İlimsiz bir şey olmaz, ilim her şeye baştır.
Karanlık yollarda o, en azîz arkadaştır.

Ondan sâdık dost olmaz, ondan vefalı yar yok.
Her şeyde zarar olsa, onda asla zarar yok.

İlim, uçsuz bucaksız, bir ummânı andırır.
İlimden başka her şey, insanı usandırır.

Nasıl kıymetli olmaz, Allah onu övüyor.
Bak! Nebî-i muhterem, bir hadîste ne diyor:

Ara, her yerde ilmi, o yer ister Çin olsun!
İlim öğrenmek farzdır, her mümin için olsun.

Bak! Ali-yülmürteza, ne diyor dinlesene,
“Köle olurum bana, bir harfi öğretene”.

Âlimler, din-i İslamı, yıkılmaktan kurtarır,
Âlimler yer yüzünde, zıll-i sıfatullahtır.

Mürekkeb-i ulemâ, azîzdir hattâ şundan:
Fi sebîlillah akan, şehîdlerin kanından.

Çünkü, cihâd-ı ekber, ancak ilimle olur,
Dâreynde, ilmi ile âmil olan kurtulur.

Âlim, zâhidden üstün, zühd, ilmin altındadır,
Âlimler, ahirette, nebîler yanındadır.

Deme! Cihanda âlim, kalmadı, belki vardır,
Aç gözünü, kalbinden zulmet perdesin kaldır!

Bu dinin âlimleri, hadisle övüldüler,
Beni İsraildeki nebîler gibidirler.

Âlimlerin bir sözü, yıllarca, Bâkî kalır.
İnsanı en alçaktan, balalara kaldırır.

Şimdi âlim bulmak zor, o hâlde ne yapmalı?
Âsâr-ı ulemâyı, durmadan okumalı!

Kitap, altun bir kafes, ilim içinde kuştur,
kafesi satın alan, kuşa mâlik olmuştur.

Sarıl kitaplara ki kalbin nur ile dolsun,
Önce okuyacağın, Kurân-ı Kerîm olsun!

Sonra, kıymetli eser, Buhârî ve Müslim’dir,
Badehu Mektûbât-ı İmâm-ı Rabbânî’dir.

Tasavvuf ile fıkıh, burada vaslolmuştur,
Öyle bir alimdir bu, hadisle övülmüştür.

Hârikalar menba’ı, hiç duyulmayan sözler,
Asırlarca çözülmez, muammâ mes’eleler.

Hepsi Mektûbât’ta ve tercümesinde vardır,
Onsuz kurtuluş zordur, onsuz ilim, noksandır.

Ashâb-ı kirâm risalesi de, gör, ne iyi,
Oku! Güzel anla da, takdir et sahabeyi.

Mektûbât tercümesi, ebedî saadettir,
Le-hül-hamd her yerde var, tamamı bil, üç cilttir.

İbni Âbidin’e bak, bir derya ki sonsuzdur!
Hanefide en büyük fıkıh kitabı budur.

Gör, İhyaü’l-ulûmu, Kimyâ-ı saadeti,
Gazâlî’yi yadından çıkarmazsın ebedî.

Riyâdunnâsıhîn’i okuyunca anlarsın,
Muhammed Rebhâmî’ye, ne büyük âlim dersin.

Şeyhul-ekber, Geylânî, öğren Behâüddîn’i,
Böyle zatlar korumuş, yıkılmaktan bu dini.

Mevahib, her eserde, adı geçen kitaptır,
Resûl-i müctebayı, uzun uzun anlatır.

Menkıbeler pınarı, Çihar-ı yar-ı güzin,
İhtiyacı çok ona, kararan kalbimizin.

Merakı’l-felah ve Mevkufat kıymetlidir,
Mecmua-yı zühdiyye, sana çok şey öğretir.

Mârifetnameyi gör, İbrahim Hakkı’yı bil,
Çok oku Birgivi’yi, sanma faydalı değil.

Tercüme-i halleri, tanınmış Evliyânın,
İçinde anlatılmış, Reşehat, Nefehat’ın.

Berekât-ı Ahmedi, Mucizatü’l-Enbiyâ,
Ne güzel yazılmıştır, Hadikatü’l-Evliyâ.

Dürr-i yektayı da gör, hem Umdetü’l-İslamı,
Miftahul-Cenneti, ey oğul ilmihalini.

Râbıta risalesi, tasavvufu bildirir,
Musannifi (es-Seyyid Velî Abdülhakîm)dir.

Daha nice kitap var, denizde inci bunlar,
Rahmet-i Hakta olsun, her birini yazanlar.

Bizlerden selam eyle, ya Rabbi, sen onlara,
kolaylık ver onların yolunda olanlara!.

 

Tavsiye Yazı –> İslam ilimleri nelerdir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler