Sual: Bıyığın İslâmiyetteki yeri nedir? İmam Şâfiî’den gelen, bıyıksız bir erkeğe bakmak mekruh rivayeti doğru mudur? Bir erkeğin bıyıksız olması mahzurlu mudur? Menfi bir intiba uyandırmamak maksadıyla bıyık kesmek câiz midir?
Cevap: Hazret-i Peygamber, “Bıyığınızı kırkınız, sakalınızı uzatınız” buyurmuştur. Bıyıkların, kaş uzunluğunda olması sünnettir. Bıyık da sakal gibidir. Sakalı kesmeyi özür haline getiren sebepler varsa, bıyık da kesilebilir. Mamafih bu zamanda çok yadırganmamaktadır. İmam Şâfiî’den rivayet edilen sözün mânâsı başkadır. Henüz bıyığı bitmemiş parlak genç oğlanlara bakmamak hususundadır.

 

Sual: Bıyığın kısaltılması mı, tamamen kazınması mı sünnettir?
Cevap: Hadis-i şerifte “Bıyığınızı kırkınız, sakalınızı uzatınız” buyuruldu. Bıyıktaki kırkmanın mikdarı kaş; sakaldaki uzunluğun mikdarı ise alt dudak altından bir tutam (dört parmak) olarak bildirildi (Berika). Bazıları “Bıyığınızı kırkınız!” hitabını kazımak; “Sakalınızı uzatınız” hitabını da salıvermek olarak anlamaktadır.

Bıyığın kısaltılması mı, yoksa tıraş edilmesi mi sünnettir meselesi ihtilâflıdır. Müteahhirîn ulemâsından bazılarına göre mezhepin görüşü, kısaltılması istikametindedir. Bedâyi sahibi, “Sahih olan budur.” demiş; Tahâvî; “Kısaltmak iyidir, tıraş etmekse daha iyidir” ifadesini kullanmıştır. Nehr ise bunu üç imama nisbet eder. Feth sahibi diyor ki: “Kısaltmanın tefsiri, bıyıkların dudak kenarlarından alarak kısaltmasını temin etmektir.” Hidâye sahibinin sözüne göre ise, bıyıklarını dudakları hizasında bırakmaktır. Bıyıkların iki ucuna gelince: Bazılarına göre bunlar bıyıktan, bazılarına göre sakaldandır. Bu takdirde onları terk etmekte (salıverip uzatmakta) beis yoktur, diyenler olmuş; mekruh olduğunu söyleyenler de bulunmuştur. Çünki bunda Ehl-i Kitab’a benzemek vardır. Bu söz doğru olmaya lâyıktır. Bahr sahibi Tahâvi’nin söylediğini tercih etmiştir. (İbni Abidin-Hacda Cinâyetler bahsi)

Böyle olmakla beraber bıyıktan dudağın en yüksek kenarına eşit olacak kadar kesmek icmâ ile sünnettir. Şu halde bıyık kazımak bid’atdir. (İbni Abidin-Cuma Namazı Bahsi)

Bıyığı kazımak değil, kırkarak kısaltmanın sünnet olduğuna binaen, fıkıh kitaplarında bıyığın altındaki yerinin yıkanması; harbde gâziler için bıyığın uzatılmasının düşmanın gözünde heybetli görünmeye sebep olduğu için mendub olduğu, bıyık yağlamanın müstehab olduğu, birinin bıyığını kesenin diyet ödeceği gibi hükümler yer alır.

 

Sual: Bıyık kazımak caiz midir?

Cevap: Özürsüz kazımak mekruh; sünnet niyetiyle kazımak bid’attir.

 

Tavsiye Yazı –> Sakal Kazımak Caiz Mi?

Tavsiye Yazı –> Sakala Dair Sualler

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler