İmanın Sıfatları

Ehl-i sünnet âlimleri diyor ki imanın sıfatları 6’dır: AMENTÜ BİLLAHİ:  Ben Allahü azim-üş-şanın varlığına ve birliğine inandım, iman ettim. Allahü azim-üş-şan, vardır ve birdir. Şeriki ve naziri yoktur. (Ortağı ve benzeri yoktur). Mekandan münezzehtir. (Bir yerde değildir). Kemal sıfatlarıyla muttasıftır. Kemal sıfatları vardır. Ve noksan sıfatlardan beridir. Onda bulunmaz. Kemal sıfatlar, Allahü azim-üş-şanda bulunur. Noksan…

Ashab-ı Kiramın Faziletleri Bahsi

FEZAİL-İ ASHÂB BAHSİ Bütün Sahabenin içinde, Resûlullahın 4 halifesi “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în” diğerlerinden üstündür. Cümlesinin hilafet müddeti, 30 senedir. [Ashâb-ı kiramın “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în” hepsinin Cennete gidecekleri bildirildi. Hiç birine dil uzatmak caiz değildir.] Ve dahi, Evliyanın kerameti haktır, doğrudur. Cümle Velilerin efdali, en üstünü, hazret-i Ebû Bekr-i Sıddık’tır “radıyallahü teâlâ anh”. Hilafeti…

Müminin Evsafı

Mü’minin Evsafı (Vasıfları) Müminin müminde 7 hakkı vardır: 1) Davetine gitmek, 2) İyadetine [Hasta olunca ziyaretine] gitmek, 3) Cenazesine gitmek, 4) Nasihat etmek, 5) Selam vermek, 6) Bir zalimin elinden kurtarmak. Aksırdıkta (Elhamdülillah)  deyince, (Yerhamükellah)  demek. Müminin hayırlısı, 6 haslet bulunandır: İbadet eder. İlim öğrenir. Fenalık yapmaz. Haramlardan sakınır. Kimsenin malına göz dikmez. Ölümü hiç…

İftitah Tekbirinin Faziletleri

İFTİTAH TEKBİRİNİN FEZAİLİ Ve dahi, bir kimse iftitah tekbirini imam ile beraber alsa, sonbahar günlerinde ağaçların yaprakları, rüzgar estikçe ne şekilde dökülürse o kişinin günahları da öylece dökülür. Bir gün, Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” namaz kılarken, bir kimse sabah namazında, iftitah tekbirine yetişemedi. Bir kul azad etti. Badehu, gelip Resûlullaha “sallallâhü aleyhi ve sellem”…

Abdest Bahsi

Abdestin farzları Hanefide 4, Malikide 7, Şâfiîde ve Hanbelide 6’dır. Hanefide: 1) Yüzünü yıkamak. 2) Kolları dirsekleri ile birlikte yıkamak. 3) Başının dört bölükten bir bölümüne meshetmek. 4) Ayaklarını topuk kemikleri ile birlikte yıkamak. Ve dahi, abdest 4 nev’dir (çeşittir): Biri farz, biri vâcip, biri sünnet, biri mendubdur. Farz olanı, dörttür: Mushaf-ı şerifi tutabilmek için…

Küfre Sebep Olan Şeyler

Küfür [Allaha düşman olmak] üç nev’dir (çeşittir): Küfür-i inadi, küfür-i cehli, küfür-i hükmi. Küfr-i inadi, Ebû Cehil ve Firavun ve Nemrud ve Şeddad küfrü gibi, dini, imanı bilerek, inanmamak olup bunlar Cehennemliktir demek caizdir. Küfr-i cehli, kâfirlerin avamına, bu dinin hak olduğunu bilir ve ezan-ı Muhammedi okunur iken, işitirler de, gel müslüman ol, desen, biz…

Ölüm Hallerine Dair

Ey biçareler, siz ölümden kaçarsınız. Filan öldü, ben dahi onun yanında bulunacak olursam, bana dahi, bulaşır dersiniz. Ve taun, bulaşıcı hastalık filan mahalleye geldi diyerek, başka yere kaçarsınız. Bu itikat dahi, haramdır. Hastalık, Allahü teâlâ isterse bulaşır. Ey biçareler, nereye kaçarsınız! Ölüm size vaat olunmuştu. Ecel ileri gitmez! Hallak-ı âlem size, eceliniz geldikte, göz açıp…

Gusül Babı

Guslün farzları Hanefide 3, Malikide 5, Şâfiîde 2 Hanbelide 1’dir. Hanefide: 1- Bir kere ağzına su vermek. Dişlerin arasını ve diş çukurunun içini ıslatmak farzdır. 2- Bir kere burnuna su vermek. 3- Bir kere cemii bedenini yıkamaktır. Bedenin, ıslatmasında haraç olmayan yerlerini yıkamak farzdır. Bedenin bir yeri, zaruri olan, yani insanın yapmadığı, yaratılışta bulunan bir…

İmanın Tafsiline Dair

İmanın tafsili 12’dir: Rabbim, Allahü teâlâdır. Delilim Bakara sûresi 163. âyet-i kerimedir. Nebim, hazret-i Muhammed “aleyhisselâm”dır. Delilim, Feth sûresi 28 ve 29. âyet-i kerimelerdir. Dinim, din-i İslamdır. Delilim, Allahü teâlânın Âli-i İmrân sûresi 19. âyet-i kerimesidir. Kitabım, Kurân-ı azim-üş-şandır. Delilim, Bakara sûresi 2. âyet-i kerimesidir. Kıblem, Kâbe-i şerıftır. Delilim, Bakara sûresi 144. ayetidir. İtikatta mezhebim,…

Ahkam-ı İslamiyye Bahsi

İslam dininin bildirdiği emirlere ve yasaklara (Ahkâm-ı İslâmiyye)  veya (İslamiyet)  denir. Ahkâm-ı İslâmiyye (ahkâm-ı şeriyye) 8’dir: Farz, vâcip, sünnet, müstehab, mubah, haram, mekruh, müfsid.  Farz odur ki onu Allahü azim-üş-şan buyurmuş ola. Ve buyurduğu şüphesiz delil ile belli olmuş ola. Yani âyet-i kerimeden açıkça anlaşılmış ola. İnanmayan, ehemmiyet vermeyen kâfir ola. İman, Kuran, abdest almak,…