Makâmât-ı Mazhariyye Önsöz

MAKÂMÂT-I MAZHARİYYE Hazret-i Gavs-ül-islâm vel-müslimîn Şâh Gulâm Alî Abdüllah el-Müceddidî “Rahmetullahi aleyh”   Bismillâhirrahmânirrahîm Elhamdülillâhi Rabbil-âlemîn. Vessalâtü ves- selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ecma’în. Gulâm Alî ismi ile bilinen bu fakîr Abdüllah (Dehlevî) “afâ anhu” bildiririm ki, bu kitâp, kemâlât ve marifetler sâhibi destgâh hazret-i Mevlevî Naîmullah’ın, mürşidimiz ve seyyidimiz tarîkat…

Nakşibendiyye Yolu Hakkında

1. BÖLÜM Nakşibendiyye-i Müceddidiyye Yolu Hakkındadır Nakşibendiyye yüksek yolu, kalb ile Allahü teâlâya teveccühten, nâfile ibâdetleri yapmakta ve alışılmış şeyleri terk etmekte orta hâlli olmaktan ve vakitleri sahîh hadîs-i şerîfle sâbit olan zikirler ve virdler ile değerlendirmekten ibârettir. Bu yolda tevbe eden, rızâ makâmına kadar bütün sülûk makâmlarını kısaca icrâ eder. Hülâsa bu yol, dâimâ…

Nakşibendiyye Silsilesi

2. BÖLÜM Nakşibendiyye silsilesi Hocamız hazret-i Mazher-i Cân-ı Cânân, Nakşibendiyye yolunu, hazret-i Seyyid Nûr Muhammed Bedevânî’den “rahmetullahi aleyh” aldı. O da hazret-i Şeyh Seyfeddîn’den, o hazret-i Hâfız Muhammed Muhsîn’den feyz aldı. Bu zât da Urvetü’l-vüskâ Muhammed Ma’sûm’dan, bu da imâm-ı tarîkat Müceddid-i elf-i sânî Şeyh Ahmed Fârûkî Serhendî hazretlerinden, o ise, hazret-i Hâce Muhammed Bâkîbillah’tan…

Kadiriyye Silsilesi

Kâdiriyye silsilesi Mübârek hocamız hazret-i Mazher-i Cân-ı Cânân, Kâdiriyye yolu icâzetini hazret-i Şeyh Muhammed Âbid’den “rahmetullahi aleyh” almıştır. O ise, Şeyh Abdül Ehad’den, o, hazret-i Hâzinürrahme Muhammed Sa’îd’den, o, imâm-ı tarîkat Müceddid-i elf-i sânî Şeyh Ahmed Fârûk-i Serhendî’den, o, yüksek babası AbdülEhad’den “rahmetullahi aleyh” o, Şâh Kemâl Kihlî (Pencabda)den, o, Şâh Fudayl’den “rahmetullahi aleyh”, o,…

Çeştiyye Yolu Silsilesi

Çeştiyye yolu silsilesi Mubârek hocamız Mazher-i Cân-ı Cânân “kuddise sirruh” Çeştiyye yolu icâzetini Şeyhüşşuyûh Muhammed Âbid’den “rahmetullahi aleyh” aldı. O ise hazret-i Şeyh Abdül Ehad’den, o, Hazînürrahme Şeyh Muhammed Sa’îd’den, o, Müceddid-i elf-i sânî hazret-i Şeyh Ahmed Fârûkî’den “rahmetullahi aleyh” aldı. O da yüksek babası Şeyh AbdülEhad’den “rahmetullahi aleyh”, o, Şeyh Rükneddîn’den “rahmetullahi aleyh”, o,…

Nûr Muhammed Bedevânî

3. BÖLÜM Mazher-i Cân-ı Cânân hazretlerinin “kuddise sirruh”, Nakşibendî, müceddidî yolundan dört büyük şeyhinin yüksek hâlleri: Seyyidüs-sâdât hazret-i Seyyid Nûr Muhammed Bedevânî “rahmetullahi aleyh” [Silsile-i aliyyeden.] Zâhir ve bâtın ilimlerinde âlim idi. Fakîh, kâmil, ârif-i mükemmîl idi. Tasavvufta feyzini, büyük âlim ve mürşid-i kâmil Şeyh Seyfeddîn Fârûkîden aldı. Bu zât Urvetü’l-vüskâ Muhammed Ma’sûm hazretlerinin oğlu…

Hacı Muhammed Efdâl

Hâcı Muhammed Efdâl “rahmetullahi aleyh” Fazîlet sâhibi ve ilimde yüksek derecelere ulaşmış olan âlimlerdendir. Marifet sırlardan ve bâtın ilimlerinden büyük pay almıştır. Tarîkatı, Muhammed Ma’sûm Fârûkî hazretlerinin oğlu ve halîfesi olan Huccetullah Nakşibend’den aldı. Ondan 10 sene istifâde edip, bâtın feyzine kavuştu. 12 sene de Şeyh Abdül Ehad hazretlerinden feyz aldı. Bu hocası da Hazînürrahme…

Hafız Sadullah

Hâfız Sa’dullah “rahmetullahi aleyh” Muhammed Ma’sûm hazretlerinin torunu ve halîfesi olan Muhammed Sıddîk hazretlerinin seçkin halîfelerindendir “rahmetullahi aleyhimâ”. 30 sene bu zâtın sohbetine devâm edip, yüksek makâmlara ve tarîka-i Ahmediyyenin en üstün derecelerine ulaştı. Onun lakabı, hocasının dergâhında iftihâr vesîlesi olarak “Seyyidü’s-sofiyye” idi. Buyurdu ki: “Mürşidimin dergâhına 30 sene başımın üzerinde su çektim. Bu sebeple…

Muhammed Abid

Şeyhüş-şuyûh Muhammed Âbid “rahmetullahi aleyh” Şeyh Abdül Ehad hazretlerinin Serhend’deki halîfelerinin büyüklerinden idi. İlimde, amelde, vera ve takvâda yüksek bir şâna sâhip idi. Nisbeti hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk’a ulaşır. Çok ibâdet ve zikir yapardı. Teheccüd namâzında Yâsin-i şerîf sûresini 60 defa okurdu ve her iki rekatten sonra zikir ve murâkabe yapardı. Geceyi seher vaktine kadar…

Mazher-i Cân-ı Canan Hazretlerinin Nesebi

4. BÖLÜM Mazher-i Cân-ı Cânân hazretlerinin nesebi ve doğumu İlâhî nûrların kendisinde zuhûr ettiği, âsâr ve huzûr kaynağı ve agâhî olan, tarîka-i Ahmediyyeyi devâm ettiren, sünnet-i nebeviyyeyi ihyâ eden, asrının bir tânesi, Şemseddîn Habîbullah hazret-i Mirzâ Cân-ı Cânân “radıyallahü teâlâ anh” seyyidlerdendir. Neseb-i şerîfi 28 göbek sonra Muhammed bin Hanefiyye vâsıtasıyla Emîrü’l-mü’minîn hazret-i Alî Mürtezâ’ya…