MAKÂMÂT-I MAZHARİYYE

Hazret-i Gavs-ül-islâm vel-müslimîn Şâh Gulâm Alî Abdüllah el-Müceddidî “Rahmetullahi aleyh”

 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi Rabbil-âlemîn. Vessalâtü ves- selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ecma’în.

Gulâm Alî ismi ile bilinen bu fakîr Abdüllah (Dehlevî) “afâ anhu” bildiririm ki, bu kitâp, kemâlât ve marifetler sâhibi destgâh hazret-i Mevlevî Naîmullah’ın, mürşidimiz ve seyyidimiz tarîkat nûrlarının kaynağı, hakîkat sırlarının menbâı, yakîn ve irfân erbâbının rehberi, Şemsüddîn Habîbullah hazret-i Mirzâ Cân-ı Cânân’ın “radıyallahü teâlâ anh” hâlleri ve halîfelerinin hâlleri ile alâkalı olarak yazdığı ve muhlîslerin gönüllerine ve gözlerine ihsânda bulunduğu kıymetli kitâbın bir muhtasârıdır.

Bu fakîr, o kitâbın bazı bölümlerini seçerek ve hâtırladığım şeyleri de ilâve ederek yazdım. Böylece bu sermâyesizin saâdet sermâyesi olsun. Muvaffâkiyet Allahü teâlâdandır.

Bu kitâbı yazarken Mazher-i Cân-ı Cânân hazretleri “kuddise sirruh” bu işe râzı olur mu, olmaz mı diye tereddüd ettim. Bunun üzerine rüyâmda şöyle gördüm. Hazret-i Îşân (Mazher-i Cân-ı Cânân “kuddise sirruh”) bu fakîrin evine teşrîf ettiler. Yanında Mevlevî Naîmullah da vardı. Sana müsâde ettim, buyurdu ve Fâtiha okudu. Böylece bu kitâbın yazılmasına izin verdiklerini anladım. Tereddüdüm kalkıp, kesin kanâat hâsıl oldu. Ümmîd edilir ki, bu iş kabûle nâil olur. Uzun ve meşgûl eden sözden, kısa söz dahâ iyidir.

İÇİNDEKİLER

MEVZÛ’LAR 

1. Bölüm: Naşibendiyye-i Müceddidiyye Yolu Hakkındadır 

2. Bölüm:

Nakşibendiyye Silsilesi

Kâdiriyye Silsilesi 

Çeştiyye Silsilesi 

3. Bölüm: Mahzer-i Cân-ı Cânân hazretlerinin Nakşibendî, Müceddidî yolundan dört büyük şeyhinin yüksek hâlleri

Seyyid Nûr Muhammed Bedevânî 

Hâcı Muhammed Efdâl 

Hâfız Sa’dullah 

Şeyhüş-şuyûh Muhammed Âbid

4. Bölüm: Mazher-i Cân-ı Cânân hazretlerinin nesebi ve doğumu 

5. Bölüm: Mazher-i Cân-ı Cânân hazretlerinin Seyyid Nûr Muhammed Bedevânî’den istifâdesi, ona talebe olması 

6. Bölüm: Mazher-i Cân-ı Cânân hazretlerinin hazret-i Hâce Muhammed Efdal’den İstifâdesi 

7. Bölüm: Mazher-i Cân-ı Cânân hazretlerinin hazret-i Hâfız Sa’dullah’tan istifadesi  

8. Bölüm: Mazher-i Cân-ı Cânân hazretlerinin hazret-i Hâfız Şeyh Muhammed Âbid’den istifâdesi 

9. Bölüm: Mazher-i Cân-ı Cânân hazretlerinin yüksekliğini ve zamânının bir dânesi olduğunu gösteren üstünlükleri

10. Bölüm: Mazher-i Cân-ı Cânân hazretlerinin sohbet-i şerîflerinin te’sîrleri ve yüksek teveccühleri

11. Bölüm: Mazher-i Cân-ı Cânân hazretlerinin terkî, zühdü ve vasıflarının beyânı

12. Bölüm: Mazher-i Cân-ı Cânân hazretlerinin sözleri 

13. Bölüm: Mazher-i Cân-ı Cânân hazretlerinin talebelerine yapdığı aklı arttırıcı nasîhatları 

14. Bölüm: Mazher-i Cân-ı Cânân hazretlerinin bazı rüyâları ve Evliyânın sözlerinden naklettikleri

15. Bölüm: Mazher-i Cân-ı Cânân hazretlerinin bazı kerâmetleri

16. Bölüm: Mazher-i Cân-ı Cânân hazretlerinin fânî dünyâdan ebedî âleme intikâli 

17. Bölüm: Mazher-i Cân-ı Cânân hazretlerinin halîfelerinden bazıları (52 halîfenin kısa hâl tercemeleri)

18. Bölüm: Mazher-i Cân-ı Cânân hazretlerinin sevenlerinden bazılarına yazdığı mektûpları. (26 mektûb tercemesi)

 

HÜVELGANÎ RİSÂLESİ (Abdülganî bin Ebî Sa’îd el-Ömerî) 

Abdullah-i Dehlevî hazretlerinin doğumu

Abdullah-i Dehlevî hazretlerinin sözleri

Abdullah-i Dehlevî hazretlerinin ilhâmları ve keşfleri

Abdullah-i Dehlevî hazretlerinin ba’zı kerâmetleri

Abdullah-i Dehlevî hazretlerinin vefâtı

Abdullah-i Dehlevî hazretlerinin halîfeleri

Ebû Sa’îd-i Fârûkî 

Ahmed Sa’îd-i Fârûkî

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî 

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdînin, hocası Abdüllah-i Dehlevîyi medh için yazdığı arabî kasîdenin tercemesi

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdînin hocası Abdüllah-i Dehlevîyi medh için yazdığı fârisî şi’rin tercemesi

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler