¥ (Ey Peygamberim “sallallahü aleyhi ve sellem”! Sana yardımcı olarak, Allahü teala ve müminlerden sana tabi olanlar yetişir.”) ayet-i kerimesinin geliş sebebi, Ömer-ül-Farukun “radıyallahü anh” İslama gelişidir. (Enfal suresi 64. Ayeti) 2/99. (2. cilt 99. mektup)

¥ Yes, acz [ümidsizlik ve çaresizlik] ve cehalet, nihayette hasıl olur. 1/284.

¥ Yatsı namazının edası, gece yarısına kadar mubahtır. Gecenin sonuna kadar geciktirmek tahrimen mekruhtur. 1/29.

¥ Yad-i daşt [zatın kesiksiz tecellisi], isimler, sıfatlar ve şüun ve itibarlar arada olmadan zatın tecellisidir ki, devamlıdır. 1/290.

¥ 72 fırkadan doğru yoldan ayrılanlar, ekseridir [çoğunluktadır]. Bunlara sebep olanlar, tarikatte yolda kalıp, şaşıranlardır. 1/220.

¥ 72 fırka, ehl-i kıbleden oldukları için, tekfir edilmezler. [Fakat, küfre sebep olan sözü söyleyenin kafir [Allahın düşmanı] olduğu anlaşılır] 3/37.

¥ 72 fırkanın reisleri, kötü alimler idi. 1/47.

¥ 73 fırkanın herbiri İslamiyete uymak davasındadır. Herbiri kendi kurtulduğunu zannetmektedir. 1/80.

¥ 73 fırkadan 72’si, bozuk itikatları kadar Cehennemde kalırlar. Ve azap olunurlar. Fırka-ı naciye haricdir. [Kurtulan, fırka-ı naciye, Ehl-i sünnet fırkasıdır.] 2/67.

¥ 70 bin kimse; beşerin hayırlısının ümmetinden, hesapsız Cennete dahil olacaktır ki, onlar; Ellezine la yeknizune ve la yester-kune ve la yetetayyerune ve ala Rabbihim yetevekkelüne, dırlar, “hadis-i şerifi.” Yetmişbin kimse kıyamette zıll-i baride asudedirler ki, onlar parayı hayırlı işte kullananlardır. Bunlar….. dağlama ve efsun yapmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine tevekkül edenlerdir……. 3/20.

¥ Yezid bi-devletin [nasibsiz Yezidin] küfründe, ihtiyad edildiği için, susulmalıdır. 1/266.

¥ Yezid bi-devlet [nasibsiz Yezid] eshabdan değildir. O bedbahtın ettiği işe, hiç frenk kafiri cesaret eylememiştir. Ona lanette, bazı Ehl-i sünnet alimlerinin duraklamaları, razı olduklarından değil, tövbe ve rücu ihtimaline riayet eylemişlerdir. 1/54.

¥ Yezidi, Ebu Cehli ve diğerlerini kötülemek, sövmek ibadet değildir. 2/96.

¥ Yakub aleyhisselam. 3/99.

¥ Yakub-ı Çerhi, evvela hace Alaüddinin müridlerinden olup, ikinci olarak şah-ı Nakşibende bağlıdır diye, Nefehatta, Mevlana Cami açıklamıştır, beyan etmiştir. 1/119.

¥ Yakin sahibi arif için rücudan [geri dönüş, inişten] sonra, istidlale [delil ile anlamaya] ihtiyaç olur. 2/21.

¥ Yemin eyleyip, bir şahıs, Vallahi ben Zeyd’in suretini aynada gördüm derse, hanis olmaz. [Yemin kefareti gerekmez.] Bu şekilde, hem Zeyd’in sureti hakikatte aynada değildir. Hem o suretin aynada meydana gelmesi vehim ve hayal bakımından hakikidir. Şaşılacak şeydir ki, hakikatin zıttı olan hayal ve vehim, burada varlığı hakiki yapmaya sebep oluyor. Bir diğer misal, nokta-i cevvaledir. 2/44.

¥ Yüsuf aleyhisselamın talibleri meyanında, bir yaşlı kadın, [onu satın almak için] ipliğini pazara çıkarmıştı. 1/47.

¥ Ahi Yüsuf esbahu ve ene emlehu. [Kardeşim Yusuf benden daha sabih, ben ondan daha melihim.] “Hadis-i şerif”. 3/99.

¥ Yüsuf aleyhisselamın hilkati [tabiati, yaratılışı] ve hüsn [güzellik] ve cemali [yüz güzelliği], bu dünyada meydana gelen hilkat, hüsn ve cemal cinsinden değildir. Onun cemali, cemal-i behiştiyan cinsinden idi. 3/99.

¥ Yıldızların hayat ve ölümle alakası yoktur. 2/68.

¥ Yes ve aczden [ümidsizlik ve acizlikten] gayri ol zirve-i ulyada hasıl [olan bir şey] mefkud [dur, yoktur] ve suz [yanma, ateş] ve güdazdan [mahv olmaktan] gayri bir şey mevcut değildir. 6/78

¥ (Ya eyühellezine amenu-t-tekullahe hakka tükatihi), [Ali-İmran 102. ayet-i kerimesi.] kavli keriminin mefhumu, ey sureten iman edenler, masivadan münkati [Allahü tealadan gayri şeylerden kesilin ki] ve Hak sübhanehuya teveccüh ve tehalli edip ve Ona müteveccih olduğunuz halde, alaık ve avaık ve tekayüdattan [alaka, engeller ve dikkatlerden] Hakkı inkıta ve inhila ile [kesilme ile] bir haysiyet ile münhali olun ki, zevatınızdan ve size raci olan [münasebeti olan] kemalatınızdan eser baki kalmıya. 4/52.

¥ Yad-i daşt, zikir ve huzurun kalbin sıfat-ı lazımesi olmasına derler. 6/169.

¥ Yad-i gird tarikadde, yad-i daşt hakikattedir. 4/165.

¥ Yad-i gird, bütün zamanlarda devam üzere, mukaddes zata teveccüh etmeye kendini zorlayarak olur. 6/169.

¥ Yavrum! Dünyada ve ahirette bütün saadetlere kavuşmak, ancak, dünya ve ahiretin en üstün insanına uymak ile olur. Cehennem ateşinden, ancak Ona uyanlar kurtulur. Cennet nimetlerine kavuşmak, seçilmişlerin, sevilenlerin en üstünü olan, O Peygambere uyanlara mahsustur. Allahü tealanın sevgisine kavuşmak, Ona uyanlar içindir. Ona uymayanların tövbeleri, istiğfarları, zühtleri ve tevekkülleri kıymetsizdir. Onun ismini söylemeden yapılan zikrler, fikirler, zevkler, makbul olmaz. Dualar kabul olmaz. Peygamberler, Onun hayat çeşmesinden bir damla içmekle, o makamlara yükselmişler. Evliya, Onun sonsuz deryasından bir yudum içmekle kemal bulmuşlardır. Melekler Ona uymakla şereflenmiş, gökler Onun emirlerini yapmakla vazifelendirilmiştir. Her şey Onun için yaratılmış, bütün varlıkların reisi olmuştur. Allahü tealanın varlığı, Onun ile belli olmuş, her şeyin yaratanı, Onun rızasını istemiştir. Aklı olan, saadete kavuşmak isteyen herkes, bedeni ile, ruhu ile, Ona uymaya çalışmalı, bu nimete mani olan şeylere inanmamalı, aldanmamalıdır. Bir kimse, binlerle keramet gösterse, faydalı, başarılı olsa, fakat Onun yüksekliğini anlamayıp, Ona uymaktan mahrum kalsa, bunu sevmek, buna uymak, sonsuz zararlara, felaketlere sebep olur. Faydası, üstünlüğü görülmeyen, fakat her işinde Ona uyan kimseye tabi olmak, insanı bütün saadetlere kavuşturur. 4/10 [Müntehabat: 42.]

¥ Yerahül-müminune bi-gayri keyfin ve idrakin ve darbin min misal. [Müminler, Allahü tealayı Cennette, nasıl olduğu bilinmeyen şekilde göreceklerdir.] 4/100.

¥ Yüftike nefsüke di yedeke ala sadrıke fe innehü teskünü lil helali ve yadribü lil harami. [Elini göğsüne koy! Helal şeyde kalp sakin olur. Haram şeyde çarpıntı olur.] 5/110.

¥ Yolda mevcut, [insanların geçmesine mani olan] taş, ağaç ve kemikleri kaldırmak sadakadır. “Hadis-i şerif” 4/147.

¥ Yevm-i ahiret [ahiret günü] bin senedir. 4/11, 3/37.

¥ “Yunus bin Meta aleyhisselam üzerine beni taftil eylemeyiniz” hadis-i şerifinin izahı. 6/24.

Tavsiye Yazı –> Çocuklarımızı nasıl yetiştirmeliyiz?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler