Sual: Abdest duaları nelerdir? Hangi uzvu yıkarken hangi duayı okumalıdır? Bu dualar ne manaya gelmektedir?

Cevap: Abdest alırken sırasıyla şu dualar okunur:

1- Abdeste başlarken şu duâ  okunur:Bismillâhil-azîm. Vel-hamdü lillâhi alâ dînil-İslâm. Ve alâ tevfîk-ıl-îmân. El-hamdü lillâhil-lezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren.” Sonra, eller bileklere kadar üç defa yıkanır.

[ Azîm olan Allahü teâlânın (adıyla) başlarım. (Bize) İslâm dînini veren ve îmânı ihsân eden Allahü teâlâya hamdü senâlar olsun. Suyu temizleyici, islâmı nûr kılan Allaha hamdü senâlar olsun.]

2- Sağ el ile ağıza üç kere su verirken şu duâ  okunur:

“Allahümmes-kınî min havdi nebiyyike ke’sen lâ ezmeu ba’dehü ebeden.”

[Ey Allahım! Ondan içtikten sonra, bir dahâ hiç susuzluk duyulmayan havz-ı Nebîden ben kuluna bir kâse (bardak) içir]

 3- Sağ el ile buruna üç kere su verip, sol el ile sümkürülür. Buruna su verirken:

“Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min ni’amihâ. Ve lâ türihnî râyihaten-nâr.”

[Ey Allahım! Bana Cennet kokusunu koklat ve beni Cennet ni’metleri ile rızıklandır. Cehennem kokularıyla değil]

4- Avuçlara su alıp, alından çene altına, şakaklara kadar yüzü yıkarken şu duâ  okunur:

“Allahümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddü vücûhü evliyâike ve lâ tüsevvid vechî bi zünûbî yevme tesveddü vücûhü a’dâike.”

[Ey Allahım! Nûrunla, Evliyâların yüzünü ağarttığın (beyâz ettiğin) gibi, benim yüzümü de ağart. Düşmanlarının yüzünün siyâh olduğu günde, benim günâhlarımdan dolayı yüzümü siyâh etme.]

 5- Sağ kol dirsek dâhil (üç defa) yıkanırken:

“Allahümme a’tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren.” duâsı okunur.

[Ey Allahım! Kitâbımı sağ tarafımdan ver ve beni kolay hesâba çek]

6- Sol kol dirsek dâhil (üç defa) yıkanırken:

“Allahümme lâ tu’tinî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hisâben şedîden.” duâsı okunur.

[Ey Allahım! Kitâbımı sol tarafımdan ve arkamdan verme. Beni zor bir hesâbla sorguya çekme.]

7- Her iki kolu yıkadıktan sonra, elleri tekrar yıkar ve o yaşlıkla başı meshederken:

“Allahümme harrim şa’rî ve beşerî alen-Nâr. Ve ezıllenî tahte zıllî arşike yevme lâ zılle illâ zıllü arşike.” duâsı okunur.

[Ey Allahım! Vücûdumu ve saçlarımı Cehenneme atma. Gölgenin olmadığı (bulunmadığı) günde beni Arş-ı a’lânın gölgesinde gölgelendir.]

8- Daha sonra sağ ve sol elin şahadet parmakları ile iki kulağın deliklerine su verirken baş parmaklar ile kulakların arkası meshedilir ve: “Allahümmec’alnî minellezîne yestemi’ûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû.”  duâsı okunur.

[ Ey Allahım! Beni, sözü dinleyip, en güzelini tutanlardan eyle]

9- Ellerin dış yüzü ile enseyi meshederken:

“Allahümme a’tık rakabetî minen-Nâr.”  duâsı okunur.

[Ey Allahım! Boynumu ateşten âzâd eyle]

10- Boynu meshettikten sonra, sol elin küçük parmağı ile sağ ayağın küçük parmağından başlıyarak, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle, topuklarla birlikte, sağ ayağı üç defa yıkarken:

“Allahümme sebbit kademeyye ales-sırâtı yevme tezillü fîhil-ekdâmü”  duâsı okunur.

[Ey Allahım! Ayakların kaydığı günde, sırât üzerinde ayaklarımı sâbit eyle]

11- Sol ayağı üç defa yıkarken, ayak parmaklarının arasını küçük parmağı ile bu sefer baş parmaktan başlıyarak, küçük parmağa doğru, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle topuğu ile birlikte yıkarken:

“Allahümme lâ tatrud kademeyye ales-sırâti yevme tatrudü küllü akdâmi a’dâike. Allahümme’c-al sa’yî meşkûren ve zenbî mağfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre.” duâsı okunur.

[Ey Allahım! Senin düşmanlarının sırâtda ayaklarının kaydığı günde, benim ayaklarımı kaydırma. Ey Allahım! Çalışmamı meşkûr eyle. Günâhımı afv eyle. Amelimi kabûl eyle. Ticâretimi helâl eyle!]

Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki (Her kim abdest aldıktan sonra, gök tarafına bakıp, şu duâyı okursa, “Sübhânekellahümme ve bihamdike, Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke estagfiruka ve etûbü ileyke eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdüke ve Resûlüke” [Ey Allahım! Seni, hamdinle tesbîh ve tenzîh eder(im). Senden başka ma’bûd olmadığına, bir olduğuna ve şerîkin (ortağın) olmadığına ve Muhammed aleyhisselâmın senin kulun ve Resûlün olduğuna şehâdet ederim.] Allahü teâlâ hazretleri, o kimsenin günahlarını affeder ve kabul imzasıyla tasdik edip, Arş-ı a’lânın altında muhafaza eder. Kıyamet gününde bu duâyı okuyan şahıs gelip, o sevabın ecrini alır.)

 Bir hadis-i şerifte: (Her kim abdest aldıktan sonra “İnnâ enzelnâhü” sûresini bir kere okursa, Allahü teâlâ hazretleri, o kimseyi Sıddıklardan yazar. 2 kere okursa, şehitlerden yazar. 3 kere okursa Peygamberler ile haşrolur)  buyurdular.

Yine bir hadis-i şerifte: (Her kim abdest aldıktan sonra, benim üzerime on kere salatü selam getirirse, Allahü teâlâ hazretleri, o kişinin hüznünü giderip mesrûr eder, duâsını kabul eder)  buyurdular.

Abdest alırken bilmeyenler, abdest dualarını okumasa da olur. Fakat kısa zamanda ezberlemeli ve abdest alırken okumalıdır. Çok sevaptır. Abdestin sonuna doğru veya abdesti bitirdikten sonra: “Allahümmec’alnî minet-tevvâbîn, vec’alnî min-el-mütetahhirîn, vec’alnî min ibâdik-es-sâlihîn, vec’alnî minel-lezîne lâ havfün aleyhim ve lâhüm yahzenûn”  duâsını okumak çok sevaptır.

Abdest dualarını bilmeyen, her uzvu yıkarken Kelime-i şehâdet okumalı, büyük sevaba kavuşmalıdır.

 

Akıl isen kıl namazı, çün saadet tacıdır.
Sen namazı öyle bil ki müminin miracıdır!

 

Tavsiye Yazı —> Abdestin Sünnetleri Nelerdir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler