14- Eceller Her Sene Tayin Edilir

Deylemi, Ebû Hüreyre (radıyallahü anh) ‘dan rivayet ettiğine göre Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) :

(Eceller Şaban ayından Şaban ayına tayin edilir. Hatta adam evlenir, çocuğu olur. Halbuki ismi ölüler içinde yazılmıştır.)

İbn Ebi’d- Dünya ve İbn Cerir Zühri tariki ile Osman b. el-Mu-gire b. el-ahnes’ten merfû’an aynısını rivayet etmişlerdir.

Beyhaki’de Şuab-ı İman’da Zühri tariki ile Osman b. Muğire b. el-Ahnes’den bunu rivayet etmiştir.

İbn Ebî Hâtem’de İbn Abbâs’dan merfû’en bir benzerini rivâ) yet etmiştir:

Hazret-i Âişe (radıyallahü anhâ) ’dan rivayet edildiğine göre Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) Şaban boyunca oruç tutardı. Ben bunu ona sordum. O buyurdu:

— Allah o sene Ölecek bütün canlıların ecelini Şabanda yazar. İstiyorum ki ben oruçlu iken ecelim gelsin.)

İbn Ebi’d Dünya, Ata b. Yesâr’dan rivayetine göre şöyie de­miştir:

— Şaban’m onbeşinci günü olunca Melekü’J-mevte bir sahife verilir. Ona bu sahifedekilerin ruhunu al denilir. Kişi fidan diker evlenir, bina yapar, halbuki ismi ölüler ismi içinde yazılmıştır.

İbn Cerir, Gufre’nin kölesi Ömer’den rivayet ettiğine göre şöy­le demiştir:

(Ölüm meleği İçin kadir gecesinden öbür kadir gecesine kadar Öleceklerin ismi yazılıp verilir. Melek, adama bakar ki evleniyor, fi­dan dikiyor, halbuki ismi ölülerin ismi içindedir.)

İkrime’den (Radıyallahu anh) rivayet edildiğine göre şöyle de­miştir:

(Şaban’in onbeşinci gecesinde senenin bütün işleri kesinleşir. Öle­cek dirilerin ismi yazılır. Hacılar belli olur. Artık bir kişi ne artar, ne eksilir.)

Deynûrî, Mucâlese’de Râşid b. Saad’dan Rasûlüllah (Salla aleyhi ve sellem) ’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

Şaban’ın 15. gecesinde Allah ölüm meleğine o sene ruhu­nu almak istediği herkesin ruhunu almasını vahyeder.)

İbn Ebid -Dünya ve Hâkim Müstedrekinde sahabi olan Ukbe b. Amr (radıyallahü anh) ‘den rivayet ettiğine göre şöyle demiştir:

Kulun ölümünü ilk önce bilen muhafaza meleğidir. Çünkü o amelim göğe çıkartır. Rızkını indirir. O abde rızık çıkmadığını gö­rünce bilir ki ölecektir

Ebû Şeyh, Tefsir’inde Muhammed b. Hammad’dan şöyle dedi­ğini rivayet etmiştir:

(Arş altında Allah’ın bir ağacı vardır. Her yaratık için onda bir yaprak vardır. Kulun yaprağı düşünce ruhu cesedden çıkar. İşte (dü­şen her. yaprağı Allah bilir) (1)  mealindeki âyetin mânâsı budur. (2)

(1)  Enam, 59

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler