Hazreti Ali’nin Menkıbeleri

Ali bin Ebû Talib “kerremallahü vecheh ve radıyallahü teâlâ anh”, ikram ve ihsan sahibi 4. yardır. Dindeki müşkiller onunla çözülmüştür. Kardeşlik mesnedinin seyyidi odur. Fütüvvet sofrasını o kurmuştur. Neseb-i şerifleri Ali bin Ebû Talib bin Abdülmüttalib, Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin neseb-i tahirlerine 2. babada [atada] birleşir ki Abdülmüttalibdir. Neseb cihetinden bundan yakîn…

4 Halifenin Menkıbeleri

1. Menakıb: Muhyissünne İmam-ı Begavi “rahimehullah” (Mealimüt-tenzil) kitabında, Feth sûresinde, meal-i şerifi, “Muhammed aleyhisselâm Allahü teâlânın Resûlüdür. Onunla beraber olanlar, kâfirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidirler…..”  olan âyet-i kerimenin tefsirinde, buyuruyor. Mübarek bin Füdale’den, o da Hasan’dan rivayet eder, “Allahü teâlâ kâfi olan şahittir ki Muhammed Allahın Resûlüdür.” buyurulduktan sonra; “Onun ile olan kimse” kelamı…

Hazreti Ebu Bekir Ve Hazreti Ali’nin Münazarası

Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Bir gün Ebû Bekr-i Sıddık “radıyallahü teâlâ anh” Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin hücre-i mübarekelerinin [evlerinin] kapısına geldikte, Ali bin Ebû Talib “kerremallahü vecheh” hazretleri de gelmişti. Ebû Bekir “radıyallâhu anh” geri durup, Ali’ye “radıyallâhu anh” buyurdu ki ya Ali! Evvela sen dâhil ol [eve gir].…

Aşere-i Mübeşşerenin Menkıbeleri

Cennetle müjdelenen 10 büyük sahabi: Ebû Bekr-i Sıddık, Ömer-ül Fâruk, Osman-ı Zinnureyn, Aliyül Mürteda, Ebû Ubeyde bin Cerrah, Talha, Zübeyr, Said bin Zeyd, Sad bin Ebû Vakkas, Abdurrahmân bin Avf “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în”. 1) (Mesabih)  kitabının sahibi [Muhyissünne imam-ı Begavi “rahimehullah”], bu babın Hasan hadisler babında, Abdurrahmân bin Avftan “radıyallahü teâlâ anh” rivayet eder.…

Ehli Beytin Menkıbeleri

1. Menakıb: Muhyissünne [İmam-ı Begavi] “rahimehullahü teâlâ” (Mesabih-i şerif) inde, bu babın evvelinde, Sad bin Ebû Vakkas “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivayet etmişlerdir. Sad “radıyallâhu anh” dedi ki meal-i şerifi “Geliniz! Biz ve siz oğullarımızı, kadınlarımızı ve nefslerimizi çağıralım!” olan Âli-i İmrân sûresi 61. âyet-i kerimesi nazil olduğu vakitte, Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem”, Ali’yi,…

Ashab-ı Kiramın Menkıbeleri

Yusuf-i Erdebili “rahimehullahü teâlâ” Envar adlı kitabında Şeyh Ebû Amr bin Salah’tan nakletmiştir. O dedi ki Marifetü’l hadis adlı kitapta, İmam-ı Nevevi’nin “rahimehullah” İrşad adlı kitabından alarak dedi ki: Ashâb-ı güzin “Rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretlerinin hepsi adildirler. Resûlullahın “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” ahirete intikalleri sırasında 114.000 Sahabe mevcut idiler. Kurân-ı azim-üş-şan ve sahih…

Bu Ümmetin Üstünlükleri Nelerdir?

Sual: Bu ümmetin üstünlükleri nelerdir? Cevap: Bu ümmetin üstünlükleri: 1– Mesabih-i şerif’de bu babın evvelinde Abdullah ibni Ömer “radıyallahü teâlâ anhüma” hazretlerinden rivayet olunmuştur. Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Geçmiş ümmetlerin ömrüne nisbetle sizin ömrünüz, ikindi namazı vaktiyle güneşin batması arasındaki zaman gibidir. Sizin, yahudilerin ve nasaranın hâli şuna benzer. İşçi…

Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn (Dört Büyük Halifenin Menkıbeleri)

MENAKIB-I ÇİHÂR YÂR-İ GÜZÎN  (Seyyid Eyüb bin Sıddık)   BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM  Bütün hamd ve senâlar, sağlam dinin esasının dört duvarını, Seyyidil mürselinin dört halifesi ile sağlam ve kuvvetli kılan Allahü teâlâya mahsustur. Bu dört halifenin her biri, Peygamberimizin “sallallâhü aleyhi ve sellem” tebliğ ettiği dinin birer rüknüdür. Ömrü Onların sevgisi ile geçirmemek uygun değildir. Onların sevgisi…