Kâdiriyye silsilesi

Mübârek hocamız hazret-i Mazher-i Cân-ı Cânân, Kâdiriyye yolu icâzetini hazret-i Şeyh Muhammed Âbid’den “rahmetullahi aleyh” almıştır. O ise, Şeyh Abdül Ehad’den, o, hazret-i Hâzinürrahme Muhammed Sa’îd’den, o, imâm-ı tarîkat Müceddid-i elf-i sânî Şeyh Ahmed Fârûk-i Serhendî’den, o, yüksek babası AbdülEhad’den “rahmetullahi aleyh” o, Şâh Kemâl Kihlî (Pencabda)den, o, Şâh Fudayl’den “rahmetullahi aleyh”, o, hazret-i Seyyid Gedây-ı Rahmân-ı Sânî’den “rahmetullahi aleyh”, o, Seyyid Şemseddîn Ârif’den “rahmetullahi aleyh”, o, Seyyid Gedây-ı Rahmân-ı evvelden “rahmetullahi aleyh”, o, Seyyid Şemseddîn Sahrâsî’den “rahmetullahi aleyh”, o, Seyyid Ukayl’den “rahmetullahi aleyh”, o, Seyyid Abdülvehhâb’dan “rahmetullahi aleyh”, o, Seyyid Şerefüddîn’den “rahmetullahi aleyh”, o, Seyyidüsse’âdât Seyyid Abdürrezzâk’dan “rahmetullahi aleyh”, o, hazret-i Gavsü’s-sakaleyn mahbûb-ı Sübhânî Seyyid Abdülkâdir Geylânî’den “radıyallahü teâlâ anh”, o ise, Hâce Ebû Sa’îd Mahzûmî’den “rahmetullahi aleyh”, o, Hâce Ebûl-Hasen Kureşî’den “rahmetullahi aleyh”, o, Hâce Ebûl-Ferec Tartûsî’den “rahmetullahi aleyh”, o, Hâce Abdül’vâhid Temîmî’den “rahmetullahi aleyh”, o Hâce Ebû Bekr Şiblî’den, o, Seyyidüttâife Cüneyd-i Bağdâdî’den “rahmetullahi aleyh”, o, Hâce Sırrî Sekâtî’den “rahmetullahi aleyh”, o, Hâce Ma’rûf-i Kerhî’den “rahmetullahi aleyh”, o, hazret-i İmâm-ı Alî Rızâ’dan “radıyallahü teâlâ anh”, o, hazret-i imâm-ı Mûsâ Kâzım’dan “radıyallahü teâlâ anh”, o, hazret-i İmâm-ı Ca’fer-i Sâdık’dan “radıyallahü teâlâ anh”, o, hazret-i İmâm-ı Muhammed Bâkır’dan “radıyallahü anh”, o, hazret-i İmâm-ı Zeynel’âbidîn’den “radıyallahü anh”, o, hazret-i Seyyidüşşühedâ İmâm-ı Hüseyn “radıyallahü anh”, o, hazret-i İmâm-ı hümâm Hasen-i Müçtebâ’dan “radıyallahü anh”, o, Emîr-ül-mü’minîn hazret-i Alî Mürtezâ’dan “radıyallahü teâlâ anh”, o da hazret-i risâletpenâh Muhammed Resûlullahtan “sallallahü aleyhi ve sellem” feyz aldı.

Abdülkâdir Geylânî hazretlerinin babası vâsıtasıyla silsilesi ise şöyledir: Hazret-i Gavsü’s-sakaleyn Seyyid Abdülkâdir “radıyallahü anh” babası Seyyid Ebû Sâlih’ten “rahmetullahi aleyh”, o da babası Seyyid Yahyâ Zâhid’den “rahmetullahi aleyh”, o da babası Seyyid Mûsâ Mûris’den “rahmetullahi aleyh”, o da babası Seyyid Dâvüd Mûris’den “rahmetullahi aleyh”, o da babası Seyyid Mûsâ Cevn’den “rahmetullahi aleyh”, o da babası Seyyid Abdüllah Mahz’dan “rahmetullahi aleyh”, o da babası Seyyid Hasen Müsennâ’dan “radıyallahü teâlâ anh”, o da babası Seyyidüs-sâdât Emîrü’l-mü’minîn İmâm-ı Hasen Müctebâ’dan “radıyallahü anh”, o da babası Emîrü’l-mü’minîn Alî Mürtezâ’dan “radıyallahü anh”, o ise Şefî’ül-müznibîn rahmetenlil âlemîn Muhammed Resûlullahtan “sallallahü aleyhi ve sellem” feyz aldı.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler