Sual: Tecvid ilmini niçin öğrenmeliyiz?

Cevap: Tecvid ilminin konusu Kur’ân-ı Kerîm’in harfleridir. Bu çerçeve içinde harflerin mahreç ve sıfatları, bağımsız ve birleşik ses özellikleri, med, kasır vs. konular tecvid ilminin inceleme alanına girer. Tecvid ilminin gerekliliği Kur’ân-ı Kerîm, sünnet ve icmâ delilleriyle sâbittir.

1) Kur’an-ı Kerim:

(  وَرَتَّلْنَاهُ  تَرْتِيلاً  )

”Biz onu (Kur’an-ı kerim’i) tertil üzere okuduk.” (Furkan 32)

(وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ  تَرْتِيلاً  )

 “Kur’an’ı tertil üzere oku!”  (Müzzemmil 4)

Tertîl kelimesi -daha önce de ifade edildiği üzere- tecvid anlamına geldiğinden, âyet-i kerimeler bize Kur’an-ı kerimin tecvidli indirildiğini ve tecvid üzere okunması gerektiğini bildirmektedir.

2) Sünnet-i seniyye

A) Peygamber efendimizin “aleyhisselam” hanımlarından Ümmü Seleme “radıyallahu anha” peygamberimizin kıraatinin nasıl olduğunu soranlara şu cevabı vermiştir : “O’nun kıraati harf harf, tane tane açıklanan bir kıraat idi; kıraatini ayırırdı (tane tane, dura dura okurdu) [Tirmizi, Ebu Davud].”

B) Peygamber efendimizin “aleyhisselam” okuyuşuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenlere Enes bin Mâlik : “O’nun kıraati med’li idi, uzatılacak yerleri uzatırdı” demiş ve ardından Besmele’yi örnek verip, “Peygamber efendimiz “aleyhiselam” Bismillâh’ı uzatır, er-Rahmân’ı uzatır ve er-Rahîm’i uzatırdı” cümlesiyle sözlerine devam etmiştir [Buhari].”

Bu rivayetler göstermektedir ki Peygamber efendimizin “aleyhisselam” kıraati tertîl çerçevesinde ağır ağır, tane tane, yani tecvidli idi.

3) İcmâ-i Ümmet

Gerek sahâbîler gerekse tâbiîn neslinden olanlar Kur’ân-ı Kerîm’in tertîl (tecvid) ile okunduğunu bildiren ve muhataplarına tertîl üzere Kur’an okumalarını emreden âyet-i kerîmelerin hükmü gereği Allah’ın kelâmını tertîl çerçevesinde (tecvid kurallarına göre) okumuş ve okutmuşlardır. Daha sonra gelen nesiller de aynı yolu takip etmiştir. Kur’an’ın tecvidsiz okunabileceğine dair başta sahâbîler olmak üzere tâbiîn, tebe-i tâbiîn ve diğer nesillerden bize intikal etmiş bir rivâyet yahut fiili bir uygulama söz konusu olmadığından, tecvid üzere Kur’an okumanın gerekliliği icmâ delili ile de sâbit olmuştur.

Tavsiye Yazı –> Bir Üniversiteliye Cevap (Seyyid Abdülhakim Arvasi)

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler