Sual: Enver Şah Keşmîrî kimdir? Ehli sünnet midir? Kitapları faydalı mıdır?

Cevap: Enver Şah Keşmirî, Hindistan’ın Diyobend ekolüne mensup bir muhaddistir. Ehli sünnettir. Hanefi mezhebine mensuptur.  Kadıyanilerle mücadelesi meşhurdur. 1933 senesinde vefat etti. Kitapları ilim ehli içindir, avam için değildir. Mesela Sünenü Tirmizi’yi Mearifü’s-Sünen adıyla şerhetmiştir. Burada İbn Teymiyye’yi mezhep imamları derecesine çıkararak, fikirlerine yer vermiştir. Birinci cildde ruhun madde olduğunu söyleyerek, İmam-ı Gazali’nin madde değildir demesini felsefeye kaymakla itham etmiştir. Hâlbuki, çok övdüğü Şâh Veliyyullah-ı Dehlevî, İzâletü’l-hafâ kitâbının 2. cildinde, İmam Gazâlî’nin fıkh âlimi olduğunu, 5. yüzyılın müceddidi olduğunu bildirmekte, onu çok övmektedir. Kitabı neşreden talebesi Yusuf Benuri, 6. cildin 149. sayfasında, İbni Teymiyye’nin kendi mezhep imamı olan Ahmed bin Hanbel’den ayrılarak zahirilik yolunu tuttuğunu, birçok usul ve füru meselesinde Ehl-i sünnet âlimlerinden ayrıldığını, asrının âlimleri ve sonra gelenlerin ona reddiyeler yaptığını söyleyerek hocasının sözlerini kibarca tenkit etmiş, kitabın kıymet kazanmasını sağlamıştır.

Hindistân âlimlerinden, şeyh Muhammed Enver şâh Keşmîrî, Kâdiyânîleri red için, Akîdetü’l-islâm fî hayât-i Îsâ aleyhisselâm, İkfârü’l-mülhidîn ve Hâtemü’n-nebiyyîn kitâblarını yazmıştır. Bu kitapların ön sayfalarında çeşitli âlimlerin takrîz ve methiyeleri vardır. Bunlar arasında, Karaçi’deki Medrese-i islâmiyye müderrislerinden seyyid Muhammed Yûsüf Benûrî, Muhammed Enver şâhın hayâtını ve salâhını uzun yazmıştır. Burada, asrının derin âlimi, Osmânlı devletinin son şeyhülislâmı Mustafâ Sabrî efendinin “rahmetullahi teâlâ aleyh” Mevkıfu’l-’ilm ve’l-’akl ve’d-dîn kitâbının, 3. cildi, 327. sayfasında, Hindin büyük âlimi Muhammed Enver şâhı görüp hayrânı olduğunu yazdığını da bildirmiştir.

Tavsiye Yazı –> İsbatü’n-nübüvve kitabı (İmam Rabbani hazretleri)

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler