Enver Şah Keşmiri Kimdir?

Sual: Enver Şah Keşmîrî kimdir? Ehli sünnet midir? Kitapları faydalı mıdır? Cevap: Enver Şah Keşmirî, Hindistan’ın Diyobend ekolüne mensup bir muhaddistir. Ehli sünnettir. Hanefi mezhebine mensuptur.  Kadıyanilerle mücadelesi meşhurdur. 1933 senesinde vefat etti. Kitapları ilim ehli içindir, avam için değildir. Mesela Sünenü Tirmizi’yi Mearifü’s-Sünen adıyla şerhetmiştir. Burada İbn Teymiyye’yi mezhep imamları derecesine çıkararak, fikirlerine yer…

Babanzade Ahmed Naim Efendi Kimdir?

Sual: Babanzade Ahmed Naim Efendi kimdir? Cevap: Mustafa Zihni paşanın oğludur. Babanzade adı ile meşhurdur. 1290 [m. 1872] da tevellüd, 14 Ağustos 1352 [m. 1934] de kalp sektesinden vefât etti. Edirnekapıdadır. Galatasaray Lisesinde ve mülkiye mektebinde okudu. Orta boylu, sakallı idi. Galatasaray’da ders verdi. Felsefe üzerinde fransızcadan tercümeler yaptı. 1346 [m. 1928] da (Buhârî hülâsası)nı…

Hüseyin Hilmi Işık Efendi Kimdir?

Sual: Hüseyin Hilmi Işık Efendi kimdir? Cevap: Hüseyin Hilmi Işık Efendi (rahmetullahi aleyh), 1329 hicrî yılına rastlayan 1911 senesinde Mart ayının 8. günü, güzel bir bahâr sabâhı, İstanbul’da Eyyûb Sultân’da Servi mahallesi, Vezîrtekke sokağı, Şifâ yokuşunda 1 numaralı evde tevellüd etti. Babası Sa’îd Efendi ve dedesi İbrâhîm Pehlivân, Plevne’nin Lofca kasabası, Tepova köyünden, annesi Âişe…

Yusuf Nebhani Kimdir?

Sual: Son devir İslam alimlerinden olan Yusuf Nebhani hazretlerinden biraz bahseder misiz? Cevap: Yusuf bin İsmail bin Yusuf Nebhani, 1849’da Hayfa’da Eczim karyesinde tevellüd, 1932’de Ramazan ayında Beyrut’ta vefât etti “rahime-hullahü teâlâ”. 14. asrın büyük âlimlerindendir. Camiul-ezher’i bitirdi. Şam’da kadı, Beyrut’ta hukuk mahkemesi reisi oldu. Çeşitli şehirleri ve İstanbul’u ziyaret etti. Medine’de vehhâbîliği yakından incelemek…

Said Ramazan el-Buti Kimdir?

Sual: Said Ramazan el-Buti kimdir? Ehli sünnet midir? Kitapları güvenilir mi? Cevap: Muhammed Said Ramazan el-Butî, 1929’da Cizre’nin Celeka köyünde dünyaya geldi. Botan aşiretinden bir Kürt olan babası Molla Ramazan (1888-1990), aynı zamanda Nakşî şeyhiydi. Ailesi, 1934 senesinde hükümetin din aleyhtarı icraatından kaçarak Şam’a, Kürt mahallesi Rükneddin’e yerleşti. Tek oğlu Muhammed Said, meşhur Şâfiî âlimi…

Ömer Nasuhi Bilmen ve Eserleri

Sual: Ömer Nasuhi Bilmen’in Hukuk-ı İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu adlı eserini tavsiye eder misiniz? Cevap: Merhum Ömer Nasuhi Bilmen, son devirde yetişmiş büyük âlimlerdendir. İstanbul müftisi iken, Hazret-i Muaviye’ye hakaret eden Şemseddin Yeşil’i vaizlikten atmış; üstelik bu ithamlara cevap mahiyetinde “Ashab-ı Kiram Hakkında Müslümanların Nezih İtikadları” adında kıymetli bir eser kaleme almıştır. Büyük İslâm…

Vehbe Zuhayli kimdir?

Sual: Vehbe Zuhayli hakkında malumat verebilir misiniz? Cevap: Vehbe Zuhayli, zamanın en meşhur İslâm hukukçularındandır. 1932’de Şam yakınlarında dünyaya geldi. Şam ve Kahire ulemasından hususî tahsil gördü. Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesi’ni, Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi’ni, Aynüşşems Üniversitesi’nin Arab Dili ve Edebiyatı Fakültesi ile Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Kahire Üniversitesi Hukuk Fakültesinde şeriat sahasında doktora yaptı. Şam’da…