Yirmidokuzuncu Bölüm

İLM-İ ED’IYE VE EVRÂD (DÜÂLAR VE VİRDLER İLMİ)

Bu ilim, ed’ıye-i me’sûrenin yanî Selef-i sâlihînden nakil ve rivâyet olunan duâların ve meşhûr virdlerin doğru olarak rivâyetlerinden, hâssalarından, kaç defa okunacağından, okunacakları vakitlerden ve şartlarından bahseder.

(Ed’ıye; düânın çoğuludur. Yanî duâlar demekdir. Düâ, Allahü teâlâya yalvarma ma’nâsına olup, yalvarıp yakararak, Allahü teâlâdan hayır ve rahmet beklemektir. Ed’ıye-i me’sûre, selef-i sâlihînden nakil ve rivâyet olunan ed’ıye-i şerîfeden ibârettir. Evrâd, vird lafzının çoğuludur. Vird; Kur’ân-ı kerîmden ve me’sûr düâlardan, münâcâtdan hergün okumak için edinilen vazîfedir.)

Bu ilimden maksad, din ve dünyâ faydalarına kavuşmak için, selef-i sâlihînden nakledilen meşhûr düâları ve meşhûr virdleri lâyık olduğu şekilde öğrenip, yapmakdır. İlm-i ed’ıye, hadîs-i şerîflerden faydalandığı için, hadîs-i şerîf ilminin kollarından sayılmıştır. İmâm-ı Nevevî “rahmetullahi aleyh” hazretlerinin (Kitâb-ül-ezkâr) adlı kıymetli kitâbı ve Mevlânâ Muhammed bin Muhammed Cezerî hazretlerinin (Hısn-ül-hasîn) ismi ile meşhûr olan kıymetli kitâbı ve Mevlânâ Abdürrahmân Bistâmî “rahmetullahi aleyh” hazretlerinin kitâbı, ilm-ı ed’ıyeye dâir yazılan faydalı ve latîf kitâblardandır. Bu kitâblardan başka, ilm-i ed’ıye ile alâkalı pekçok güzel eser bulunduğu âlimler tarafından bildirilmiştir.

[Mahzenu’l-ulum kitabı]

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler