Hadîs-i şerîfe göre 12 halîfenin kureyşten olacağı bildirilmektedir.

Yazmışsınız ki, hadîs-i şerîfde Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”: (Benden sonra, kureyşten 12 halîfe gelecek) buyurmuştur.

Ehl-i sünnet, bu 12’den 4’ünün hilâfet-i hâssayı derûhde ettikleri, Eshâb-ı kirâmın seçmesiyle halîfe oldukları, diğer 8’inin ise, hilâfete güç ve kuvvetle hâkim olduklarını kabûl ediyor. Şî’a da 12 imâmdan bahsediyor. Bu meselede sizin itikâdınız nedir?

Kıymetli kardeşim! Hak olan doğru olan Ehl-i sünnetin söylediğidir. Biliniz ki, hilâfet lafzı umûmîdir. Zâhirî veyâ bâtınî olur. Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” halîfeleri hem zâhirî hem de bâtınî hilâfeti kendilerinde toplamışdır. Hilâfet işini yürütene halîfe denir. Zâhirî hilâfet güç ve kuvvet sâhibi olmaya bağlıdır. Yanî hilâfet işi, hâkimiyetin şartı olan hazînelere ve kalabalık cemâatlere sâhip olmayı gerektirir. Dört halîfenin 30 yıllık ve hazret-i imâm-ı Hasen’in 6 aylık hilâfetinden sonra, yanî bu mübârek halîfelerden sonra gelen halîfelerden hiçbiri, bu işe kâdir olamadı- lar. Öncekiler gibi yerine getiremediler. Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” halîfeler kureyşdendir diye buyurması da buna işâret etmektedir. Yoksa halîfelik, ehl-i beytten veyâ benî hâşimden buyururdu. Ehl-i sünnet ile şî’anın arasını şöyle cem etmek mümkündür. Zâhir sebeplere bağlı olan dînin zâhirini yayma vazîfesini, o büyük imâmlar “aleyhimürrahme” îfâ etmişlerdir. Nitekim ehl-i sünnet olan tasavvuf ehli 12 imâmın “rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” kutupluğunda müttefîkdirler. Dört halîfenin “rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” mübârek şahıslarında her iki manâ toplanmıştır. Şâm emîri ile hazret-i imâm-ı Hasen “radıyallahü anhümâ” arasında sulh olduktan sonra, sâhibüzzamân hazret-i imâm-ı Mehdî zamânına kadar bâtınî, hilâfet bu büyüklere geçti. Sâhibüzzamân hazret-i Mehdî’nin şahsında da her iki manâ tahakkuk edecek. Zâhirî hilâfet diğer halîfelerde olacak. Fakat bu durumda 12 imâmın tayîninde tekellüf, sıkıntı olacak. Vesselâm.

 

Sonraki Mektup –> 20. Mektup

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler