23 – (Dürer) de diyor ki (Hayzlı ve cünüp olanın camiye girmesi haramdır. Abdestsiz olanın girmesi mekruhtur.)

Camiye evvela sağ ayağın ile gir! Şu duâyı oku: “İlâhî bize rahmet kapısını aç”  içeri gir. İçerde şayet adam varsa, selam ver, adam yoksa, yine şu şekilde selam ver:  (Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhissâlihîn) ve 3 kere, (Sübhânellahi velhamdülillâhi ve lâilâhe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm) diyerek otur, tesbih ve tehlil eyle. [Tesbih ve tehlil okumak tehıyet-ül-mescid namazı kılmak olur.]

Müezzin ezanı bitirince, şu duâyı oku: (Allahümme rabbe hâzihidda’vetit tâmmeti vessalâtil kâimeti âti Muhammedenil vesîlete vel fadîlete veddereceterrefî’ate veb’ashü mekâmen mahmûdenillezî ve’adtehu inneke lâ tuhlifül mî’âd Lâ havle velâ kuvvete illâ billahil’aliyyil’azîm) . Namaz başlayınca imama uymaya niyet ettikten sonra uy ve arkasında dur.

Aleyhissalatü vesselâm buyurdular ki: (Hak teâlâ rahmetini imama indirir, imamın arka, sağ ve sol tarafına da indirir.)  Bunun için, imamın arkasına, sağ veya soluna durmaya gayret eyle!

Her namazda imamın, ilk, yani iftitah tekbirine yetişmeye çok cehd eyle! Resûlullah buyurdu ki: (Cebrâil “aleyhisselâm” bana gelip dedi ki: Ya Muhammed “aleyhisselâm”! Hak teâlâ buyurdu ki Habîbime müjde eyle, eğer denizler mürekkeb olsa, bütün ağaçlar kalem olsa ve yer gök ehli katib olsalar ve kıyamet gününe kadar yazsalar, imam ile beraber alınan iftitah tekbirinin sevâbının onda birini yazmaya kudretleri kâfi gelmez!)

 24- Cemaat ile namaza saftan ayrı yerde durma! Çünkü namazın mekruh olur. Şayed safta durulacak yer yoksa, o zaman imamın arkasına yakın bir yerde durursun. İmam tekbir alınca, sen de hemen tekbirini al, daha evvel niyetini yaparsın.

İki ellerini kulağına kaldırıp baş parmaklarını kulaklarının yumuşağından ayırırken tekbirini al. Yani, “Allahü ekber”  diyerek ellerini bağla! Sağ elini sol elinin üzerine koy ve göbeğinin altına bağla. Gözlerini secde yerinden ayırma! Adab ve erkan üzere, hudu ve huşû ile Allah huzurunda durur gibi dur. Kendin camide, kalbin başka yerde olmasın. İmamın okuduğu Kuranı dinle, imam Fâtihayı bitirince, yavaşça Âmin de. Yanındaki duymasın. İmam rükua gidince, sen de “Allahü ekber”  diyerek onunla beraber rükua git. Fakat, burada çok ehemmiyetle üzerinde durulacak bir nokta vardır. O da şudur: İmamdan evvel, rükua gitme, imamdan evvel rükudan kalkma! İmamdan evvel secdeye gitme! İmamdan evvel secdeden kalkma! Secdede tesbihleri oku! Habîb-i kibriya bir hadislerinde buyurdu ki: (Her kim imamdan evvel rüku veya sücuda gitse veya imamdan evvel kalksa, kıyamet gününde onun başı merkep başı gibi olur.) İmam rükua gidince sen de, “Allahü ekber” diyerek rükua git ve tesbihlerini yap [yani oku]! İmam “Semi’allahü limen hamideh” deyince sen de “Rabbena lekel hamd” diyerek doğrul! Ayakta dikilmeden evvel secdeye gitme! İmam secdeye gidince, sen de “Allahü ekber”  deyip imamın arkasından secdeye git! Secdede tesbihleri oku! İmam secdeden başını kaldırınca, sen de “Allahü ekber” deyip başını kaldır. 2 ellerini dizlerinin üzerine koy. İmam 2. defa olarak secdeye gidince, sen de 2. olarak “Allahü ekber”  deyip secdeye git. Tamam oturmadan hemen 2. secdeye gitme. Secdede yine tesbihlerini oku! İmam secdeden kalkınca, sen de arkasından “Allahü ekber” deyip kalk. 2. rekatı da aynen bu şekilde ifa eyle. İmam tehiyyata oturunca sen de otur! Tehiyyat, salavat ve bildiğin dualardan oku. İmam efendi, selam verirken sen de beraber “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” deyip selam ver ve (Allahümme entesselâm ve min kesselâm tebârekte yâ zelcelâli vel ikrâm)  de ve hemen Ayetel-kürsüyi oku!

26 – Ey Oğul! Camiden dışarı çıkarken, “İlâhî bana fazlınla rahmet kapısını aç!”  deyip sol ayağınla dışarı çık. Çıkarken inşaallah bundan sonraki namaza da geleceğim diye niyet eyle!

Çünkü Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (İyi ameller ancak niyete bağlıdırlar.)  Niyetsiz ibadet olamaz. Bir insan iyi bir amel işlemeye niyet etse, fakat o işi işlemek nasip olmasa, o kimseye niyetinin sevâbı yazılır.

Yine buyurdu ki: (Namaz, dinin direğidir, kim namazını kılarsa, dinini yaptı, kim namaz kılmazsa, dinini yıkmıştır.)  Zira namaz bütün ibadetlerin en faziletlisidir. Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Namazı cemaat ile kılmak, yalnız kılmaktan 27 derece efdaldir.)

 Diğer bir hadislerinde: (Özürsüz, evinde  [yalnız] namaz kılan kişinin borcu ödenir, namazının sevâbı noksan kalır)  buyurmuşlardır. Namaz kılacağın vakit, vaktin evvelinde veya hiç olmazsa ortasında kılmak gerektir. Daha sonra kılarsan borç ödenirse de, sevâbı olmaz. Vakit çıktıktan sonra kılınan namaz, kaza niyetiyle kılınır. Resûl-i ekrem “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyurdu ki (Miraç gecesinde bir kısım insanların haline vakıf oldum. Baktım ki onlar şiddetli bir azapla muazzeb oluyorlar. Cebrâil aleyhisselâma sordum, bu taife kimlerdendir?  [Yani ne için azap görüyorlar?] Cebrâil aleyhisselâm cevapen: “Bunlar namazlarını vaktinde kılmayanlardır” buyurdu.)

 Bir kişi namaz kılmayıp farziyetine de inanmaz ise, yani borcunu ödemeye niyet etmezse, ittifaken kâfirdir. Bir kimse bir vakit kılıp bir vakit kılmazsa (özürsüz olarak) hiç kılmayan ile birdir. Zira o, namazı maskaralığa almış olur. Namazı maskaralığa almak -haşa sümme haşa- Allahü teâlâyı maskaralığa almaktır. Binaenaleyh, bütün ibadetler gibi, namazı da daima ve muntazaman eda eylemelidir!

AYETELKÜRSÜNİN FAZİLETİ

Bakara sûresindeki (Allahü la ilahe illa hu…) âyetinin tamamına (Âyet-el kürsü) denir. Bu âyet-i kerimeyi ihlas ile okuyanın, insan ve hayvan haklarından maada ve farz borçlarından başka günahları affolunur. Yani tövbeleri kabul olur.

Resûlullah efendimiz buyurdu ki: (Her kim farz namazı bitirir bitirmez yerinden kalkmadan bir kere Ayetelkürsüyi okuyup, 33 kere Sübhânallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahü ekber derse, hepsi 99 olur. Bir kere de Lâilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr derse, Hak teâlâ o kişinin günahlarını affeder.)  Allahü teâlâ hazretlerinin affettiği günahlar, yalnız kendisi ile o kulu arasında olan, tövbe etmiş olduğu günahlardır. İnsanların ve hayvanların haklarına tövbe ettikten sonra helallaşmak da lazımdır.

Habîb-i kibriya diğer bir hadis-i şeriflerinde buyurdu ki: (Hak teâlâ hazretlerinin Zâtına mahsus olarak 3.000 ismi vardır. Bunların içinden terazide en ağır geleni “Sübhânallahi ve bi hamdihi sübhânallahil’azîmi ve bi-hamdihî”dir. Her kim, bunu namazdan ve tesbihlerden sonra, 10 kere okursa her harfine on sevap verilir.)  Sonra, imam ve cemaat ile beraber kollarını, bir miktar ileriye uzatıp ve göğüs hizasına kaldırıp, avuçları tam açık olarak semaya çevirip duâ  et ve âmin de. Duâ  bitince ellerini yüzüne sürüp, “Velhamdü lillahi rabbil âlemin”  de ve salavat ile Fâtiha-i şerife oku. İbni Abidin “rahime-hullahü teâlâ”, 341. sayfada diyor ki (Namazdan sonra, duâ  ederken, eller göğüs hizasında ileri uzatılır. Avuçlar semaya karşı açılır. Çünkü sema, duanın kıblesidir. 2 el birbirinden aralık tutulur. Duadan sonra, 2 eli yüze sürmek sünnettir.)

(Fetava-yı Hindiye)  5. cildinde diyor ki (Namazdan sonra duâ  ederken kolları çeşitli şekillerde tutmak bildirildi. Bunlar arasında efdal olanı, avuçları semaya karşı açmak ve birbirinden uzak tutmaktır. Kolları göğüs hizasına kaldırmak müstehaptır. Duadan sonra iki eli yüze sürmek sünnettir.)

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler