Sual: Bu isme sahip olan sert olur, şu isme sahip olan mülayim olur tarzında rivayetler doğru mudur?

Cevap: İsim insanın karakterine tesir eder. Onun için çocuğa güzel isim koymalıdır.

 

Sual: Kızımıza Ecrin koymak istiyoruz. Dinen uygun mudur? Manası nedir?

Cevap: Ecrin isminin bir manası yoktur. Kur’an-ı kerimde geçmekle beraber, tek başına bir mana ifade etmez. Hadis-i şerifte “Çocuklarınıza güzel isim koyunuz!” buyurulmuştur. Peygamberler ve İslam tarihinden bu kadar mübarek zatın ismi varken, çocuğa böyle manasız bir isim vermek, doğru değildir.

 

Sual: Erkek çocuğuna Furkan ismi koymak uygun mudur?

Cevap: Furkan, (hakkı batıldan) ayırd etmek manasına gelir. Mana olarak güzeldir. Ama çocuk ismi olarak âdet olmamıştır. Caizdir.

 

Sual: Samed diye isim koymak caiz midir?

Cevap: Allahü teâlânın isimlerinden rahman, hâlık gibi zâtına mahsus olanlar, insanlara isim olmaz. Mecid, metin, aziz, rahim gibi zâtına mahsus olmayanlar ise insanlara da verilebilir. Samed, Allahü teâlânın insanlara konulması câiz olmayan isimlerindendir. Varlığı için kimseye muhtaç olmayan demektir. Abdüssamed koymalıdır. Adı Samed olanlara Samet dendiği için belki kurtarır. Samet, sessiz demektir.

 

Sual: Çocuğa Yavuz ismini koymak uygun mudur?

Cevap: Yavuz diye isim koymak müslümanlar arasında adet olmamıştır. Manası da tek başına pek hoş değildir. Bu sebeple Sultan I. Selim için de Yavuz sıfatını tek başına kullanmak hoş değildir. Yavuz Sultan Selim denirse, yavuz sıfatı hiç değilse sultana raci olur ve edebe riayet cihetinden münasip düşer.

 

Sual: Mehmed isminin Muhammed ismi ile alakası var mıdır?

Cevap: Halk arasında Muhammed ismi için hürmeten ve ses uyumu sebebiyle Mehemmed denir. Bu şekilde eski metinlerde harekelenmiş ibareler de vardır. Zamanla kolaylık itibarıyla Mehmed’e dönüşmüştür. Sultan Fatih için, Mehemmed ismi kullanıldığını biliyoruz.

 

Sual: Aleyna, Esilâ, Sudenaz, Berrâ, Afrâ, Damrâ, Şevval isimlerini çocuğa koymak uygun mudur?

Cevap: Aleynâ, üzerimize mânâsına gelir. Esilâ, öğleden sonra demektir. Her ne kadar Kur’an-ı kerimde geçse ve ahenkli olsa bile, çocuğa böyle isimler vermek uygun değildir. Kur’an-ı kerimde hınzır, fâhişe gibi kelimeler de geçer ki, çocuğa isim olmayacağı âşikârdır. Sûde veya Sûdenaz, mânâsı olmayan bir kelimedir. Doğrusu Sevde’dir. Esmer mânâsına gelir. Suûde de yücelik gibi bir mânâ ifade eder. Berrâ yanlış bir kelimedir. Doğrusu Berre’dir. Çok iyi mânâsına gelir. Bununla beraber Hazret-i Peygamber’in üvey kızının ismi iken, bu ismi bir insan için uygun görmeyen Hazret-i Peygamber Zeyneb’e çevirmiştir. Afra çorak mânâsına geldiği için Hazret-i Peygamber tarafından yeşillik mânâsına Hadrâ olarak değiştirilmiştir. Hazret-i Peygamber, süt kardeşi Damrâ’nın ismini de Abdullah’a çevirmiştir. Damrâ, cılız mânâsına gelir. Görülüyor ki, sırf Asrı Saadet’te mevcud olduğunu işitip veya Kur’an-ı kerimde geçtiğini görüp çocuğa mânâsı olmayan veya kötü mânâ taşıyan isimler vermek doğru değildir. Şevval ise dişi develerin çiftleşmek için kuyruklarını kaldırması demektir. Bu hâdisenin gerçekleştiği aya da bu isim verilmiştir. Tarihte Müslümanların çocuklarına böyle isimler koyması âdet olmamıştır.

 

Sual: Kız çocuğa Tesnim ismini vermek uygun mudur?

Cevap: Cennette nehir ismidir. Caizdir.

 

Sual: Çocuğa Sudenaz ismini koymak uygun mudur?

Cevap: Sudenaz, mânâsız bir isimdir. Çocuğa mânâsı güzel isim koymak lâzımdır.

 

Sual: Âsaf ismini çocuğuna vermekte mahzur var mıdır?

Cevap: Süleyman Aleyhisselam’ın meşhur vezirinin adıdır. Kur’an-ı Kerim’de kendisinden bahsedilir. Zeki ve mübarek birisi olduğu anlaşılıyor. Âsaf ismi doğruysa, İbranice asıllı olmak gerektir. Arapça’da asf kökü ile irtibatlandırılabilir. O zaman saf kuran veya daha temiz olan gibi bir mânâ verilebilir. Çocuğa koymak da bir mahzur yoktur.

 

Sual: Çocuklara göbek adı takmak doğru mudur?

Cevap: Âdettir. Dinî bir husus değildir.

 

Sual: Çocuğa Cemre ismini koymak dinen mahzurlu mudur?

Cevap: Çocuklara güzel isimler koymak dinin emridir. Cemre ateş yumağı demektir. Bu sebeple cehennemi hatırlatan Cemre, Ateş, Suzan, Nârân, Nirân gibi isimleri çocuğa koymak uygun değildir.

 

Sual: Çocuklara Allah’ın isimlerinden olan “Hâlık” isminin konulması caiz mi? Abd sözü ile başlayan isimler kız çocuğuna neden konulmuyor?

Cevap: Hâlık, samed, rahman gibi Allahın zâtî isimleri konmaz. Başına abd ilâve edilirse olur. Aziz, Mecid gibi sıfatlar insanlara da tek başına konabilir. Abd, erkek köle demektir. Kadın için kullanılmaz. Kadın için bu gibi isimler kullanmak âdet olmamıştır.

 

Sual: Osmanlılar neden çocuklarına Muaviye ismini vermemiştir?

Cevap: İsim âdete tabidir. Muaviye söylenişi zordur. Şit, Hud, Şuayb, Elyasa gibi çok peygamberin ve çok sahabilerin de ismi Türkler arasında âdet olmamıştır. Ama Türkler Muaviye yerine, onun künyesi olan Ebu Yezid veya kolay söylenişiyle Bayezid ismini çok koymuştur. Arablar zaten künyeyi daha çok kullanır. Muaviye ismine fazla rastlanmamasından, Türklerin Şia’ya meyilli olduğu gibi bir mânâ çıkarmak doğru değildir.

 

Sual: Çocuğumuza Leylâ Aksâ ismini koymamızın mahzuru var mıdır?

Cevap: Aksâ, en uzak manasına gelir ki, böyle isim olmaz. Leylâ adında bir sahabi hanım vardır. İlk Müslümanlardandır. Kureyş’ten Âmir bin Rebia’nın zevcesidir.

 

Sual: Çocuğa iki isim koymak sünnete muhalif midir?
Cevab: Hayır. Resulullah tek isim koymuş olsa bile, Araplarda çok sayıda lakap vardır. Birden fazla isim koymak caizdir. Bunlardan birisi aslî ismidir. Ahirette insanlar kendi ve babalarının ismi ile çağrılacağı, hadis-i şerifte beyan olunmuştur.

 

Sual: Çocuğumuza Râyiha ismini koymamız uygun mudur?
Cevap: Râyiha ahenkli ise de manası sadece koku demektir. Kötü de olabilir iyi de. Çocuk için münasip bir isim değildir. Verd, gül demektir. Ama Verda koymak âdet olmuş ise de manası yoktur.

 

Sual: Asiye veya Nâzenin isimleri çocuğa koyulur mu?
Cevap: Asiye, ayn ve sat ile olursa manası isyan edici demektir ve caiz değildir. Elif ve sin ile olursa, caizdir. Musa aleyhisselam zamanındaki veli hanımın ismidir. Nâzenin caizdir.

 

Sual: Esra ismi koymak doğru mudur?
Cevap: Esrâ (elif+sin+ra+elif), esirler demektir. Sonuna bir de ayn gelirse, daha hızlı demektir. İsrâ, gece yürüyüşü demektir. Şu halde koymamak daha iyidir.

 

Sual: Rumeysa ismi ne manaya geliyor? Koymak caiz midir?
Cevap: Arapça, gece ortaya çıkan demektir. Gece yıldızı manasına gelir. Çocuğa koymak caizdir. Enes bin Malik’in annesinin ismidir. Re+mim+sin+elif hemze şeklinde yazılır.

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler

1 Yorum

Comments are closed.