Sual: Hicri 2. bin yılın müceddidi olarak kabul edilen İmam-ı Rabbani hazretlerinin yazmış olduğu kitaplar nelerdir? Bunlar basılmış mıdır? Bu kitaplara nasıl ulaşabiliriz?

Cevap: İmam-ı Rabbani hazretlerinin eserleri şunlardır;

Mektubat: En meşhur eseridir. Çeşitli memleketlere göndermiş olduğu mektuplardan 536 mektubu, 3 cilt halinde toplanarak Mektûbât kitabı meydana gelmiştir. Bu mektuplardan bazıları risale hacmindedir. Büyük âlim, Seyyid Abdülhakîm Efendi, “Allah’ın kitabından ve Resûlullahın hadislerinden sonra, İslam kitaplarının en üstünü, en faydalısı, İmâm-ı Rabbânî’nin Mektûbât kitabıdır. Mektûbât’ta bildirilen tasavvuftan, tarîkatten ve hakîkî mürşidlerden şimdi hiç kalmadı. Bizler, Mektûbât’taki ince bilgileri, mârifetleri anlayamayız” buyurdu.

Bu kitaptaki mektupların birkaçı Arabî, geri kalanların hepsi Fârisîdir. 1392 [m. 1972] senesinde, Pakistan’da, Karaşi’de Edep Menzil Said Kompani’de Gulâm Mustafa Han tarafından, 3 cildi 2  kitap halinde ve haşiyesinde açıklamalar olarak, gâyet okunaklı ve nefis basılmıştır. Bu Fârisî baskının, 1397 [m. 1977] senesinde, İstanbul’da, fotokopisi bastırılmıştır. Muhammed Murâd-ı Kazânî Mekkî tarafından 1302 [m. 1884] senesinde Ârabîye tercüme edilerek Dürerü’l-Meknûnât adı verilmiş, 1316 [m. 1898] da, Mekke-i Mükerreme’de Miriye matbaasında basılmıştır. 1382 [m. 1963] de, İstanbul’da da basılmıştır. Muhammed bin Abdullah Kazânî 1352, m. [1933]de Mekke’de vefât etmiştir. İmâm-ı Rabbânî’nin ve oğlu Muhammed Ma’sûm’un Mektûbât kitapları Müstekimzâde Süleyman efendi tarafından Farsçadan Türkçeye tercüme edilip, 1277 hicri senesinde İstanbul’da taşbasması yapılmıştır. Din ve fen bilgilerinde derin ihtisâsı olan ve çok sayıda, çok kıymetli eserleri ile meşhur olan muhterem Hüseyin Hilmi Işık da, Mektûbât’ın 1. cildini Fârisîden Türkçeye tercüme etmiştir. Mektubat’ı okumak için tıklayınız

İsbatü’n Nübüvve: Bu kitabı, büyük İslam alimi, imam-ı Rabbânî Ahmed Fârukî, 18 yaşında iken yazmıştır. Şerh-i Mevakıf kitabının son kısmından seçtiği yazıları almış ve bunları açıklamıştır. Devrin hükümdarı Ekber Şah, “Din-i İlahi” ismiyle yeni bir din ortaya atınca Fârig-i Tebrîzî ona yaranmak için peygamberliği inkar eden bir kitap kaleme aldı. Bunun üzerine İmâm-ı Rabbani “İsbâtü’n-nübüvve” (Peygamberliğin İspatı) isimli eserini kaleme aldı. İlk olarak, urdu tercümesi ile birlikte Pakistan’da basılmıştır. [Kitabın İngilizce tercümesi “The Proof of Prophethood” ismiyle Hakikat Kitabevi tarafından bastırılmıştır]. Arabisi de Hakikat Kitabevi tarafından ofset olarak bastırılmaktadır. Türkçe tercümesini okumak için tıklayınız.

Reddi Revafıd: Bu eser İmam-ı Rabbani hazretleri tarafından ilk 3 halifeyi tekfir eden ve Hazreti Aişe annemizde iftiralar atan Şiilere cevap olarak yazılmıştır. Farisidir. Şah Veliyullah Dehlevi tarafından el-Mukaddimetü’s-seniyye fi’l-intisar li’l-fırkati’s-Sünniyye ismiyle Arabiye tercüme edilmiştir. Bu tercüme Hakikat Kitabevi tarafından ofset olarak basılmaktadır. Kitabın İngilizceye tercümesi Hakikat Kitabevi tarafından “Documents of the Right Word” isimli kitabın içinde basılmaktadır. Kitabın Türkçe tercümesini okumak için tıklayınız.

Mebde ve Mead: Muhammed Sıddık Kişmi tarafından derlenen İmamın tasavvufa ve itikada dair bazı mevzuları ihtiva eden kitabıdır. Farisidir. Muhammed Murad Kazani tarafından Arabiye tercüme edilmiş ve Arabi Mektubat’ın kenarına basılmıştır. Osmanlı devrinde Harputlu Beyzade Ali Efendi tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. Okumak için tıklayınız.

Mükaşefat-ı Gaybiyye: Muhtelif zamanlarda kaleme alınan seyrü sülük ve bazı itikadi bilgileri ihtiva eden 29 yazısının vefatından sonra derlenmiş halidir.

Ayrıca şu eserleri de bulunmaktadır; Maa’rif-i Ledünniyye, Risale-i Tehliliyye, Şerh-i Rubaiyyat-ı Hace Bakibillah, Risale-i Halat-ı Hacegan-ı Nakşibend, Risale-i Silsile-i Hadis, Risale fi Adabi’l-Müridin

Tavsiye Yazı –> Gerçek Mürşid-i Kamilin Alametleri Nelerdir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler