Sual: Nehcul Belaga kitabını kim yazmıştır? Bu kitap muteber midir?

Cevap: Nehcü’l-belaga kitabını Radi isminde bir şiî yazmış olduğunu İslam âlimleri söz birliği ile bildirdiler. Hindistan âlimlerinden AbdülAziz-i Dehlevî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, (Tuhfe-i isna aşeriye) adındaki büyük kitabında, bu kitabı yazan Radi’nin yahudi olduğunu uzun yazmaktadır. Hindistan’da Rampur şehrinde, İmtiyaz Ali Arşi isminde bir şiî 1389 [m. 1969] senesinde, (İstinat) isminde kitap yazarak, Nehcü’l-belaga’nın doğru olduğunu ispata kalkışmış ise de, vesika olarak ileri sürdükleri, Abduh gibi masonlar ve belli şiîlerdir. İstinat’ın, 1393 [m. 1973] de Tahran’da 2. baskısı yapılarak İslam memleketlerine dağıtılmakta, ehli sünnet olan gençler aldatılmaya çalışılmaktadır. İmâm-ı Zehebi ve İbni Hacer-i Askalani gibi derin İslam âlimlerinin, “Bu kitabı, şerif Radi yazmıştır” dediklerini, İstinat kitabı da önsözünde yazıyor. Bu üç büyük âlimin her sözü huccettir, sağlam vesikadır. Nehcü’l-belaga’nın bozuk olduğunu göstermek için, başka şahit aramaya lüzum yoktur. Zâhiri ilimlerdeki ve tasavvuf bilgilerindeki yüksek derecesi ile tanınmış olan büyük velî Seyyid Abdullah-ı Dehlevi hazretleri Mekatib-i Şerife kitabının 61. mektubunda “Nehcü’l-belaga kitabındaki hazret-i Ali’nin hutbeleri denilerek yazılmış olanlar da doğru değildir.” buyurmaktadır. Cemaleddin Afgani’nin talebesi Abduh bu kitâbı şerh etdi. Müslümânlar arasında bölücülük yapan bu kitâbı dahâ önce, İbni Ebilhadîd Abdülhamîd Medâinî şî’î ve sonra Meysüm Bahrânî şî’î şerh etmişlerdir. Abduh’un şerhi 1301 [m. 1885] de Beyrut’ta basılmıştır. Müslümanlar böyle bozuk, şüpheli kitapları okumamalıdır. Buhârî ve Müslim ve benzerleri sağlam hadis kitaplarını ve bunların şerhlerini [açıklamalarını] okumalıdır.

Tuhfe-i İsna Aşeriye kitabı 7. babda, hazret-i Alinin birinci halife olacağını ispat için, bazı kimselerin 5 âyet-i kerimeye ve 12 hadis-i şerife verdikleri mânâların yanlış olduğunu bildirdikten sonra diyor ki “Ehl-i sünnete göre, Kurân-ı Kerîmden sonra, en kıymetli kitap Buhârî-i Şerif’dir. Bu kitapta Peygamberimizin hadis-i şerifleri yazılıdır. Bazı kimselere göre, Kurân-ı Kerîmden sonra, en kıymetli kitap, Nehcü’l-belaga’dır. Bu kitapta, Radi ismindeki kimse, hazret-i Ali’nin hutbelerini yazmıştır. Bu hutbeleri yazarken, hazret-i Ali’nin Şeyhaynı öven sözlerini çıkarmış, başka eklemeler, değiştirmeler yapmıştır. Hazret-i Alinin hutbeleri o kadar değişmiş, o kadar bozulmuş ki Nehcü’l-belaga’yı şerh eden şiî âlimleri birçok yerlerine mânâ verememişler, olduğu gibi yazmak zorunda kalmışlardır”. (Tuhfe-i isna aşeriye) kitabı fârisîdir. Arabîye tercüme edilmiştir. Mahmud Şükri Alusi, bu Arabî tercümeyi kısaltmış ve (Muhtasar-ı Tuhfe) demiştir. Bazı kimseler bu bozuk kitabı (İstinat-ı Nehcü’l-belaga) adı ile bastırıp, her memlekete parasız gönderiyorlar. Muhammed bin Hüseyin Mûsevî Radi, Mürtedâ ismindeki yahudinin kardeşidir. Ali bin Hüseyin Mûsevî Mürtedâ da, (Hüsniye) kitabında, çok çirkin, iğrenç kelimelerle Ehl-i sünnet âlimlerine saldırmaktadır. Her ikisi de acem seyyididir. Muhammed Radi [m. 1016] ve Mürtedâ [m. 1044] senesinde Bağdat’ta ölmüşlerdir. (Tuhfe-i isna aşeriye) kitabının yazarı, hafız Gulâm Halim Abdülaziz bin Kutubüddin Şâh Veliyullah Ahmed Sâhip Dehlevî [m. 1824] da vefât etmiştir.

Tavsiye Yazı –> Ehli Beyt mezhebi var mı?

Tavsiye yazı –> İlk halife nasıl seçildi?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler