Sual: Dünyadaki insanlar  dini olarak kaça ayrılırlar?

Cevap: Dünyâdaki insanlar 8 kısımdır.

1) (Sâlih) olan mü’min, müslümân olduğunu söyler. Ehl-i sünnet i’tikâdındadır. Elh-i sünnet i’tikâdında olana (Sünnî) denir. Ehl-i sünnetin 4 mezhebinden birine de uyar. Böylece, her hareketinde islâmiyyete tâbi’ olur. İbâdetlerini kendi mezhebine göre yapar. Harâmlardan sakınır. Bunlarda bir kusûru olursa, şartlarına uygun tevbe yapar. Çocuklarını ilkmektebe vermeden önce, sâlih bir imâma veyâ Kur’ân hocasına gönderir. Onların Kur’ân-ı kerîm okuması, namâz sûrelerini ezberlemesi, ilmihâl öğrenmeleri için çalışır. Bunları öğretdikden sonra, ilkmektebe gönderir. Oğullarını lisede, üniversitedede okutur. İlkokula göndermeden önce, din bilgisi öğrenmeleri, namâz kılmağa başlamaları şarttır. Çocuklarını böyle yetiştirmeyen baba, sâlih müslümân olamaz. Çocukları ile berâber Cehenneme gider. Yapdığı ibâdetler ve haclar, kendisini Cehennemden kurtarmaz. Sâlih mü’min Cehenneme hiç girmez.

2) (Sapık) olan mü’min. Müslümân olduğunu söyler ve müslümândır. Fakat, (Sünnî) değildir. Mezhebsizdir. Yanî i’tikâdı (Ehl-i sünnet) âlimlerinin bildirdikleri gibi değildir. Bunun için, hiçbir ibâdeti kabûl olmaz. Cehenneme girmekten kurtulamaz. ibâdet yapmazsa ve harâm işlerse, bunlar için de ayrıca Cehennemde kalır. Sapık inanışları küfr olmadığı için, Cehennemde sonsuz kalmaz. Şî’îlerin (imâmiyye) fırkası böyledir.

3) (Fâsık) olan mü’min. Müslümân olduğunu söyler ve müslümândır. Hem de Sünnîdir. Yanî, Ehl-i sünnet i’tikâdındadır. Fakat, ibâdetlerin bir kaçını veyâ hiçbirini yapmaz. Harâm işler. Fâsık mü’min, tevbe etmezse veyâ şefâ’ate kavuşmazsa, yâhud Allahü teâlâ afv etmezse, Cehenneme girip yanar ise de, îmânı olduğu için, Cehennemde sonsuz kalmaz.

4) (Aslî kâfir), kâfir çocuğudur. Kâfir olarak büyümüştür. Kâfir olduğunu söyler. Muhammed aleyhisselâmın Peygamber olduğuna inanmaz. Yehûdîler ve hristiyânlar, kitâblı kâfirdir. Komünistler ve masonlar, kitâbsız kâfirdir. Bunlar, kıyâmette tekrâr dirilmeğe de inanmazlar. Putlara, heykellere tapınan kâfirlere (Müşrik) denir. Kâfirler Cehenneme girecek ve sonsuz yanacakdır. Dünyâda yapdığı iyiliklerin hiç biri, âhıretde ona yaramıyacak, onu Cehennemden kurtaramıyacakdır. Ölmeden önce müslümân olursa afv olur. Sâlih mü’min olur.

5) (Mürted), Müslümân iken, dinden çıkan, kâfir olan kimsedir. Müslümân iken yapmış olduğu ibâdetlerin ve iyiliklerin hepsi yok olur. Âhıretde ona fâide vermezler. Tekrâr müslümân olursa, afv olur. Tertemiz mü’min olur.

6) (Münâfık), Müslümân olduğunu söyler. Fakat, müslümân değildir. Başka bir dindedir. Kâfirdir. Müslümânları aldatmak için, müslümân görünür. Münâfık, kâfirden dahâ fenâdır. Müslümânlara zararı dahâ çoktur. Eskiden münâfıklar çoktu. Şimdi yok gibidir.

7) (Zındık), bu da müslümân olduğunu söyler. Fakat, hiç bir dinde değildir. Tekrâr dirilmeğe inanmaz. Sinsi kâfirdir. Müslümânları dinden çıkarmak için, dinleri içerden yıkmak için, küfrünü müslümânlık olarak tanıtır. Kâdîyânîler, Behâîler ve [sahte] Bektâşîler böyledir.

8) (Mülhid), bu da müslümân olduğunu söyler ve kendisini müslümân sanır. İbâdetleri yapar. Harâmlardan sakınır. Fakat, Kur’ân-ı kerîme manâ verirken, Ehl-i sünnet i’tikâdından o kadar çok ayrılmışdır ki, îmânı gideren, küfre sebeb olan inanışları vardır. Şî’îlerin Nusayrî ve İsmâ’îlî fırkaları ve Vehhâbîler böyledir. Kendisini mü’min, Sünnîleri, yanî doğru îmânlıları ise kâfir olarak tanıtmağa çalışır. Mü’mine kâfir diyen kâfir olduğu için, kâfirden dahâ fenâdırlar. Müslümânlara zararları dahâ çoktur.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler