40- Her Gün Ölünün Cennet veya Cehennemdeki Yeri Ona Gösterilir

Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’inde:

(O ateş ki, sabah, akşam ona arz edilirler.) (1)

İbn Ebi Şeybe, Hüzeyl’den rivayet ettiğine göre;

Firavun milletinin ruhları kara kuşlar cevfinde, sabah a cehenneme arzedilirler. İşte âyetteki arz edilme budur, demiş

Lalkâi ve İsmaili, İbn Mes’ud (radıyallahü anh) ’dan riv&yH’ettiklerine göre:

Firavun milletinin ruhları (Kara Kuşlar) cevfinde her gün iki sefer Cehenneme arzedilirler. Onlara işte yurdunuz burasıdır, denilir ve âyet-i kerime’deki arzedilmeden kasıt da budur, demiş.

İbn Ebî Hatem, Abdurrahman b. Zeyd b. Eslem’den (Sabah akşam ateşe arzedilirler) mealindeki âyet-i kerime hakkında şöyle dediğini rivayet etmiştir:

Onlar kıyamete kadar her gün Cehenneme götürülüp getirilirler.

Buhari ve Müslim, İbn Ömer (radıyallahü anh) ’dan rivayet et­tiklerine göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle bu­yurdu:

(Herhangi biriniz öldüğünde yeri kıyamete kadar her gün sabah akşam ona gösterilir. Cennetlik ise, Cennet ona gösterilir. Cehen­nemlik ise Cehennem ona gösterilir.)

– Kurtubi demiş ki: (Bu durum, azap görmeyecek mümine mahsustur.)

Başkaları ise (ona mahsus değildir.) demişler.

Belki de azap görecek mümin, Cennet ve Cehennemdeki yerlrini, bir anda veya ayrı ayrı zamanlarda görebilir.

Kurtubi, demiş ki; Rivayete göre, bu arz edilme yalnız ruh için­dir. Ruhun bedenin bütünüyle veya bir parçasiyle ilişkili olması ca­izdir. Kabir sorgusu için ruh kabirde cesede geldiği gibi bu gösteril­me anında da cesede gönderilir.

Ben de derim ki, Lalkai (Sünnet) de, hadisi, (yeri ruha arze-e dil ir.) ibaresiyle nakletmiştir.

Hennad (Zühd) de, İbn Ömer (radıyallahü anhüma) ’dan riva­yet ettiğine göre, Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

Kabirde kişinin Cennet veya Cehennemdeki yeri, her gün sa­bah akşam ona gösterilir.

Beyhaki Şuâb-i îman) da Ebû Hüreyre (radıyallahü anh) ‘-dan rivâyeteitiğine göre, o her gün sabah akşam iki sefer şöyle ba­ğırıyordu:

Sabahleyin, (Gece gitti, gündüz geldi. Firavun milleti Cehenne­me arzedildi) derdi, sesini işiten herkes, ateşten Allah’a sığmıyordu.

Akşamleyin, yine aynen: (Gündüz gitti, gece geldi, Firavun mil­leti, ateşe arzedildi) , derdi, sesini işiten herkes mutlaka ateşten Al­lah’a sığmıyordu.

İbn Ebi’d- Dünya, Evzaî’den: (Ölümden sonra yaşayanlar) adlı ki-tapta, şöyle nakletmiştir:

O, Askalan’da iken sahilde bir adam

(Yâ Ebâ Ömer! Biz denizden siyah kuşların çıktığım sonra aynı kuşlar ak olarak döndüklerini görüyoruz. Bunun farkına vardınız mı,) diye sordu.

Evzâi:

Onların kursağında, Firavun milletinin ruhları vardır. Cehen­neme arzedilirler, tüyleri siyahlanır. Sonra o tüyleri atınca aklaşıyor-lar. Kıyamete kadar böyle devam eder, onlara (Firavun’milletini en ağır azaba sokunuz) (2) denilir. (3)

(1)  Gafir 46.

(2)  Gaf ir, 46

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler