Sual: Kafirler kaç kısımdır?

Cevap: İslamiyet karşısında, kâfirler türlü yollar tutmuş, kollara ayrılmış ise de, 2 kısımda toplanırlar: 1. kısımdakiler, dünya işlerini ve ibâdetlerini yapıp müslümanlara saldırmaz. Bunlar, İslâmin kuvveti ve büyüklüğü karşısında, küçüklüklerini anlamış, cizye vermeyi kabul ederek İslâmın hakimiyetine ve adaletine sığınmıştır. Bu kâfirlere Ehl-i zimmet veya Zimmi denir. Böyle kâfirleri sevmemek, düşman bilmek lazım ise de, bunlara eziyet etmek, kalplerini incitmek haramdır. Fetava-i Hayriye’de, (Siyer) kısmında diyor ki (Müslümanın yapması yasak olan şeyi, zimminin de yapması yasaktır. Zina, açıkta oruç yemek, oyun, çalgı, fâiz, açık gezmek onlara da yasaktır. Yalnız içki ve domuz onlara yasak değildir. Hastalarına, ziyafetlerine gitmek, onlarla yolculuk etmek câizdir).

Mülteka ve Dürrü’l-muhtar’da ve diğer fıkıh kitaplarında, tazir bahsinde diyor ki (Kâfirlere, sen zina yapıcısın veya bu manada fenâ söyleyen, onları da gıybet eden, bunlara kâfir diyerek inciten müslüman tazir olunur. Yani sopa ile döğülür. Çünkü, bunları incitmek de günahtır. Bunların malına dokunmak da günahtır).

Dürrü’l-muhtar, 5. ciltte diyor ki (Zimmiye, yani gayrimüslim vatandaşa zulmetmek, müslümana zulmetmekten daha fenâdır. Hayvana zulüm, işkence etmek, zimmiye etmekten daha fenâdır. Zimmiyi eziyetlendirmemek için selam vermek ve musâfaha etmek câiz olur. Açıkça günah işleyen fasıka selam vermek de böyledir).

Berika kitabı, el afetlerini anlatırken diyor ki (İnsana ve yemeklere zarar veren karıncaları, eziyet etmeden ve suya atmadan öldürmek câizdir. İçinde karınca bulunan odunu, yere vurup silkeledikten sonra yakmak câizdir. Fare, bit, pire, akrep ve çekirgeyi her zaman öldürmek câizdir. Biti diri olarak yere atmak ve her canlıyı yakmak mekruhtur. Zarar veren kediyi, kuduz köpeği ve yırtıcı hayvanları keskin bıçakla kesmek ve vurmak, zehirlemek câizdir. Dövmek câiz değildir. Dövmek, terbiye için olur. Hayvanın aklı olmadığı için terbiye edilmez. Öldürülmesi vâcib olanı, başka çare bulunmadığı zaman yakarak öldürmek câiz olur).

Kangren gibi hastalığı tedâvi için insanın bu uzvunu kesmek câiz olur. Taş almak için mesaneyi [böbreği, safra kesesini] yarmak câizdir. Hiçbir sebeple, hiçbir canlının yüzüne vurmak câiz değildir.

2. kısım kâfirlere gelince, bunlar, İslam güneşinin parlamasına dayanamaz. Bütün devlet kuvvetleri ile propaganda vasıtaları ile yalan ve çirkin iftirâlar yaparak, İslam dinini yıkmaya çalışırlar. Bu zavallılar, anlayamıyor ki İslamiyeti dünyadan kaldırmak, insanları saadetten, rahatlıktan ve kurtuluştan mahrum bırakmak demektir ve kendilerini ve bütün beşeriyeti, felaketlere, sıkıntılara sürüklemek, kısaca bindiği dalı kesmek demektir. Enfal sûresi, 60. âyetinde meâlen, (Kâfirlerin hücum ve işkencelerine uğramamak, onları da, saadet-i ebediyyeye kavuşturmak için, insan gücünün yettiği kadar durmadan çalışınız. En mükemmel harp vasıtalarını yapınız!) buyurulmuştur. Burada kâfirleri müslüman olmakla şereflendirmeyi veya cizye kabul ederek İslamiyetin himayesi altına girenlerin çalışmalarına, ibâdetlerine karışmayıp, canlarını, mallarını, namuslarını korumayı emrediyor. Bu sûretle, bütün dünyanın İslam bayrağı altında birleşmesini, îman etmesini, sevişmesini istiyor. İslamiyeti anladığı hâlde inat edip, inanmayanları da içine alan, umumî bir adalet ve saadet kurmayı, bütün insanlara, hayvanlara, dirilere, ölülere, yani her şeye, bir rahatlık kazandırmayı emrediyor.

Tavsiye Yazı –> Peygambere Uymak Nasıl Olur?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler