Hazreti Ömer’in Menkıbeleri

Künyesi Ebül Hafs, neseb-i şerifleri Ömer bin Hattab bin Nefyel bin Abdüluzza bin Rabah bin Abdullah bin Revah bin Adi bin Kaptır. Resûl-i ekrem “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine 9. dedesinde birleşir ki o da Kaptır. Hazret-i Ömer, hazret-i Ebû Bekir’den “radıyallâhu anhüma” Resûlullaha “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” bir derece yakındır. Zira hazret-i…

Hazreti Ebu Bekir Ve Hazreti Ömer’in Menkıbeleri

1. Menakıb: (Mesabih-i şerif) de Şeyhaynın [Ebû Bekr-i Sıddık ve Ömer-ül Fâruk] radıyallâhu anhüma” menakıbları babında, sahih hadislerde, Ebû Hüreyre “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivayet olunmuştur. Fahr-i âlem ve Resûl-i ekrem “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki (Bir adam öküzünü sürüp giderdi. Adam yoruldu. Öküze bindi. Allahü teâlâ öküze nutk verip, fasih lisan…

Hazreti Osman’ın Menkıbeleri

Haya sahibi olan hazret-i Osman, ikram ve iyilik menbaı, Kur’ân-ı Kerîmin toplayıcısıdır. Neseb-i şerifleri, Osman bin Affan bin Ebil’as bin Ümeye bin Abdil’şems bin Abd-i Menaftır. Neseb-i şerifleri Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin neseb-i şerifleri ile 4. atada birleşir ki Abd-i menaftır. Neseb cihetinden hazret-i Osman, hazret-i Ebû Bekir ile hazret-i Ömer’den evvel…

İlk 3 Halifenin Menkıbeleri

1. Menakıb: İmam-ı Begavi “rahimehullahü teâlâ” (Mesabih-i şerif) kitabında, Enes bin Mâlik “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivayet ederler. Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri Uhud dağına çıktılar. Ebû Bekr, Ömer ve Osman “radıyallahü teâlâ anhüm” da Uhud dağına çıktılar. Dağ sallandı, yani zelzele oldu. Resûl-i ekrem “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri mübarek ayağı…

Hazreti Ali’nin Menkıbeleri

Ali bin Ebû Talib “kerremallahü vecheh ve radıyallahü teâlâ anh”, ikram ve ihsan sahibi 4. yardır. Dindeki müşkiller onunla çözülmüştür. Kardeşlik mesnedinin seyyidi odur. Fütüvvet sofrasını o kurmuştur. Neseb-i şerifleri Ali bin Ebû Talib bin Abdülmuttalib, Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin neseb-i tahirlerine 2. babada [atada] birleşir ki Abdülmüttalib’dir. Neseb cihetinden bundan yakın…

4 Halifenin Menkıbeleri

1. Menakıb: Muhyissünne İmam-ı Begavi “rahimehullah” (Mealimüt-tenzil) kitabında, Feth sûresinde, meal-i şerifi, “Muhammed aleyhisselâm Allahü teâlânın Resûlüdür. Onunla beraber olanlar, kâfirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidirler…..”  olan âyet-i kerimenin tefsirinde, buyuruyor. Mübarek bin Füdale’den, o da Hasan’dan rivayet eder, “Allahü teâlâ kâfi olan şahittir ki Muhammed Allahın Resûlüdür.” buyurulduktan sonra; “Onun ile olan kimse” kelamı…

Hazreti Ebu Bekir Ve Hazreti Ali’nin Münazarası

Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Bir gün Ebû Bekr-i Sıddık “radıyallahü teâlâ anh” Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin hücre-i mübarekelerinin [evlerinin] kapısına geldikte, Ali bin Ebû Talib “kerremallahü vecheh” hazretleri de gelmişti. Ebû Bekir “radıyallâhu anh” geri durup, Ali’ye “radıyallâhu anh” buyurdu ki ya Ali! Evvela sen dâhil ol [eve gir].…

Aşere-i Mübeşşerenin Menkıbeleri

Cennetle müjdelenen 10 büyük sahabi: Ebû Bekr-i Sıddık, Ömer-ül Fâruk, Osman-ı Zinnureyn, Aliyül Mürteda, Ebû Ubeyde bin Cerrah, Talha, Zübeyr, Said bin Zeyd, Sad bin Ebû Vakkas, Abdurrahmân bin Avf “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în”. 1) (Mesabih)  kitabının sahibi [Muhyissünne imam-ı Begavi “rahimehullah”], bu babın Hasan hadisler babında, Abdurrahmân bin Avftan “radıyallahü teâlâ anh” rivayet eder.…

Ehli Beytin Menkıbeleri

1. Menakıb: Muhyissünne [İmam-ı Begavi] “rahimehullahü teâlâ” (Mesabih-i şerif) inde, bu babın evvelinde, Sad bin Ebû Vakkas “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivayet etmişlerdir. Sad “radıyallâhu anh” dedi ki meal-i şerifi “Geliniz! Biz ve siz oğullarımızı, kadınlarımızı ve nefslerimizi çağıralım!” olan Âli-i İmrân sûresi 61. âyet-i kerimesi nazil olduğu vakitte, Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem”, Ali’yi,…

Ashab-ı Kiramın Menkıbeleri

Yusuf-i Erdebili “rahimehullahü teâlâ” Envar adlı kitabında Şeyh Ebû Amr bin Salah’tan nakletmiştir. O dedi ki Marifetü’l hadis adlı kitapta, İmam-ı Nevevi’nin “rahimehullah” İrşad adlı kitabından alarak dedi ki: Ashâb-ı güzin “Rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazretlerinin hepsi adildirler. Resûlullahın “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” ahirete intikalleri sırasında 114.000 Sahabe mevcut idiler. Kurân-ı azim-üş-şan ve sahih…