Sual: Haram yoldan kazanılan malın zekatı verilir mi? Haram ile helal mal karışıksa hüküm aynı mıdır?

Cevap: Haram yoldan gelmiş olan zekat malını, kendi helal zekat malı ile karıştırmamış ise, bunu nisaba katmaz. Çünkü, kendi mülkü değildir. Sahiplerine veya sahiplerinin varislerine geri vermesi, sahipleri bilinmiyorsa, fakirlere sadaka vermesi farzdır. Karıştırmış ise, eğer birbirinden ayırabilirse, yine böyledir. Birbirinden ayıramaz ise, sahiplerini biliyorsa, kendi helal zekat malı ile öder. Sahiplerini buluncaya kadar, bu zekat malını saklar. Bunun ve tam mülkü olmadığı için, karışımın zekatlarını vermez. Bundan başka, nisâb miktarı zekat malı da varsa, bu nisâb ile beraber karışımın da zekatını verir. Ödedikten sonra da, habis malın hepsine zekat farz olur ve kullanması câiz olarak, karışık malı tam mülkü olur ve nisâb miktarına katar. Birine verince, onun alması câiz olur. Fakat, (Mülk-i habis) olur. Sahiplerinin o malda hakları kalmaz. Habis karışımdan birine verince, onun alması câiz olur. Fakat, habis malları tazmin etmedikçe, kendisi kullanamaz. Başkasına veremez. Fakirlere sadaka da veremez. Zekat nisabına katamaz. Tazmin, benzerlerini, benzerleri yoksa, aldığı gündeki kıymetlerini sahiplerine ödemektir. Karışımdan değil, kendinin helal zekat malından tazmin etmesi lâzımdır. Zekat vermemek için, habis karışım edinmek, zekat vermemekten daha büyük günahtır. Sahipleri bilinmiyorsa karışmamış olanı, karışmış ise, bu habis malın hepsini fakirlere sadaka verir. Çünkü, her parçasında haram mal mevcuttur. Çeşitli kimselerden alınmış olan haram mallar birbirleri ile karıştırılırsa, yine hepsi kendi habis mülkü olur. Fakat hepsini sahiplerine, sahipleri bilinmiyorsa fakirlere vermesi vâcib olur. Sadaka verilmesi vâcib olan malın zekatı verilmez. Fâsid bey’ ile (fasit satış ile) alınan malı ve parayı, kendi parası ile karıştırmasa da, mülk-i habis olur. Bezzaziye’de diyor ki “Sadaka vermesi lazım olan habis karışımı sadaka verirken, helal malının zekatı niyeti ile verse, hem zekat, hem de sadaka vermiş olur”. Görülüyor ki helal malın zekatını haram maldan vermek câizdir.

Tavsiye Yazı –> Fasit satış nedir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler