu ile neşrolunmuştur.

21) “El-mesailü’l-müntehabe” kitabı Arabî olup Hindistan’daki vehhâbîlerin gençler arasına yaymaya çalıştıkları inanışları yazmakta, bunları vesikalarla çürütmektedir. İlk olarak 1971 senesinde Pakistan’da basılmış, sonra İstanbul’da ofset yolu ile neşrolunmuştur.

22) “El-hablü’l-metin” Arabî olup dört mezhepten birini taklit etmek lazım olduğunu ve kerâmeti ve Evliyânın “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” ruhlarından istifade etmeyi bildirmektedir. İlk olarak Pakistan’da basılmış, İstanbul’da ofset baskısı yapılmıştır.

23) “Fetavayü’l-haremeyn” kitabını Hindistan’ın büyük âlimlerinden Ahmed Rıza Han Berilevi “rahmetullahi teâlâ aleyh” yazmıştır. Hindistan’daki vehhâbîlere ve bütün mezhepsizlere vesikalarla cevap vermektedir. Hindistan’da Lüknov şehrinde bulunan Nudvetü’l-ulema” ismindeki teşkilatın da İslamiyete zararlı bir kuruluş olduğunu uzun yazmaktadır. Kitap Arabî olup 1898 senesinde yazılmış, sonra Pakistan’da basılmış, İstanbul’da 1977’de ofset baskısı yapılmıştır.

24) “El-medâricü’s-seniyye firreddi alel-vehhâbîye-i Hindiye” kitabı, Arabî ve urdu dilleri ile Karaşi’de yazılmıştır. Hindistan’daki vehhâbîlere cevap vermektedir. İstanbul’da 1994 de bastırılmıştır.

25) “Tarîku’n-necat” kitabını Muhammed Hasan Can Fârukî yazmış, 1931 de Sind Haydarabad şehrinde basılmış, İstanbul’da 1994 de ofset baskısı yapılmıştır. Arabî ve urdu dillerindedir.

26) Mekke-i mükerreme âlimlerinden Sun’ullah-i Halebi “rahmetullahi teâlâ aleyh”, “Seyfullah alâ men kezzebe alâ Evliyâillah” kitabında, Evliyânın “kaddesallahü teâlâ esrârehümül’azîz” öldükten sonra da kerâmetlere mazhar olduklarını ispat etmektedir. Bu kitabını, hicretin [1117] senesinde yazmıştır. Kerâmetin ve tevessülün câiz olduğu “Fetava-yı Hayriye”de Kerahet kısmında da yazılıdır.

27) Şâh Ahmed Saîd-i Dehlevî hazretleri “Tahkiku’l-hakkıl-mübin” kitabında, Hindistan’daki vehhâbîlerin 40 bozuk sözüne vesikalarla cevap vermektedir.

28) Şam âlimlerinden Ebû Hamid bin Merzuk’un “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” “Et-teakkubü’l-müfid” kitabında ve 2 cilt “El-beraetü’l-Eş’arîyin” kitabından özetlenen “Et-tevessül-ü bin Nebî ve bis-Sâlihin” kitabında İbni Teymiyye’ye ve İbni Kayyım’a ve Abdülvehhab oğluna cevap verilmektedir.

29) Bağdat âlimlerinden Cemil Sıdki efendinin El-fecir-üs-sâdık fir-Redd-i alel-münkiri-t-tevessül-i vel-havarik kitabı vehhâbîleri rezil etmektedir.

30) Tayland âlimlerinden Mustafa bin İbrahim Siyami hazretlerinin “Nurul-yakîn” kitabı, 1976’da İstanbul’da ofset yolu ile tekrar bastırılmıştır. Taylant’taki vehhâbîlere vesikalarla cevap vermektedir.

31) Hindistan âlimlerinden Muhammed Abdurrahmân Silheti “Seyfü’l-ebrâri’l-meslul…” kitabında Hindistan’daki vehhâbîlerin sapık olduklarını bildiriyor.

32) Hindistan âlimlerinden müftü Mahmud Sâhip “Reddi vehhâbî-i Hindi” kitabında vehhâbîlere cevap vermekte, Ehl-i sünnet yolunu bildirmektedir.

33) Hindistan’ın Kerala eyaletinde Calicut şehrinde Fâruk Collège profesörlerinden Mevlânâ Muhammed Kutty “rahmetullahi teâlâ aleyh” Maleyalam dilindeki üç cilt, “Kitabü’s-sünnî” kitabında vehhâbîlere cevap vermiştir.

34) Darendeli Muhammed Hilmi Efendi “rahmetullahi teâlâ aleyh” “Mîzanü’ş-şeria Burhanü’t-tarika” kitabında, bazı kimselerin tasavvuf âlimlerine yaptıkları hücumları yazmakta, çok kıymetli cevaplar vermektedir. Kitap türkçe ve yazmadır. İstanbul’da Gümüşhaneli Ziyaüddin efendiden, sonra Sivasta Hacı Ahmed efendiden feyiz almıştır. Ahmed Efendi, küçük Âşık efendinin, bu da Hâlid-i Bağdâdî’nin halifesidir. 1916’da, Maraş’ta vefât etmiştir. Halifeleri, bilhassa oğulları Bahri ve Abdurrahmân ve damadı Vehbi ve bu kitabın katibi Berberzade Muhammed Nef’i efendiler, milleti irşada devam etmişlerdir.

35) Afrikadaki Mali hükümetinin Koutiala şehrindeki Medresetü’l-irfan kolejinin müdürü Mâlik Beh, “El-hakaiku’l-İslâmiyye” kitabında, vehhâbîlerin, çok zararlı bölücülük yaptıklarını bildirmekte, bunlara nasihat vermektedir.

36) Suriye’de Hama’da Sultan Camii hatib ve müderrisi allame Muhammed Hamid, “Lüzum-ü ittiba-ı mezahib-il-eimme” kitabında, hanefi mezhebini uzun anlatmakta ve dört mezhepten birine tâbi olmanın vâcib olduğunu ispat etmektedir. Kitap 1968’de yazılmış, 1984’de, İstanbul’da “Miftahu’l-felah” kitabının sonunda ofset baskısı yapılmıştır.

37) Ahmed Hamevi Hanefi’nin “Nefehatü’l-kurb vel-ittisal bi-isbati’t-tasarrufi li-Evliyâ-illahi teâlâ vel-kerâmeti badel-intikal” kitabı meşhurdur.

38) Afrika’da Gana devleti âlimlerinden Medrese-i vataniyye müdürü Ahmed Babe, “Seyfü’l-Hak” kitabında, vehhâbîlere, vesikalarla cevap vermektedir.

39) İngilizler, İslamiyeti imha etmek, içerden yıkmak için, misyoner teşkilatı kurdular. Bu misyonerler, kitaplar yazarak, İslamiyete ve İslam âlimlerine âdi, alçak yazılarla saldırdılar. Kitaplarının üzerine, satın aldıkları din adamlarının isimlerini koyarak, İslam memleketlerine, parasız yaydılar. Ehl-i sünnet âlimleri, bu alçak iftirâlara cevaplar yazarak, ingiliz siyasetini hezimete uğrattılar. Bu cevaplardan, “Misbahu’l-enam ve cilaü’l-zulam” kitabını Habîb Alevî bin Alevî Hattad yazmıştır. 1800’de yazılmış, 1906’da İstanbul’da basılmıştır. Kenarında Ahmed bin Zeyni Dahlan’ın “Cevazüt-tevessül” kitabı vardır.

 

Ayrıca sitemizde Vehhabilik ve fikirleri üzerine İslam alimlerinin kitaplarından derlenmiş çok sayıda makale bulunmaktadır.

 

Tavsiye Yazılar için  —> Vehhabiliğe Dair

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler