Sual: Cuma günü hatip minbere merdivenlerinden çıkarken hangi duaları okur?

Cevap: Hatib hutbe için kalkıp, daha minberin kapısına gelmeden: “Bismillah velhamdülillah vessalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn” okur.

Minberin kapısına geldiğinde “Allahümmeftah aleynâ ebvâbe rahmetike ve yessir lenâ esbâbe ni’ameke ve keremike yâ erhamerrâhimîn” deyip ellerini yüzüne sürer.

Minberin üçüncü basamağında: “Rabbişrahlî sadrî ve yessir lî emrî ve’hlul ukdeten min lisânî yefkahu kavlî ve üfevvidu emrî ilallah” dedikten sonra “Rabbi kad âteytenî minelmülki ve allemtenî min tevilil-ehâdis. Rabbî zidnî ilmen ve fehmen ve elhıknî bissâlihîn. Vahfıznî minesselâsili ve’l-ağlâl. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecma’în”. Veya “Rabbenâftah beynenâ ve beyne kavminâ bilhakkı ve ente hayrülfâtihîn. Rabbî zidnî ilmen ve fehmen ve elhıknî bissâlihîn” der.

Yedinci basamağa geldiğinde şöyle der: “Allahümme hâze’ş-şe’nü leyse bibşe’ni ve hâze’l-mekânü leyse bi-mekânî. (Sübhâneke lâ ılme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel-alîmül-hakîm.) Allahümme yessir lî emrî ve tekabbel minnî ve selâmün alâ cemi’il-enbiyâi ve’l-mürselîn. Velhamdü lillahi rabbilâlemîn”.

Sonra oturup iç ezanın okunmasını bekler. Bu duaları okumak müstahsendir. Yüksek sesle okumak bid’attir. (Mecmua-i Hutbe-i Şerîf, 1284 tarihli taşbaskısı, sahife: 2-3)

Hutbe metni indirmek için tıklayınız.

Sual: İmam Cuma hutbesini okusa, namazını başkasına kıldırtsa olur mu?

Cevap: Caiz ise de hilaf-ı evladır. Ayrıca cemaatte yanlış anlaşılmaya sebebiyet verebilir.

 

Mürşid-i kâmil-i mükemmil Seyyid Abdülhakim-i Arvâsî kuddise sirruh hazretleri bir cuma hutbesinde buyurdular ki;

“Fırsat ganimettir. Ömrün tamamını faydasız işlerle telef ve sarf etmemek lazımdır. Belki tamam ömrü, Hak celle ve alanın rızasına muvafık ve mutabık şeylere sarf etmek lazım ve labüd [lazım, gerekli] ve vacip ve layıktır. 5 vakit namazlar, tadil-i erkan ile, cemiyet-i batın ve cemaat ile eda edilmelidir. Ve teheccüd namazlarını elden çıkarmamalı. Seher vakitlerini istiğfarsız geçirmemeli. Gaflet uykusuyla hoşlanmamalı, huzuz-ı acile [dünya zevkleri] ile magrur olmamalı [aldanmamalı]; tezekkür-i mevt [ölümü düşünmeli], ahval-i ahireti [ahiret ahvalini] göz önünde bulundurmalı. Umur-ı gayri meşrua-yı dünyeviyeden iraz [haram olan dünya işlerinden yüz çevirip], baki kalan ahiret işlerine ikbal etmek lazımdır. Lazım ve zaruri olan, dünya maişeti işleri ile meşgul olup, sair vakitleri, ahireti imar etmekle meşgul olmalı. Hasıl-ı kelam [sözün kısası], masivanın [Allahü tealadan gayri şeylerin] muhabbetinden korunmalı ve bedeni ahkam-ı İslamiyeye uymakla süslemeli, onunla meşgul olmalı. İşin hakikati budur. Bundan gayri cümlesi hiçtir. Baki [devamlı kalıcı] ahvalimiz hayırlı olsun. Vesselam.”

 

Seâdet-i Ebediyye Kitabını Okumak İçin Tıklayınız.

Tavsiye Yazı –> Cuma namazına dair

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler