Sual: Babanzade Ahmed Naim Efendi kimdir?

Cevap: Mustafa Zihni paşanın oğludur. Babanzade adı ile meşhurdur. 1290 [m. 1872] da tevellüd, 14 Ağustos 1352 [m. 1934] de kalp sektesinden vefât etti. Edirnekapıdadır. Galatasaray Lisesinde ve mülkiye mektebinde okudu. Orta boylu, sakallı idi. Galatasaray’da ders verdi. Felsefe üzerinde fransızcadan tercümeler yaptı. 1346 [m. 1928] da (Buhârî hülâsası)nı tercüme ve iki cildini neşretti. Dar-ül-fünun’da 22 sene profesörlük yaptı. 1351 [m. 1933] de darülfünun lağv edilince, kıymeti bilinmeyerek açıkta bırakıldı. Tam ve halis müslüman idi. Arabî ve fransızca iyi bilirdi. Felsefe alimi idi. Tevfik Fikret’le Abdullah Cevdet’in İslam düşmanlıklarını hiç beğenmezdi. Kuru mütercim değil, mütefekkirdi. Tevfik Fikret için “Mânevî en büyük destekten mahrum, bedbaht, ölmeye mahkum bir kimsedir” derdi. Garb filozoflarından iki üç kimseden başka hiçbir filozofun ulûhiyyeti inkâr etmediğini söylerdi. Tevfik Fikret’in niçin dalâlete düştüğüne şaşardı. Onu felsefede olgunlaşmamış sayardı. Ahmed Naim Bey’in eserleri şunlardır; (Ahlak-ı İslâmiyye esasları), (Buhârî tercümesi), (Dava-yı kavmiyet), (Felsefe dersleri), Nevevi’nin (Hadis-i erbain) i tercümesi, (İlm-ün-nefs) [psikoloji], (Mantık), (Temrinat) ve sairedir.

Tavsiye Yazı –> İmam-ı Rabbani Hazretlerinin Kitapları nelerdir?

Tavsiye Yazı –> Seyyid Abdülhakim Efendi’nin Eserleri Nelerdir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler