Sadaka-i Fıtr Nasıl Verilir?

Sual: Sadaka-i Fıtr nasıl verilir? Fıkıh kitaplarında bu mesele nasıl ele anlatılıyor? Cevap: Aşağıdaki yazının hepsi, Dürrü’l-muhtar’dan ve bunun haşiyesi olan Reddü’l-muhtar’dan tercüme edilmiştir: İhtiyacı olan eşyadan ve borclarından fazla olarak, zekat nisabı kadar malı, parası bulunan her hür müslümanın, Ramazan bayrâmının 1. günü sabahı, tan yeri aydınlanırken, (Fıtra) vermesi vâcib olur. Daha evvel ve…

Kağıt Paranın Zekatı Verilir Mi?

Sual: Kağıt paraların da zekatı verilir mi? Verilirse nasıl verilir? Cevap: Kağıt paraların zekatını da vermek lâzımdır. Şiîler altın ve gümüşten başka paraların zekatı verilmez, diyorlar. Nur-i Osmaniye kütüphanesi, [1968] numaralı Tatarhaniye kitabının sâhibi “rahmetullahi teâlâ aleyh”, 95. sayfada diyor ki “Gümüş para gibi kullanılan Fülus, yani bakır paraların kıymeti, 200 dirhem gümüş veya 20…

Altın ve Gümüşün Nisabı Ne Kadardır?

Sual: Altın ve gümüşün nisabı ne kadardır? Cevap: Altının nisabı 20 miskaldir. Miskal, ağırlık ölçü birimidir. Ağırlık, uzunluk, hacim, zaman ve kıymet [para] ölçü birimleri, şeri birimler ve örfi birimler olarak, 2’ye ayrılır: Şeri birimler, Peygamberimiz “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” zamanında kullanılan ve hadis-i şeriflerde isimleri geçen birimlerdir. Bunlardan bazılarının miktarları ne kadar olduğunu…

Kaç Türlü Zekat Malı Vardır?

Sual: Kaç türlü zekat malı vardır? Bunlar nelerdir? Cevap: 4 mezhepte de 4 türlü zekat malı vardır: 1) Senenin ekseri zamanında, çayırda parasız otlayan 4 ayaklı hayvanlar. 2) Altın ile gümüş. (Dürr-ül-münteka)nın sâhibi “rahmetullahi teâlâ aleyh” buyuruyor ki “Altın ile gümüşün 12 ayardan ziyâdesi, para olarak kullanılsın, kadınların süsü gibi, helal olarak kullanılsın, erkeklerin altın…

Öşür Nasıl Verilir?

Sual: Öşür (toprak mahsulleri zekatı) vermenin hükmü nedir? Nasıl verilir? Cevap: Öşür vermek de farzdır. Topraktan alınan mahsulün zekatına (Öşür) denir. Borcu olanın da öşür vermesi lâzımdır. İmâm-ı Âzam buyuruyor ki: “Her sebze ve meyve, az olsun, çok olsun, mahsul topraktan alındığı zaman, onda birini, veya kıymeti kadar altın veya gümüşü, müslüman fakirlere vermek farzdır”.…

Zekat Vermeyenlerin Akıbeti Ne Olacak?

Sual: İslamın 5 şartından birisi olan zekat emrini yerine getirmeyenlerin ahvali ne olacak? Cevap:  Riyad-un-nasıhin kitabının sâhibi “rahmetullahi teâlâ aleyh” diyor ki: Emirülmüminin Ali “kerremallahü vecheh” buyuruyor: Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem”, vedâ haccında buyurdu ki “Malınızın zekatını veriniz! Biliniz ki zekatını vermeyenlerin, namazı, orucu, haccı ve cihadı ve imanı yoktur”. Yani, zekat vermeyi vazife…

Hazreti Ömer Müellefe-i Kulub’a Niçin Zekat Vermemiştir?

Sual: Müellefe-i kuluba zekât verilmesi Kur’an-ı kerimin emri iken Hazret-i Ömer’in bunu durdurduğu doğru mudur? Cevap: Kur’an-ı kerimde zekâtın 8 insana verileceği beyan buyuruluyor: Fakirler, miskinler, âmiller (zekât tahsildarları), mükâtep köleler, borçlular, yolda kalmışlar, Allah yolunda mücahede edenler ve müellefe-i kulûb (kalbi islama ısındıracak olanlar) Müellefe-i kulûb, Kureyş’in büyükleri ile Arab kabilelerinin ileri gelenlerinden bazı…

Kitabü’z-Zekat

3– KİTÂB-ÜZ-ZEKÂT “Zekât”, namâzdan sonra ibâdetlerin en efdalidir. Zekâtın Kur’ân-ı kerîmde 82 yerde namâz ile birlikde geçmesi, namâz ile zekât arasındaki çok kuvvetli irtibâtı göstermektedir. “Zekât”, temizlik ve artma manâsınadır. Bereket, medh, senâ-i cemîl ma’nâlarında da kullanılır. Şerî’atde ise, müslümân fakîre malın belli bir kısmını temlik etmek, vermek demektir. Âlimler, zekâta âit meseleleri ve hükümleri…

Kimlere Zekat Verilir?

Sual: Zekat verilen kimsede aranan şartlar nelerdir? Hangi kimselere zekat verilir? Cevap: Zekat, yalnız aşağıda yazılı, 7 sınıfta bulunan müslümanlara verilir. 8. sınıf, Müellefetü’l-kulûb idi. Yani, azılı kâfirlerin şerlerini def’ için bunlara zekat verilirdi. Ebû Bekr “radıyallâhu anh” zamanında buna lüzum kalmadı. Tevbe suresi 60. ayet-i kerimesinde sadece bu 8 sınıf sıralanmaktadır. Bunlar şunlardır; 1)…

Hayvanların Zekatı Nasıl Verilir?

Sual: İslam hukukuna göre hangi hayvanların zekatı verilir? Zekatı verilen hayvanların zekat hesaplaması nasıl yapılır? Cevap: Mevkûfât kitabında buyuruyor ki: “Yılın yarıdan fazlasında parasız çayırda otlayan hayvanlar, üretmek için, [sütü için] olursa, bunlara ‘saime hayvan’ denir. Saime hayvan sayısı, nisâb miktarı olduktan 1 yıl sonra, zekatı verilir. Yün için, yük taşımak için, binmek için olursa,…