Sual: İslamiyetin kadınlara verdiği değer nedir? Kadınlar ve erkekler eşit midir?

Cevap: İslam dini, kadını en yüksek dereceye çıkarmıştır. İslamiyetin kadına verdiği kıymeti hiçbir din, hiçbir düşünce vermemiştir. Komünistler, kadının erkeğe eşit olduğunu söyleyip, kadın, erkeğin bütün haklarına mâliktir deyip, kadına en ağır işleri yaptırdılar. Kadınları demir fabrikalarında, maden kuyularında, taş ocaklarında, Sibirya’nın soğuk ormanlarında, demir yollarında, beton dökmekte, toprak kazmakta insafsızca ve boğaz tokluğuna, zorla çalıştırdılar. İslam kadınına, erkek akrabasından, fıtra verecek kadar zengin olanlardan, en yakın bulunanı, bakmaya mecburdur. Yakın akrabası yoksa veya fakir iseler, Beytülmal (yani devlet) her türlü ihtiyaçlarını vermeye memurdur. Evli kadına, zevci her şeyi getirmeye ve ayrı bir ev tutmaya mecburdur. Kızın, babası evinde, her nesi varsa, hatta kaç hizmetçisi varsa, kocasının, bunları alması lâzımdır. Şâfiî mezhebinde tütün parasını vermesi bile lâzımdır. Hanefi mezhebinde, kahve ve tütün parası vermek lazım olmadığı Reddü’l-muhtar’da yazılıdır. Zevci, kadına bakamayacak kadar fakir ise veya zengin olduğu hâlde, ihtiyaçlarını almıyorsa, piyasa kıymetine göre kadının ihtiyacını mahkeme tayin ederek, yakın akrabanın bu parayı kadına borc vermesini emreder. Erkeğin satılacak malı yoksa, çalıştırarak bu borcları erkeğe ödetir. Çalışmazsa hapseder. O hâlde, İslam kızı, İslam kadını geçim derdinden, düşüncesinden muaftır. O, çalışarak, didinerek para kazanmaya mecbur değildir. Her şey onun ayağına gelecektir. Din-i İslam, ona bu kıymeti vermiştir.

Fakat, kadının, İslamiyeti, dinini, imanını, farzları, ibâdetleri, haramları öğrenmesi farzdır. Babasının veya zevcinin, ona bu ilimleri öğretmesi lâzımdır. Öğretmezlerse, büyük günaha girerler. Kadının gidip dışardan öğrenmesi lazım olur. Kadın, erkekten izinsiz hiçbir yere gidemez iken, bu ilimleri öğrenmek için gidebilir. İslamiyetin ilme ne kadar kıymet ve ehemmiyet verdiği buradan da anlaşılmaktadır. Müslüman kadını ticaret, fen, sanat ve ziraat ile uğraşmaya mecbur değil ise de, bunlarla meşgul olması, para kazanması, yasak ve günah değildir. Yalnız, bunlarla meşgul olurken ve ilim öğrenirken, erkekler arasına girmemesi, onlara açık görünmemesi, haramdan sakınması lâzımdır. Çünkü, müslüman kadının başı, kolları, bacakları açık olarak sokağa çıkması, erkeklere göstermesi haramdır, günahtır. Ehemmiyet vermezse, aldırış etmezse imanı gider. Cehennem ateşinde sonsuz olarak yakılacağı bildirilmiştir. Sûre-i nisa 31. âyet-i kerimede, kadınların kesb edeceği kazanclarından nasip alacaklarını, Allahü teâlâ bildirmektedir.

Hadice-tül-Kübrâ “radıyallâhu anha”, İslamiyetten evvel ve sonra, ticaretle meşgul oluyordu, katibleri, memurları, hizmetçileri çoktu. Hatta bir kere, Muhammed aleyhisselâmı ticaret kafilesine reis tayin etmişti. Kadının yapacağı günahlardan, ona izin veren erkekleri de ceza görecektir. Halbuki erkeğin günahları, kadına zarar vermemektedir. İslamiyette, kadın, harbe de gitmez. Dünyada rahat ve mesut olduğu gibi, onun Cennete gitmesi de çok kolaydır. Tenbihu’l-gâfilin’de yazılı hadis-i şerifte, “4 şeyi yapan, yani kocasına hıyanet etmeyen, 5 vakit namaz kılan, Ramazan-ı şerifte oruç tutan ve [18 erkekten] başkasına, [başı, saçı, kolları, bacakları] açık olarak görünmeyen kadın Cennete gidecektir” buyuruldu. Çünkü, doğru kılınan namaz, insanı günah işlemekten korur ve İslâmın şartlarını yerine getirmek sevgisini hâsıl eder.  Tenbihu’l-gâfilin’de ve Şir’a şerhinde yazılı hadis-i şerifte, Peygamberimiz “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem”, “Bir kadın, 5 vakit namazını kılar, Ramazan ayında oruç tutar, namusunu korur ve zevcine itaat ederse, dilediği kapıdan Cennete girer” buyurdu. Ebû Muti Belhi’nin, (Lülüiyat) kitabından alarak Rıyadu’n-nasıhin’de yazılı hadis-i şerifte, “5 şeyi yapan kadın Cehennemden kurtulur: 5 vakit namazını kılar, Ramazan ayında orucunu tutar, zevcini, anasını babasını üzmez, yüzünü ve saçlarını yabancı erkeklere göstermez, dünya sıkıntılarına sabreder” buyuruldu.

Peygamber efendimizin “sallallâhü aleyhi ve sellem” hicretin 10. yılı, son haccının hutbesindeki sözlerinden, son nasihatlarından biri, “Kadınlarınıza eziyet etmeyiniz! Onlar, Allahü teâlânın sizlere emanetidir. Onlara yumuşak olunuz, iyilik ediniz!” olmuştur. İslamiyette evlenmek, bir kızı mesud etmek, ibâdettir ve bütün nâfile ibâdetlerden daha sevaptır.

İslamiyette 4 kadına kadar almaya emrolunmamış, ancak izin verilmiştir. Yani mubahtır. Bunun da şartları vardır. Bu şartları taşımayan erkeğin, birden fazla evlenmesi günahtır. 1. şart, zevcelerinden her birini mesut ettirecek kadar zengin olmaktır. Diğer şartları, fıkıh kitaplarında yazılıdır.

Nimet-i İslam’da diyor ki “4’e kadar evlenmek, erkekler için kolaylık olduğu gibi, kadınlar için de, adedleri çok olduğundan kolaylıktır. İslamiyetten önce, bir erkek dilediği kadar kadınla evlenirdi. İslamiyet bu sayıyı 4’e indirmiştir. Birden fazla evlenmek vâcib olmadığı gibi, mendub da değildir. Birden fazla evlenmemenin daha iyi olduğu bildirilmiştir”. Devlet, mubah olan bir şeyi emir veya yasak ederse, buna uymak câiz olur.

Yaratılışta, kadınlar, erkeklerden çok olduğu gibi, harblerde, kazalarda erkeklerin ölmesi, kadınların ölümünden daha çoktur, yani erkek adedi, kadından azdır. İslamiyetin 4’e kadar izin vermesi, kızların kocasız kalmaması, metres hayatına, umumî evlere düşmemesi ve şereflerini, namuslarını, saadetlerini teminat altına almak gayesi iledir. Hıristiyanlıkta erkeğin bir kadından fazla alması yasak olduğu için, erkekler, metres hayatı yaşıyor. Komşu, ahbab kızlarını, talebelerini, işçileri iğfal ediyorlar. Birçok kadınla gizli evlilik bağı kuruyorlar. Bir yandan kadınlar, kızlar fuhşa, felakete sürükleniyor, istikbâlleri mahvoluyor, bir yandan da, babası belirsiz milyonlarca çocuk, ya çöplüklere bırakılıyor. Yahut, anasız, babasız, terbiyesiz yetişerek cemiyete yük ve bela oluyorlar. İslamiyette zenginler 4’e kadar evlenip, çocuklar, analı, babalı, terbiyeli yetişir. Evler, aile yuvaları çoğalır. Cemiyet hayatı kuvvetli ve düzenli olur. Çok evlenmek isteyenler de, zengin olmak için çalışır. İş hayatı genişler. Ticaret, teknik ilerler.

Tavsiye Yazı —> Erkeğin Hanımına Karşı Olan Vazifeleri Nelerdir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler