Cin Var mıdır? Cinlere İnanmamak Küfür müdür?

Sual: Cin var mıdır? Bazı insanlar görmediğimiz şeye inanmayız diyorlar, bu küfür müdür? Cevap: Melekler gibi Cinnin de varlığına inanmayan kâfir olur. Eski felsefecilerden bir kısmı, Kaderiye [yani mutezile] fırkasının çoğu ve zındıklar, Cin ve şeytanlara inanmadı. Cin, zeki dahi insan demektir. Şeytanlar da, kötü kimseler demektir dediler. Din kitaplarını okumayan ve İslam âlimlerinin sözlerini…

Şeytan Nasıl Yaratılmıştır?

Sual: Şeytan nasıl bir varlıktır? Nasıl yaratılmıştır? Cevap: Kibir ve gurûru sebebiyle, Allahü teâlânın; “Âdem’e secde ediniz” (Bakara sûresi: 34) emrine isyân edip. O’nun rahmetinden uzaklaştırılan iblisin ve buna tâbi olanların sıfatına şeytan denir. Şeytan kelimesinin; birine muhâlefet etmek, toprağa girmek, iple bağlamak gibi mânâları vardır ve uzak olmak, uzaklaşmak mânâsına kullanılan “Şe-ta-ne” kelimesinden türemiştir. Bâzıları…

Şeytanın Maksadı Nedir?

Sual: Şeytanın bu dünyada maksadı nedir? Onun şerrinden korunmak için ne tavsiye edersiniz? Cevap: Mu’az bin Cebel (radıyallahü anh) Abdullah ibni Abbâs’dan naklederek rivâyet etti. Abdullah bin Abbâs buyurdu ki: Bir gün Ensârdan birinin evinde Resûlullah‘la (sallallahü aleyhi ve sellem) birlikte bulunuyorduk. “Ey ev sâhibi! İçeridekiler! İçeri girmem için bana izin verir misiniz, görülecek işim…

Şeytan Değişik Şekillere Girebilir mi?

Sual: Şeytan değişik suretlere girerek insana zarar verebilir mi? Cevap: Şeytan ilk insandan beri âdemoğullarını yeryüzünde de rahat bırakmamakta, çeşitli sûret ve şekillere girerek onlara vesvese vermekte ve kötülüklere teşvik etmektedir. Şeytan, sâdece sevgili Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) sûretine giremez. Sahîh-i Buhârî ve Müslim’de zikredilen, Ebû Hüreyre’den (radıyallahü anh) rivâyet edilen hadîs-i şerîfde, Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi…

Şeytandan Korunmak İçin Ne Yapmalı?

Sual: Şeytanın şerrinden korunmak için neler yapılmalı? Cevap: Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmin Bakara sûresi 168. âyetinde meâlen; “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerden helâl ve temiz olmak şartıyla yiyin, şeytanın izini tâkib etmeyin. Çünkü, o hakîkaten sizin için apaçık bir düşmandır” ve Mâide sûresinin 91. âyetinde meâlen; “Muhakkak şeytan, şarabda ve kumarda aranıza kin ve düşmanlık düşürmek, sizi Allah’ı anmaktan ve namaz kılmaktan…

Cin Hakkında

Aşağıdaki yazı, Osmanlı padişahlarının 36.sı, sonuncusu, sultan Muhammed Vahideddin Han “rahmetullahi teâlâ aleyh” zamanında, medresetü’l-mütehassısinde tasavvuf müderrisi olan Seyyid Abdülhakîm Arvasi Efendi’nin “rahmetullâhi aleyh” (Keşkül) ismindeki kitabından alındı. Keşkül basılmamıştır. Cin var mı, diye soranlara, acele cevap vermek icap eder. Çünkü, Cinnin var olmasında şüphe etmek, pek tehlikelidir. Cevap olarak, İslam âlimlerinin sağlam kitaplarından çıkardığım,…

Cinler İnsanlara Büyü Yapar Mı?

Sual: Cinlerin insanlara büyü yaptıkları doğru mudur? Bunlardan korunmak için ne tavsiye edersiniz? Cevap: Cinlerin insanlarda yaptıkları hastalıklara (Sihir=Büyü) denir. Müslüman olan cinlerin insanlarla bir alakası yoktur. Bunlar, yalnız ibâdet ederler. Ehl-i sünnet âlimleri bunları tanır. Arkadaş olurlar. Sâlih insanlar gibi görünür. Sohbet ederler. Bunlardan insanlara zarar gelmez. Kâfir olan cinler, insandan ayrılmazlar. Cinler her…

Cin Tasallutundan Nasıl Kurtulurum?

Sual: Cin tasallutundan kurtulmak için nasıl bir tedbir almak lâzımdır? Cevap: Bu hususta muteber eserlerde hülâsaten şu bilgiler bulunmaktadır: Cinden kurtulmak için en iyi 10 çâre şunlardır: 1- E’ûzü Besmele ile Fâtiha sûresi okumalıdır. 2- E’ûzü Besmele ile iki Kul-e’ûzüyü okumalıdır. 3- E’ûzü Besmele ile Bekara sûresini okumalıdır. 4- E’ûzü Besmele ile Âyetelkürsî okumalıdır. 5-…

Cin Mektubu Uydurma Mı?

Sual: Cin mektubu denilen ve cinlerin zararına karşı Hazret-i Peygamberden nakledilen rivayetin uydurma olduğunu İbnü’l-Cevzî söylüyor. Ne dersiniz? Cevap: İbnü’l-Cevzî, el-Mevduat kitabında (III/169), “Bunun uydurma olduğunda hiç şüphe yoktur” diyerek değerlendirmiştir. Ancak, Hazînetü’l-Esrâr adlı kitapta, sar’a hastasının tedavisi bahsinde bu mektuptan bahsediliyor. İmâm Beyhekî Delâilü’n-Nübüvve ve İmâm Kurtubî Tezkire kitabında anlatıldığı üzere, eshab-ı kiramdan olup…

Cinlere Nasıl İnanmalıyız?

Sual: Cin nedir? Cinlere nasıl inanmalıyız? Cevap: Her şekle girebilen, ateşin alev kısmından yaratılmış, gözle görülmeyen mahlûklar. Lügatta cin, cinnet, cinân, cennet, cenân ve cenin gibi Arapçada (C, N) harfinden meydana gelen kelimeler “örtülü” demektir. Cennet denilen yer, meyveler, çiçekler, güzel kokularla örtülü olduğundan, bu isim verilmiştir. Delilere, mecnûn denilmesi de, aklı örtülü olduğundandır. Cin…