Seyyid Abdülhakim Arvasi’nin Eserleri Nelerdir?

Sual: Son asırda yaşamış büyük alimlerden Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri hiç kitap yazmış mıdır? Yazmışsa eserleri nelerdir? Cevap: Abdülhakim Efendi “rahmetullahi aleyh”, Sefine-i Evliya’da kendilerine sorulan hangi dillerde ne gibi eserleri olduğu sualine şöyle cevap verirler; “İslam aleminde, yüksek dini ilimlere dair, gerek zahir gerek batın cihetinden olsun, büyük din alimlerinin te’lif etmedikleri kitap kalmamıştır.…

İmam Rabbani Hazretlerinin Kitapları Nelerdir?

Sual: Hicri 2. bin yılın müceddidi olarak kabul edilen İmam-ı Rabbani hazretlerinin yazmış olduğu kitaplar nelerdir? Bunlar basılmış mıdır? Bu kitaplara nasıl ulaşabiliriz? Cevap: İmam-ı Rabbani hazretlerinin eserleri şunlardır; Mektubat: En meşhur eseridir. Çeşitli memleketlere göndermiş olduğu mektuplardan 536 mektubu, 3 cilt halinde toplanarak Mektûbât kitabı meydana gelmiştir. Bu mektuplardan bazıları risale hacmindedir. Büyük âlim,…

Mevlana Halid-i Bağdadi

Ziyaeddin Mevlânâ Hâlid-i Osmani’nin babası Ahmed bin Hüseyin, Bağdat’ın Zur kazasındandır. Osman bin Affan “radıyallâhu anh” soyundandır. Mevlânâ Hâlid, fıkıh, hadis, tefsir, tasavvuf, kelam, sarf, nahiv, bedi, meani, beyan, belâgat, vad’, bahs, adab, aruz, lügat, mantık, fizik, matematik, geometri, astronomi ve benzeri ilimlerde zamanının bir tanesi idi. Firuzabadi’nin koca kamus lügatini ezberlemişti. Zamanındaki Bağdat âlimlerinin…

Seyyid Taha-yı Hakkari

Evliyâ-i kirâmın büyüklerinden olan Seyyid Taha “kuddise sirruh” bin Ahmed bin Sâlih bin İbrahim, Abdülkâdir-i Geylânî evladındandır. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin ekmel talebesi, rabbânî ilimlerinin hazinesi idi. Zürriyeti, Ubeydullah ve Alaüddin isminde iki oğlundan devam etmiştir. Alaüddin efendi, Şemdinan’ın Hizine köyündedir. Torunu Muhammed Sıddîk efendi, Seyyid Mustafa Arvâsî efendinin vefâtından sonra, onun zevcesi Meryem hanımı almış,…

Seyyid Fehim Arvasi

Seyyid Muhammed Fehim bin Abdülhamid Efendi, hicri 1241’de tevellüd, 1313 [m. 1895] de vefât etti. Validesi Âmine hanımdır. Van velâyetinin, Müküs kazasının Arvas (Doğanyayla) köyündendir. Zayıf idi. Uzun boylu idi. Sakalı ne uzun, ne kısa idi. Burnunun ortası yüksekçe idi. Alnı geniş idi. Buğday renginde idi. Dişleri noksan değil idi. Sarığı büyük idi. Elbisesi, beyaz…

Seyyid Abdülhakîm Arvâsî ve Eserleri

Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretleri, son asırda hem zâhirî din ilimlerini, hem de tasavvufu bir arada öğreten ender şahsiyetlerdendir. Seyyid Abdülhakîm Arvâsî, 1860’da, şimdi Van’a bağlı Başkale kasabasında dünyaya geldi. Soyu Hazret-i Hüseyin’e ulaşır. Dedelerinin Bağdad’dan gelerek yerleştikleri bugün Bahçesaray’a bağlı Arvas köyü, asırlar boyu mühim bir ilim merkezi olmuş; İran hududundaki mevkii itibarıyla sapık inançların…

Yusuf-i Hemedânî

Evliyânın büyüklerindendir. İsmi, Yûsuf bin Ya’kûb Hemedânî olup Künyesi Ebû Ya’kûb’dur. İnsanları hakka davet eden, onlara doğru yolu gösterip hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i âliyye” denilen büyük âlim ve velîlerin sekizincisidir. Miladi 1048 senesinde Hemedan’da doğdu. 1140’da Herat’tan Merv’e giderken yolda vefât etti. 18 yaşında iken Bağdad’a gelip, fıkıh ilmini Ebû İshâk-i Şîrâzî’den öğrendi.…

Mevlana Halid Hazretleri Kürt Asıllı Mı?

Sual: Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî Hazretleri Kürt asıllı mıydı? Cevap: Irak kuzeyindeki Süleymaniyye’de Cafi Kürt aşiretindendir. Soyu Hazret-i Osman’a dayandığından, Kürtleşmiş bir Arab ailesinden geldiği anlaşılıyor. Bu sebeple Şeyh Hâlid-i Kürdî diye bilinir. Bağdad’da uzun zaman kaldığı için Şam’a geldikten sonra Bağdâdî nisbetiyle de anılmıştır. Osmanî nisbeti de kullanılır. Mevlânâ Hâlid hazretleri, vefatına yakın vakıf ve…

İmâm-ı Rabbânî

İMÂM-I AHMED RABBÂNİ “kuddise sirruh” Ahmed Saîd Fârukî’nin oğlu Muhammed Mazhar’ın “kuddise sirruhumâ” Menâkıb ve Makâmat-i Ahmediyye-i Saîdiyye kitabından tercüme edilmiştir: Âriflerin Kutbu, hakikat sahiplerinin rehberi, Evliyâ-i kirâmın kıdvesi, Allahü teâlânın sevgilisi, ikinci binin yenileyici ve nurlandırıcısı, Allahü teâlâya yaklaşanların kalplerinin kıblesi, silsile-i zehebin eşsiz halkası, Ahmed-i Fârukî Serhendi’nin “kuddise sirruh” babası Abdülehad’dır. Onun babası…

İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinin Oğulları

İMÂM-I RABBÂNÎ HAZRETLERİNİN OĞULLARI “Kaddesallahü teâlâ ervâhehüm” İmâm-ı Rabbânî’nin 8 oğlu ve 2 kızı vardır:   Muhammed Sâdık “kuddise sirruh”: İmâm’ın “kuddise sirruh” büyük oğludur. Hicrî 1000 senesinde dünyaya geldi. İmâm-ı Rabbânî’nin, Hâce Bâkîbillah’ın sohbetine kavuştuğu zaman, henüz 8 yaşında idi. Onu da beraber götürmüştü. Daha o zaman, Hâce Bâkîbillah’ın nazarlarına kavuşmuştu. Teveccühlerinin bereketi ile…