Sual: Bir kimse mürted olsa, sonra tövbe etse, önceki ibadetlerinin vaziyeti nedir?

Cevap: Önceki ibadetleri sahihtir. Ancak yeniden hac yapması gerekir. Önceki ibadetlerinin sevabı gider. Mürted iken kılmadığı namazları, tutmadığı oruçları kaza etmez; mürted olmadan evvel kazaya kalmış ibadetleri yerine getirmesi gerekir. İmam Şâfiî’ye göre, ibâdetlerinin sevabı da geri gelir.

 

Sual: İrtidad, süt hısımlığını keser mi?

Cevap: Kesmez. Süt akrabalığı devam eder.

 

Sual: Dârülislâmda mürted olanın katli ne ile sâbit olur?

Cevap: Bu hususta hadis-i şerif vardır. Mahkemede, irtidada sebep olduğu kat’i bir şeyi söylediği veya yaptığı sâbit olur, şüpheleri giderilmeye çalışıldığı halde tevbe de etmezse cezalandırılır.

 

Sual: Şâfiî mezhebine göre, zifaftan sonra, eşlerden biri mürted olursa, sonra iddet içinde tevbe ederse, yeni nikâha lüzum var mıdır?

Cevap: Vardır. İrtidad ile nikâh bozulur.

 

Sual: Mürted, irtidad zamanı içinde faiz, kumar veya İslamiyetin yasak ettiği fâsid, bâtıl alış-veriş yollarıyla kazanç (para, altın, mal vs.) elde etse,  tevbe edip tekrar müslüman olursa, bu ettiği kazançları kullanması helal olur mu?

Cevap: Mürted, kâfir ile aynı statüde değildir. Mürtedin bütün muamelelerin askıdadır. Tevbe ederse, sahih olarak yerine getirilir. Ölürse, öldürülürse, veya dârülharbe kaçarsa, muameleleri iptal olur; mürted olmadan evvelki malları Müslüman vârislerine; mürted iken kazandıkları ise İmam Ebu Hanife’ye göre beytülmâle, İmameyn’e göre Müslüman vârislerine verilir. Fâsid yollarla elde ettikleri ise sahiplerine geri çevrilir.

 

Sual: İslam Devleti’nin kurulmasından evvel mürted olan bir kimseye, İslâm Devleti kurulunca irtidad cezası tatbik edilir mi?

Cevap: Kanunlar geriye yürümez; binaenaleyh ceza verilmez. Bu gibi cezalar ancak dârülislâmda ve kadı hükmettikten sonra tatbik edilir.

 

Sual: Mürted tevbe edip Müslüman olunca yeniden gusletmesi lazım mıdır?

Cevap: Yeni Müslüman olan kimse, daha evvelden cünüb değil ise, gusletmesi müstehabdır. Bazı âlimler bu kişiye gusl gerekmediğini söyler. Zira şeriatla muhatab olmadığı için, cünüb de sayılmaz. Sahih kavil, cünüb kimse, Müslüman olunca, gusletmesinin lazım olduğudur. Değilse müstehab olduğudur. Mürted, tevbe edince, evvelden cünüb ise, mutlaka gusleder. Mürted iken cünüb olmuş ise, yukarıda yeni Müslüman olan gibidir. (Mebsut-i Serahsi)

 

Sual: İslam Devleti’nin kurulmasından evvel mürted olan bir kimseye, İslâm Devleti kurulunca irtidad cezası tatbik edilir mi?

Cevap: Kanunlar geriye yürümez; binaenaleyh ceza verilmez. Bu gibi cezalar ancak dârülislâmda ve kadı hükmettikten sonra tatbik edilir.

 

Sual: Müslüman bir ailede doğup büyüyen bir insanın direkt olarak müslüman olduğu, yani seçim hakkı olmadığı farzedilirse, dinden çıkmak istese ne lazım gelir?

Cevap: Bulûğa, dinden habersiz ve mürted olarak ermişse, cezalandırılmaz. Hür iradesiyle Müslüman olduktan sonra dinden dönen kişi cezalandırılır.

 

Sual: Bir Müslüman, mürted olduğunda, cezadan kurtulabilmek için ben hep ateisttim diyebilir mi?
Cevap: Bunu ispatlaması lazımdır. Müslüman biliniyorsa, kabul edilmez.

 

Sual: Gayrı İslâmî bir hayat yaşarken, sonradan fikirlerim değişti. Namaza başladım. Zevcem, bunu kabul etmediği gibi, pek çoğu İslâmî inanca ters fikirlerinde ısrar etti. Müftülük nikâhımızın bozulduğunu söyledi. Doğru mudur?
Cevap: Müftülük haklıdır. Müslüman bir erkeğin ateist bir kadınla evli olması mümkün değildir. Nikâh zaten bozulmuştur. Dine iyice düşman etmemek için tatlılıkla ayrılmalıdır.

 

Sual: Mürted, İslâmiyet aleyhine propaganda yapmayacağına, kendi hâlinde yaşamak istediğini söylese, yine de hüküm aynı mıdır?
Cevap: Evet. İrtidad bir suçtur; neticesine bakılmaz.

 

Sual: İslam’da bir kişi mürted olduğunda tefrika çıkarmazsa cezalandırılır mı?
Cevap: Sadece mürted olmak suçtur. Ceza için kâfidir. Zaten mürted olmak, İslâmî bir nizamda cemiyette tefrika çıkarmak demektir

 

Sual: Kişi Müslüman bir ailede büyüdüyse 20 yaşına geldiğinde gayrı Müslim olamaz mı?
Cevap: Bulûğa erdiğinde İslamiyet’in esas prensiplerinden haberi yoksa Müslüman sayılmaz. Ama mürted olduğu için cezalandırılmaz. Çünki o zamana kadar anne ve babasına tâbi olarak Müslüman idi; hür iradesiyle İslamiyet’i kabul etmiş değildir.

 

Sual: Mürted tevbe edince, bu zaman zarfındaki namazları kaza etmiyor da, zengin ise haccı neden tekrar ediyor?

Cevap: Haccın vakti, ömrün sonunda haccı yapacak bir zamandır. Vakti gelmeden yaparsa, farz sakıt olur, düşer. Namaz, vaktin çıkışından evvel abdest alıp farzı kılacak kadar bir zamandır. Başında kılarsa farz düşer. Zekâtın vakti, yıl sonundadır. Evvel verirse farz borcu düşer. Mürted olmadan evvel yapılan ibadetlerin vakti bitmiş, farz sakıt olmuştur. Hac ise, fevrî değil, müterahidir. Yani hemen yapılması lazım değil; ömür boyunca yapılabilir. Bu sebeple, vaktin sonu gelmediğinden tekrar yapması icap eder.

 

Sual: Mürtedin çocuğu da mürted sayılır mı?
Cevap: Mürtedin çocuğu kitapsız kâfir sayılır. Bir Müslümanın çocuğu, buluğa erdiğinde dinden haberi yoksa, mürted sayılır. Anne babasının da haberi yoksa, çocuk kitapsız kafir sayılır

 

Tavsiye Yazı –> Küfür Korkusuna Karşı Ne Yapmalı?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler