5 maddeli kıymetli sözler:  Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, bir hadis-i şerifte buyurdular ki: (Her kim 5 nesneyi hakir ve hor görse, 5 nesneden mahrum olur. Bir kimse ulemayı hakir görse, dinden mahrum olur ve dinine ziyan eder. Bir kimse ümerayı  [amirleri] hakir görse, dünyadan mahrum olur. Bir kimse akrabasına istihfaf etse  [hafif görse], mürüvvetten mahrum olur. Bir kimse kendi ehline istihfaf etse  [aşağı görse], maişetten mahrum olur. Bir kimse komşularına istihfaf etse  [aşağı görse], menfeatlerinden mahrum olur.)  Yine Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, bir hadis-i şerifte, buyurdular ki: (Muhakkak Allahü tebareke ve teâlâ hazretleri bir kimseye 5 şeyi hazırlamadan 5 şeyi vermez. Bir kimseye, nimetini arttırmasını hazırlamadıkça şükür vermez. Kabul etmeyi hazırlamadıkça duâ vermez. Affetmeyi hazırlamadıkça istiğfar vermez. Kabul edeceğini hazırlamadıkça tövbe vermez. Karşılığını hazırlamadan sadaka verdirmez.)

Ebû Bekr “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerinden mervidir, buyurdular ki (5 zulmetin 5 ışığı vardır. Dünya zulmettir. Işığı, taattır. Günah zulmettir. Işığı tövbedir. Kabir zulmettir. Işığı, Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullahtır. Ahiret karanlıktır. Bunun ışığı, salih ameldir. Sırat karanlıktır. Işığı, yakındır.) (Münebbihat) dan bizde olan nüshasında, kabir zulmetine ışık, Lâ ilâhe illallah, yazılıdır. Lakin Ebû Bekr “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerinin menakıb-ı şeriflerinde zikir olundu ki Ebû Bekr “radıyallahü teâlâ anh” Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah sözlerini birbirinden ayrı dememiştir. Son menakıbda mufassal beyan olunmuştur. Bu adet-i şerifleri bozulmasın diye, burada da beraber yazıldı. En doğrusunu Allahü teâlâ bilir.

Ömer “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerinden mervidir. Merfu olarak, Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki (Eğer böyle olmasa idi, yani Allahü âlem, bu şahadete magrur olup ibadete ve taate tembellik edip, gevşek davranmasalardı, 5 kimseye şahadet ederdim ki muhakkak onlar Cennet ehlindendir. Birisi, ıyal [çoluk-çocuk] sahibi olan kimse. Birisi, zevci ondan razı olan hanım. O hanım ki mehrini ve çeyizini zevcine hediye eder. Birisi o kimse ki valideyni [anne-babası] ondan razı olur. Birisi o kimse ki günahtan tövbe eder.)

Osman “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerinden mervidir, buyurdu ki (5 nesne müttekiler alâmetlerindendir. Dinini ıslah eden kimseler ile oturmak. Fercinin ve lisanının üzerine galip olmak. Kendisine dünyadan erişen çok şeyi vebal görmek. Ahiretten az bir şey erişirse, onu kendisine ganimet bilmek. Haram olur korkusu ile helalden midesini çok doldurmamak. Başkalarını kurtulmuş, kendisini helak olmuş bilmek.)

Ali “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerinden mervidir, buyurdu ki (5 haslet olmasaydı, insanların hepsi salih olurlar idi. Cahilliğe kanaat etmek. Dünyaya haris olmak. Malın fazlasına cimrilik. Reyde, fikirde ucb, kendini beğenmek.)

 

[ (Münebbihat)  kitabından tercüme olunmuştur. [Bu kitabı İbni Hacer Askalani yazmıştır.] O haberleri ve sözleri beyan ederken, evvela Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin hadis-i şeriflerini nakleder. Sonra Çihar yar-i güzinin o hadis-i şerife muvafık tertibi ile her birinden bir eser (söz) nakleder.]

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler