FETVÂ TA’BÎRLERİ

Şer’î meselelerin birbirine göre üstünlük derecelerinin bilinmesi için, fıkıh âlimleri tarafından husûsî işâretler ve tabîrler konulmuştur. Bunlar,

“Aleyhil-fetvâ, fetvâ bunun üzerinedir”,

“Ve bihî yüftâ, bununla fetvâ verilir”,

“Ve bihî ne’huzü, bunu alırız”,

“Aleyhil-i’timâd, i’timâd bunadır”,

“Ve aleyhi amel-ül-yevm, bu gün bununla amel olunur”,

“Ve aleyhi amel-ül-ümmeti, ümmetin ameli böyledir”,

“Hüves-sahîh, sahîh olan budur, hüvel-Esah, en doğru söz budur”,

“Hüvel-ezhâr, en açık söz budur”,

“Hüvel-eşbeh, doğruya en yakın budur”,

“Hüvel-evceh, en münâsib budur”,

“Hüvel-muhtâr, seçilen söz budur” ve bunların benzerleri olan ta’bîrlerdir.

Ba’zı âlimler, fetvâ alâmetlerinden ba’zılarının diğerlerinden dahâ kuvvetli olduğunu bildirmişlerdir. Nitekim “fetvâ” sözü “sahîh”, “esâh”, “eşbeh” ve benzeri sözlerden dahâ kuvvetlidir. “Bihî yüftâ, bununla fetvâ verilir” sözü, “El-fetvâ aleyhi, fetvâ bunun üzerinedir” sözünden, “esâh” lafzı “sahîh” lafzından, “ahvât, en ihtiyâtlı söz budur” ta’bîri “ihtiyât” ta’bîrinden dahâ kuvvetlidir.

Âlimler, fıkıh meselelerini biraraya toplayıp, “Kitâb-üt-tahâret”, “Kitâb-üs-salât” gibi kitâp başlıkları altında yazmışlardır. Bu başlıkları bâblara, bâbları fasıllara ayırmışlardır. Fıkıh meselelerini ana başlıklar hâlinde aşağıda bildirildiği şekilde beyân etmişlerdir.

FIKH MES’ELELERİNİN ANA BAŞLIKLARI:

1– Kitâb-üt-tahâret,
2– Kitâb-üs-salât,
3– Kitâb-üz-zekât,
4– Kitâb-üs-savm,
5– Kitâb-ül-hac,
6– Kitâb-ün-nikâh,
7– Kitâb-üt-talak,
8– Kitâb-ül-ıtk,
9– Kitâb-ül-eymân,
10– Kitâb-ül-hudûd,
11– Kitâb-üs-sirkat,
12– Kitâb-ül-cihâd,
13– Kitâb-ül-lakît,
14– Kitâb-ül-lukâta,
15– Kitâb-ül-âbık,
16– Kitâb-ül-mefkûd,
17– Kitâb-üş-şirket,
18– Kitâb-ül-vakf,
19– Kitâb-ül-büyu’,
20– Kitâb-ül-kefâlet,
21– Kitâb-ül-havâle,
22– Kitâb-ül-kazâ,
23– Kitâb-üş-şehâdet,
24– Kitâb-ül-vekâlet,
25– Kitâb-üd-da’vâ,
26– Kitâb-ül-ikrâr,
27– Kitâb-üs-sulh,
28– Kitâb-ül-mudârebe,
29– Kitâb-ül-îdâ’,
30– Kitâb-ül-âriyet,
31– Kitâb-ül-hîbe,
32– Kitâb-ül-icâre,
33– Kitâb-ül-mekâtib,
34– Kitâb-ül-velâ’,
35– Kitâb-ül-ikrâh,
36– Kitâb-ül-hicr,
37– Kitâb-ül-me’zûn,
38– Kitâb-ül-gasb,
39– Kitâb-üş-şüf’a,
40– Kitâb-ül-kısmet,
41– Kitâb-ül-müzârea,
42– Kitâb-ül-müsâkât,
43– Kitâb-üz-zebâyıh,
44– Kitâb-ül-üdhıyye,
45– Kitâb-ül-hazar vel-ibâha,
46– Kitâb-u ihyâ-il-mevât,
47– Kitâb-ül-eşribe,
48– Kitâb-üs-sayd,
49– Kitâb-ür-rehn,
50– Kitâb-ül-cinâyât,
51– Kitâb-üd-diyât,
52– Kitâb-ül-vesâyâ,
53– Kitâb-ül-hünsâ,
54– Kitâb-ül-ferâiz.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler