HÜVELGANÎ RİSÂLESİ

Abdülganî bin Ebî Sa’îd el-Ömerî

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allahü teâlâya hamd ve Resûlüne salât olsun. Bu gönlü yaralı dervîş Abdülganî Müceddidî şunu izhâr ederim: Zamânımızda üstün çalışmasıyla gayret ve îmân madeni, tarîkat birâderi Abdürrahmân Hân, hazret-i Şemsüddîn Habîbullah cenâb-ı Mirzâ Mazher-i Cân-ı Cânân şehîdin “rahmetullahi aleyh” hayâtı hakkında yazılan kıymetli eseri bastırdı. O kitâbın müellifi, hazret-i kutb-ı felek-il irşâd gavsu’l-aktâb vel-evtâd hafî ve celî kemâlâtın mazheri mürşidimiz, Şâh Gulam Alî ismiyle meşhûr Şâh Abdullah Dehlevî’dir “rahmetullahi aleyh”. Kendi hâllerini son derece gizlemek ve inkisâr sâhibi olmak onun mîzâc-ı şerîfi idi. Yazdığı o eserde hazret-i Mazher-i Cân-ı Cânân şehîdin halîfelerinden bahsedip, kendi hâlinden hiç bahsetmemişdir. Böyle bir kitâpta onun gibi şânı yüksek bir halîfesinden bahsedilmemesi garîb bir durumdur. Bu sebeble bu fakîr o hazretden ve halîfelerinden Cevâhir-i aleviyye adlı kitâptan seçerek kısaca bahsedeceğim. Bu kitâbı fakîrin amcası olan Raûf Ahmed Müceddidî merhûm yazdı. [Dürr-i Me’ârif kitâbını da bu zât yazmıştır.] Onun büyük bir denizden damla misâli yazdığı bu bilgilerden birazı da bu fakîre ulaşdı.

Beyt:

Şâyet Sa’dî onların hepsini yazsaydı,

O zamân diğer bir defter de dolardı.

Şunu kabûl etmek lâzım ki, Abdullah-ı Dehlevî hazretlerinin irşâdı, dahâ kendisi hayâtta iken o dereceye ulaştı ki, geçmiş büyüklerimizin bazılarının irşâdı gibi oldu. Rûm diyârının en ücrâ köşelerine, Şâm’dan tâ Çin’e kadar, doğudan batıya o hazretin halîfeleri dahâ o hayâtta iken dünyâya yayıldılar. Miskin kokusu kendinden yayılır. Misk satanın bu güzel kokar demesine gerek yoktur. İstihâreden ve hayâtının yazılmasına işâret eden rüyâlardan sonra hayâtının yazılması anlaşıldı ve yazıldı. Allahü teâlâ en iyi yardımcıdır.

İçindekiler

Abdullah-ı Dehlevî hazretlerinin doğumu:

Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin sözleri:

Abdullah-i Dehlevî hazretlerinin “kuddise sirruh” ilhâmları ve keşfleri:

Abdullah-ı Dehlevî hazretlerinin bazı kerâmetleri:

Abdullah-i Dehlevî Hazretlerinin Vefâtı

Abdullah-i Dehlevî hazretlerinin halîfeleri:

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler