¥ Baba Abriz’in Adem aleyhisselamın çamuruna su dökmesi ruhu iledir. 2/28 (2. cilt 28. mektup)

¥ Bâtılın hiçbir suretle doğruluğu yoktur. 2/42

¥ Batın için hallerin hasıl olması vardır. O ahvalin ilmi yoktur. [Hasıl olmakla anlaşılır.] Eğer zahir olmasaydı, bilmek ve ayırmak yolu açılmazdı. 1/284

¥ Bâtının tasfiyesine münafi olan [temizlenmesine mani olan] her şeyi düşman kabul etmek gerekir. 1/182

¥ Bâtına [kalbe] meşgul olup, zahiri terk eden [zahirin, bedenin yapacağı emirleri terk eden] mülhittir. Ve ahvali [halleri] istidracdır. 2/87

¥ Bâtının imdadı olmaksızın ahkam-ı İslamiye ile süslenmek güçtür. 2/87

¥ Bagiler ile kıtal [savaş] farzdır. 2/96

¥ Beyazıd-i Bistami’nin (Sübhani) kavlinin manası, Hakkı tenzihtir. Kendini tenzih değildir. 1/43

¥ Beyazıd-i Bistami’nin (Sübhani) sözü, tasavvuf yolunda kemale ulaşmadan söylenmiştir. Daha sonra, kemale ulaştı. 3/117

¥ Beyazıd-i Bistami’nin (Sübhani) kavli, hallerin galebesinden dolayı olduğundan mazurdur. (Affedilip, mesul olmaz). 3/117

¥ Beyazıd-i Bistami buyurur ki, arş ve arşta olan şeyler, arifin kalbinin bir köşesine konsa, kalbin genişliğinden dolayı hissetmez. Burada arşın misallerini arş üzere hüküm eylemiştir. 2/21.

¥ Putperest olan, aslında kendine tapmaktadır. ./154

¥ “İslamiyet garib olarak başladı. Garib olarak döner. Gariblere müjdeler olsun.” Hadis-i şerif. 2/39

¥ “Bidat dalalettir. Her ne ki, benden sonra olursa merduttur [reddedilir].” Hadis-i şerif. 2/67

¥ Bidat ehlinin aslı 9’dur. Hariciler, şia, mutezile, mürcie, müşebbihe, cehmiye, dırariye, neccariye, kilabıye olup, cümlesi, Eshab ve tabiin ve fükaha-i seb’anın vefatından sonra, açığa çıktılar. (Gunye). 2/67

¥ Bidat ehlinin en kötüsü Eshab-ı Resule [Eshab-ı kirama] buğz üzere olanlardır. 2/36

¥ Bidat ehline hürmet göstermek, İslamın yıkılmasına yardım etmektir. (Bu ise) amelin boşa gitmesine sebep olur. 2/23

¥ Bidatten ictinab [kaçınmak] lazımdır. 1/260

¥ Bidatin terki, sünnetin işlenmesinden daha iyidir. 1/313.

¥ Bidat, sünneti ortadan kaldırıyor ise, bidat-ı seyie, sünnetten sakit ise [ortadan kaldırmıyor ise] bidat-i Hasanatir. İkisi de dalalettir. 1/186

¥ Bidat-i Hasana dahi olsa, sünnetin kalkmasına sebep olur. 2/23.

¥ Bidat ehli sohbetinin fesadı, kafir sohbetinin fesadından daha ziyadedir. 1/54

¥ Bidat yayılıp, zulmeti, alemi kuşatmiştir. 3/95.

¥ Berahime (Berehmenler) hakkında izah. 1/313 [haşiyesinde]

¥ Bast [ilerlemek] ve kabz [durmak], bu tarikte [yolda] uçulan kanattır. Kabz ile üzgün ve bast ile sevinçli olmayalar. 2/23

¥ Basit ve mürekkeb cisimlerin cümlesi [her ne var ise cümlesi], Hak sübhanehunun icadıyla mevcuttur. Ve ademden vücuda gelmiştir. 3/56

¥ Biset-i Peygamberi, her zamanda, her memlekete vaki olmuştur. 1/259.

¥ Beka-yı şey, vücut-ı şey’in zaman-ı sani ve salisinde… ila Maşaallah istikrarından ibarettir. 3/56

¥ Beka-billah. 2/99, 3/78.

¥ Beka-billah hasıl olmadan önce devamlı huzur mümkün değildir. 1/285.

¥ Bilal’in sin harfi, indallah [Allahü teala indinde] şindir. 3/99.

¥ Belanın kalkmasına dua edip, afv ve afiyeti rica ederiz. 3/14

¥ Belanın kalkmasını arif kimse istemez. Zira arif, belaları mahbubdan bilir. Ve onun muradı olduğunu düşünür. Onun def’ine nasıl talib olur? Sureta [yani görünüşte] duayı dili ile söylese de, dua emrine uymak içindir. Aslında hiç talib değildir. Her beladan lezzet duyar. 3/14

¥ Belalara sabır, kazaya rıza ve taatta sebat ve masiyetlerden ictinab [kaçınmak] lazımdır. 2/18

¥ Beladan güç yettiği kadar ve kudreti miktarı ictinab edeler ki [kaçınalar ki], el firarü mimma la yutaku min sünenil mürselin. [Takat getirilemeyen şeyden firar (kaçmak) Peygamberlerin adetleridir.] 3/18.

¥ Bir beldede bilinen adetler, dini delil olamaz. Bir şeyin caiz olmasına delil olan, eskiden beri devam ede-gelen bütün beldelerin adetlerinin icmalarıdır. 2/54

¥ Bühtan ve iftira zemm edilen sıfatların en kötüsüdür. Bu iki sıfat, yalanı içine aldığı içindir ki, bütün dinlerde haramdır. 3/40

¥ Beyt-il mukaddesteki sahratullahın [taşın] kemalatı, kemalat-ı Kabeye dahildir. 2/72

¥ Biçun ve biçunegi tabiri, Leyse kemislihi şey’ün [Ona benzeyen hiçbir şey yoktur] ayet-i kerimesinin farisi tercümesidir. 1/38

¥ Biçunden [akıl ile anlaşılamayandan] ibaret-i çün ile bahs etmek, aynı küfür ve ilhattır. [Akıl ile anlaşılamayanı akıl ile anlaşılanlar ile anlatmak küfür ve ilhattır.] 3/94

¥ Biat-i nisa [kadınların biati] yalnız söze bağlı idi. (Söz ile idi). Resulullahın mübarek eli, biat eden kadınların eline dokunmadı. Kötülenmiş sıfatlar ve kötü huylar, erkeklere nisbetle kadınlarda daha çok olduğundan, biat şartları erkeklerden daha çok oldu. 3/40.

¥ Biat-ür-rıdvanda, biat edenlerin cümlesinden Allahü teala razıdır. Cümlesi ehl-i Cennettir. 2/96.

¥ Biat-ür-rıdvan ehli, mutlaka ehl-i Cennettir. 3/23

Tavsiye Yazı –> Mürşid-i kamilin alametleri nelerdir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler