Bütün Malını Sadaka Vermeyi Adamak Caiz midir?

Sual: Bütün malını tasadduk etmeyi (sadaka vermeyi) adayan kimse ne yapar? Böyle bir adak sahih midir? Cevap: Bir kimse “Malik olduğum her şey fakirlere sadakadır” derse, kıyasen sahip olduğu altın gümüş türünden malları ile zekata tabi mallarını ve sâime olan hayvanların tamamını sadaka olarak vermesi gerekir. Ancak istihsanen gayrı menkul mal, köle ve benzeri malların…

Tövbe Kaç Çeşittir?

Sual: Tövbe kaç kısımdır? Cevap: Tevbe 2 kısımdır: Birincisi: Allah hakkına tecavüz eden günahlara tövbedir. Farzları ve vacibleri terk etmek, Allah’ın haram kıldığı şeyleri yapmak bu günahlardandır. Mesela, namaz kılmamak, zekât vermemek böyledir. Bu günahları yapan müminler, tövbe-i nasuh (samimi ve sahih tövbe) ile tövbe ettikleri zaman, Allah affeder. Tahrim suresinin 8. ayetinde mealen: “Ey…

Hazreti Ali Hakkında Ayet-i Kerimeler

Sual: Hazreti Ali “radiyallahu anh” hakkında nazil olmuş ayet-i kerimeler nelerdir? Cevap: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Hazret-i Alinin “radıyallâhu anh” şan-ı şeriflerinde olan âyet-i kerimeler beyanındadır. 1) Bazı âlimler derler ki Emir-ül müminin hazret-i Ali “radıyallâhu anh” mescitte namaza durmuştu. Bir dilenci duâ  etti. Bir şey istedi. Hazret-i Ali rükua varmış idi.…

Peygamber Efendimizin Hazreti Ali’ye Nasihatleri

Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Emir-ül müminin Ali bin Ebû Talib “kerremallahü vecheh” rivayet buyurmuşlardır. Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” beni huzur-u şeriflerine çağırdı. Buyurdular ki: Ya Ali! Sen bana Harun aleyhisselâmın Musa aleyhisselâma olduğu gibisin. Fakat benden sonra Resûl gelmez. Sana vasiyet ederim, dinleyip, ezberlersen, şükür edenlerden olursun ve şehit olursun.…

Hazreti Osman Hakkında Hadis-i Şerifler

Sual: Hazreti Osman “radiyallahu anh” hakkında hadis-i şerifler nelerdir? Cevap: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Hazret-i Osman’ın “radıyallâhu anh” üstünlükleri hakkında bildirilen hadis-i şerifler ve haberler hakkındadır: 1) İsnad ile Ebû Karfesadan “radıyallahü teâlâ anh” rivayet olunmuştur. Bir gün Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” meclis-i şeriflerinde bir cemaat oturmuşlardı. Ben de onların…

Hazreti Ali Nasıl Şehit Edildi?

Sual: Hazreti Ali nasıl şehid edildi? Cevap: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Hazret-i Alinin “radıyallahü teâlâ anh” şahadeti beyanındadır. (Lübab-ül-elbab)  adlı kitapta yazılıdır. Muhammed bin Cerir Taberi der ki emir-ül müminin hazret-i Ali “keremallahü vecheh” Nehrvan cenginden döndü. Abdurrahmân bin Mülcem ve Pirek bin Abdullah ve Amr bin Ebû Bekr; her üçü haricilerden idiler.…

Hazreti Osman Hakkında Ayet-i Kerimeler

Sual: Hazreti Osman “radiyallahu anh” hakkında ayet-i kerimeler nelerdir? Cevap: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Osman “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerinin şanları ve şerefleri için nazil olan âyet-i kerimeler: 1) İslam dini yayılmaya başlayınca, her taraftan Araplar Medine-i münevvereye gelmeye başladılar. Mescid-i şerif dar olduğu için, gelenler yer bulamadığından sahrada çadır kurup, oturdular. Resûlullah…

Hazreti Ebu Bekir’e Niçin Sıddık Denildi?

Sual: Sıddık ne demektir? Hazreti Ebu Bekir’e “radiyallahu anh” niçin “sıddık” denilmiştir? Cevap: Menâkıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Sıddık kelimesi, lügatta 3 manaya gelir. 1. mânâsı, gayet doğru söyleyici demektir. Bu mânâ, (Tacül-İslam) da açıklanmıştır. Sûre-i Yusuf’ta Sıddık lafzı, bu mânâ ile tefsir edilmiştir. 2. mânâsı, kendi kavlini ameli ile [yani yaptığı işi,…

Hazreti Ebu Bekir Hakkında Ayet-i Kerimeler Nelerdir?

Sual: Hazreti Ebu Bekir “radiyallahu anh” hakkında nazil olan ayet-i kerimeler nelerdir? Cevap: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Ebû Bekr-i Sıddık “radıyallahü teâlâ anh” için bildirilen âyet-i kerimeler hakkındadır. Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinden sonra, hak üzere halife Ebû Bekr-i Sıddık “radıyallahü teâlâ anh” hazretleri olduğu icma ile Sâbit olmuştur. 1)…

Hazreti Ebu Bekir Hakkında Hadis-i Şerifler

Sual: Hazreti Ebu Bekir “radiyallahu anh” hakkında hadis-i şerifler nelerdir? Cevap: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; 1) Aişe-i Sıddıka “radıyallahü teâlâ anha ve an ebiha” buyurdular ki; Bir gece benim nöbetim idi. Seyyid-i âlem hazretleri benim hücreme [odama] geldi. Ben dedim: Bana, babam Ebû Bekr-i Sıddık hakkında bir şey söyle. Buyurdular ki: Ya…