Sual: Cuma günü neler yapmak lazım. Bu mübarek günü nasıl değerlendirmeli?

Cevap: Bir hadis-i şerifte cuma günü için buyuruldu ki: “Şüphesiz bu, Allah’ın Müslümanlara tahsis ettiği bir bayram günüdür. Cumaya gelecek kimse yıkanmalı, varsa güzel koku sürünmelidir; ayrıca misvak kullanmanızı da tavsiye ederim.” (İbn Mâce)

Bu mübarek günü değerlendirmek için yapılması gereken hayırlı amellerden bazıları şunlardır:

1) Cu­ma­yı Per­şem­be gü­nün­den kar­şı­la­mak. Mesela, yeni ve temiz elbiseyi hazırlamalı, işleri bitirip Cumayı ibadetle geçirmeye gayret etmeli. Perşembe ikindiden sonra tesbih ve istiğfar eylemeli.

2) Cu­ma gü­nü gusül ab­des­ti al­mak.

3) Ba­şı tıraş et­mek. Sa­ka­lın bir tu­tam­dan faz­la­sı­nı ve tır­nak­la­rı kes­mek. Te­miz el­bi­se giy­mek.

4) Tebkir yani Cu­ma na­mazı­na müm­kün ol­du­ğu ka­dar er­ken git­mek. İlk müslümanlar, çok sevap kazanmak için Cuma namazına, karanlıkta camiye giderlerdi. İlk terkedilen sünnet budur.

5) Ön sa­fa geç­mek için, ce­mâa­tin omuz­la­rın­dan aş­ma­ma­k­.

6) Câ­mide na­maz kı­la­nın önün­den geç­me­mek.

7) Ha­tip efen­di min­be­re çık­dık­tan son­ra hiç bir şey söy­le­me­mek, ko­nu­şa­na işaret ile bi­le ce­vap ver­me­mek ve eza­nı tek­rar­la­ma­mak.

8) Cu­ma na­mazın­dan son­ra Fâ­ti­ha, Kâ­fi­rûn, İh­las, Fe­lâk ve Nâs sû­re­le­ri­ni 7 ker­e oku­mak,

9) İkin­di­ye ka­dar câmide ka­lıp, ibâ­det et­mek.

10) Ehl-i sün­net âlim­le­ri­nin ki­tapla­rın­dan an­la­tan âlim­le­rin der­sin­de, va’zın­da bu­lun­mak.

11) Cu­ma gü­nü­nü, hep ibâ­det i­le ge­çir­mek. Cuma günü yapılan ibâdetlere en az, iki kat sevap verilir. Cuma günü işlenen günahlar da, iki kat yazılır.

12) Cu­ma gü­nü sa­le­vât-ı şe­rî­fe ge­tir­mek.

13) Kur’ân-ı ke­rîm oku­mak. (Kehf sû­re­si­ni oku­ma­lı­dır.)

14) Sa­da­ka ver­mek.

15) Ana-babayı veya bunların ve salih müslümanların ve Evliyanın kabirlerini ziyaret etmelidir.

16) Evin ye­mek­le­ri­ni bol ve tat­lı yap­mak.

17) Çok na­maz kıl­mak. (Ka­za­ya kal­mış na­ma­zı olan­lar, kazâ na­mazı kıl­ma­lı­dır.)

Cuma günleri ve hergün şu istigfâr duâsını çok okumalıdır: Allahümmagfir lî ve li âbâî ve ümmehâtî ve li ebnâî ve benâtî ve li ihvetî ve ehavâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-zevcetî ve ebeveyhâ ve li-esâtizetî ve lil-mü’minîne vel-mü’minât vel hamdü-lillâhi Rabbil’âlemîn!” [Allahım beni, babalarımı, annelerimi, oğullarımı, kızlarımı, erkek ve kız kardeşlerimi, amcalarımı, halalarımı, dayılarımı, teyzelerimi, zevcemi ve onun anne-babasını, hocalarımı ve bütün mümin erkek ve kadınları bağışla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.]

 

Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Kitabını Okumak İçin Tıklayınız.

Tavsiye Yazı —>  Mübarek gün ve geceler nasıl ihya edilir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler