İslam Hukukunda Norm Sıralaması Var Mıdır?

Sual: İslâm hukukunda hukuksal norm sıralaması, öncelik sıralaması ne şekilde yapılabilir? Nasıl ki anayasa, kanunlar, yönetmelikler, mahkeme ictihatları arasında belirli bir sıralama, öncelik veya üstünlük sözkonusu ise, bunu İslâm hukukunda nasıl gerçekleştiriyoruz? Tabiî ki âyetler ile hadîsler arasında bir sıralamadan bahsedilebilir. Lakin sözgelimi âyetler arasında belirli bir öncelik-tekaddum etme hâdisesi sözkonusu mudur? Hani anayasanın değiştirilemez…

Nassın İktizası, İltizamı, İbaresi, İşareti ve Delaleti Nedir

Sual: Nassın iktizası, iltizamı, ibaresi, işaresi, delaleti ne demektir? Cevap: Kur’an-ı kerîmdeki ahkâm 3 kısımdır: Birinci kısım hükümleri ilim ve akıl sahibi kimseler nassın mantuku (söylenişi) ile, bir başka deyişle, nassın ibâresi, işâreti, delâleti, tazammunu, iltizâmı ve iktizâsı ile kolayca anlayabilir. Yani her âyette bu 6 cihetten çeşitli mânâ ve hükümler vardır. Bunu tefsir ilmi…

Safer Ayı Uğursuz Mudur?

Sual: Safer ayının uğursuz olduğu doğru mudur? Cevap: İslâmiyette uğursuzluk itikadı yoktur. Yani İslâm dini her türlü uğursuzluğu reddeder. Safer ayının uğursuzluğu, Câhiliye devrinden kalma bir itikaddır. Nitekim Buhârî’de geçen bir hadîs-i şerifte, “Kuş ötmesinden uğursuzluk hükmü çıkarılamayacağı gibi, Safer ayının da uğursuzluğu yoktur” buyurulmuştur. Eskiden Muharrem ayı, haram aylardan olduğu için bu ayda savaşılmazdı.…

Muska Taşımak Sünnet Mi?

Sual: Üzerinde muska taşımanın sünnette delili var mıdır? Cevap: Ukbe bin Mâlik rivayet ediyor: Resulullah aleyhisselâma muska yazdığımızı arzettik. O da yazdığınız muskaları bana getirin. Bunlarda şirk olmadıkça, beis yoktur, buyurdu. Bu, Müslim ve Ebû Dâvud’da vardır. Kur’an-ı kerimin her harfi şifa olduğuna göre, bunu okumak ve üzerinde bulundurmak da faydalıdır. İbni Âbidin’de diyor ki:…

Çocuğu Namazda Kucağına Almak Mekruh Mu?

Sual: Resululllah aleyhisselâmın namaz kılarken küçük çocuk olan torunlarının yanında koşturup sırtına çıktığı rivayeti doğru mudur? Cevap: Namazda çocuğu kucağına almak mekruhtur. Amel-i kesir ile yaparsa, namazı bozar. Çocuk kendiliğinden gelip çıkar ve kendisi az hareketle indirirse, zararı yoktur. Resulullah’ın evi, Mescid’in bitişiğinde idi. Kapısı da deri bir perde ile örtülü idi. Bu kapıdan mescide…